Regnskab 2014 - forord

De sidste års stærke fokus på økonomien i Egedal Kommune har igen i år medført, at årsregnskabet viser et overskud på den løbende drift på 137 mio. kr. Det er 11,9 mio. kr. højere end budgettet.

Et solidt overskud på den løbende drift er vigtigt, fordi det giver rum til fremtidige investeringer i anlæg og udvikling og samtidig giver mulighed for at konsolidere kommunens kassebeholdning.

En stram økonomistyring sikrer en robust driftsbalance, så Byrådet kan investere i nyt og vedligeholde kommunens anlæg. Byrådet skal også sikre, at der løbende sker en omprioritering af midlerne til de områder, der er udsat for et stort udgiftspres – for eksempel stiger antallet af ældre over 85 år betydeligt i de kommende år.  

Kommunens samlede regnskab er et underskud på 139 mio. kr. Det fremkommer ved, at den ordinære drift bidrager med et overskud på 137 mio. kr. der modsvares af et planlagt anlægsforbrug på 274 mio. kr. og et forbrug på det brugerfinansierede område på 2 mio. kr. Efter færdiggørelsen af byggeriet af rådhus og sundhedscenteret forventes et positivt regnskabs resultat for 2015.

Årets resultat består af kommunens driftsudgifter, anlægsudgifter og de brugerbetalte områder for eksempel bortskaffelse af affald. Der er tale om et planlagt underskud på anlægsområdet, som finansieres af vores opsparede midler.

Anlægsudgifterne har i de senere år været højere på grund af byggeriet af det nye rådhus og sundhedscenter og 20 døgnpladser til genoptræning og aflastning. Nu er dette byggeri færdigt, og anlægsudgifterne vil de næste år falde til et mere normalt niveau.

Jeg er meget tilfreds med det samlede økonomiske resultat for 2014. Det viser, at vi har orden i vores økonomi. Rådhus og sundhedscenteret blev taget i brug i november 2014 og den 18. november 2014 blev indflytningen markeret festlig af Hendes Majestæt Dronning Magrethe II. Det var en fantastisk dag som kunne mærkes i hele kommunen.

Ved indflytningen i det nye rådhus og sundhedscenter gik vi fra 7 lokationer til 1 samlet adresse. Indflytningen var velforberedt og gik smertefrit. Medarbejderne var fra første dag efter indflytningen i rådhuset og sundhedscenteret meget glade for huset.

Byrådet arbejder fortsat på at gøre kommunens økonomi robust til de fremtidige udfordringer. Dette sker for eksempel gennem indsatsen Parat til fremtiden, hvor øget kunde-/brugertilfredshed, øget effektivitet og øget medarbejdertilfredshed er vigtige i projekter, der er iværksat i 2014. Alle pejlemærker understøtter Byrådets økonomiske politik og herved skaber økonomisk råderum til politiske prioriteringer.

Årsberetningen giver læseren et godt indblik i årets forskellige aktiviteter, samtidig vises et økonomisk ansvarligt regnskab, der understøtter Byrådets perspektiver og målsætninger for regnskabsåret og fremtiden.

Afslutningsvis vil jeg opfordre alle til at orientere sig i det foreliggende regnskab for 2014. Igen i år vil det være muligt at finde frem til regnskabet i en digital version på egedalkommune.dk, som alle kommunens borgere kan anvende.