Balanceforskydninger

Præsentation af området

På området opgøres forskydninger i kommunens balance.

Under områdets funktioner er der et stort antal mellemregningskonti blandt andet mellemregning mellem årene, forskydninger i kommunens restancer, forudbetalte refusioner samt afdrag på lån.

De fleste konti på området har ingen bevillingsmæssig betydning, men har udelukkende en finansiel betydning. Det vil sige, at der ikke budgetteres på kontiene.

Økonomiopfølgning

Området viser en netto merindtægt på 44,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreindtægt på 62,4 mio. kr. 

Forskydninger i likvide aktiver

Budgettet er et udtryk for den forventede forskydning i kommunens kassebeholdning. Der var således en forventning om, at kassebeholdningen ville falde med 17,7 mio. kr. i løbet af 2014.

Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 67,5 mio. kr. som blev trukket på kassebeholdningen. Det korrigerede budget udgjorde herefter et minus på 93,5 mio. kr., altså en forventning om at kassebeholdningen ville falde med 93,5 mio. kr.

Regnskabet viste imidlertid et fald i kassebeholdningen på 85,2 mio. kr. Der er under regnskabsvurderingen nærmere redegjort for denne afvigelse.

Forskydninger i tilgodehavender hos staten

Den budgetterede indtægt på 0,2 mio. kr. er et tilskud fra staten vedrørende servicearealer. Herudover registreres refusionstilgodehavender fra staten.

Regnskabet er et udtryk for forskellen mellem modtaget og afregnet refusionsmellemværende i 2013 på den ene side og det optagne refusionsmellemværende for 2014 på den anden side.

Regnskabet på funktionen viser et overskud på 1,3 mio. kr. Dette betyder, at det optagne refusionstilgodehavende er tilsvarende større end det afregnede refusionsmellemværende med staten.

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender

Her registrerer kommunen forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol (debitorsystemet), andre tilgodehavender, mellemregning mellem foregående og efterfølgende regnskabsår samt mellemregning med selvejende institutioner og andre kommuner og regioner.

Regnskabet på funktionen viser et plus på 38,7 mio. kr. Det betyder, at kommunens tilgodehavender er øget tilsvarende fra 2013 til 2014.

Forskydninger i langfristede tilgodehavender

Her registrerer kommunen forskydninger i tilgodehavender vedrørende pantebreve, aktier og andelsbeviser, grundejere, udlån til beboerindskud, indskud i Landsbyggefonden, deponerede beløb samt andre langfristede udlån og tilgodehavender.

I forhold til det oprindelige budget er der en merudgift på 14,4 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget er der en mindreindtægt på 48,8 mio. kr.

Den væsentligste afvigelse i forhold til det korrigerede budget skyldes SOLT-projekterne som er beskrevet beretning for Sælg og lej tilbage – Solt.

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt

Her registrerer kommunen mellemværende vedrørende den kirkelige ligning, selvejende institutioner og øvrige mellemregningskonti - herunder afventende afregning af leverandørbetalinger.

Regnskabet på funktionen viser et minus på 47,2 mio. kr. Dette betyder, at kravet til kommunen er steget tilsvarende i forhold til 2013.

Forskydninger i langfristet gæld

I forhold til det oprindelige budget er der merforbrug på 18,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 22,1 mio. kr.