Befolkningsudvikling

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen er en prognose over udviklingen i befolkningens alderssammensætning og bosætning. Væsentlige dele af budgettet er afhængigt af befolkningsprognosen. Det drejer sig blandt andet om daginstitutioner, ældre- og sundhedsområdet samt skoler, hvor prognosen f.eks. anvendes i elev-prognose., der medvirker til at styre antallet af skoleklasser og børn på de enkelte skoler i de kommende år. Prognosen anvendes også i beregning af indtægterne.

Befolkningsprognosen er således et vigtigt redskab i Kommunens planlægning. Det er derfor vigtigt, hvor præcist prognosen har ramt den faktiske befolkningsudvikling.

Befolkningsprognosen, som lå til grund for budgetlægningen for 2014, blev godkendt af Økonomiudvalget den 13. april 2013. Prognosen giver en forventning til udviklingen til 2025.

Tabellen viser det forventede og faktiske antal borgere i Egedal Kommune pr. 31. december 2014. Tabellen viser om udviklingen i 2014 forløb som ventet i prognosen.

Der var forventet et samlet folketal 31. december 2014 på 42.534 indbyggere. Det faktiske tal blev 42.574 – dvs. 40 flere.

Folketallet er således højere end ventet i prognosen. Afvigelserne i aldersklasserne påvirker forskellige dele af kommunens regnskab.

Børn

For de 0–2 årige var der ved udgangen af 2014 24 flere end forventet.  Der blev i 2014 født 379 børn. Der var forventet 350 fødsler, dvs. en forskel på 29 fødsler. Der ses et fald i børnetallet i disse år, men dette fald blev således mindre i løbet af 2014 end forudsat i prognosen. Det er relevant for vuggestue/dagpleje-området. For de 3–5 årige var der en afvigelse på 4 i 2014 i forhold til prognosen. Prognosen ramte således meget tæt. Aldersklassen er relevant for børnehaveområdet. For de 6–16 årige var der forventet 7.141 personer og det faktiske tal blev 39 lavere. Det er relevant for skoleområdet, der også ser et fald i disse år.

Unge

Blandt de 17–24 årige var der en forskel på 110 personer. Afvigelsen er markant, men set fra et kommunaløkonomisk synspunkt, har denne alderskasse ikke den store betydning for Kommunen, idet denne aldersgruppe typisk vil være på en ungdomsuddannelse, som ikke ligger i kommunalt regi.

Voksne

Blandt de 25 – 39 årige er der en afvigelse på 18. Aldersgruppen udgør en stor andel af de primære skatteydere. Der har med andre ord været flere skatteydere i denne alder end forudsat i budgettet. Det får dog ikke betydning for regnskabet, da Kommunen valgte statsgaranti i 2014. Det betyder at kommunen har fået et fast skatteprovenu i 2014, uanset hvordan udviklingen i det faktiske folketal har været.

Blandt de 40–64 årige er der 16 færre borgere. Denne aldersgruppe er langt den største og har den primære betydning for skattegrundlaget.

Ældre

Af de 65–74 årige - de ”yngre” pensionister - var der 10 færre end forventet. Blandt de 75–84 årige er der en afvigelse på 31 personer. For de 85 årige og opefter er der 13 færre og et samlet tal på 380 ved udgangen af 2014. Det er typisk de ældste der har størst betydning for ældreplejen i kommunen, da de som regel er de mest plejekrævende. Dermed får afvigelser ofte stor økonomisk betydning.

Nybyggeri og tilflytning

Omfanget af nyopførte boliger blev i 2014 lidt mindre end ventet. Der blev indflyttet i 65 nye boliger mod forventet 83. Modsat sidste år ha der været mere flytteaktivitet ind i kommunen, hvilket gør at folketallet samlet set er 40 personer højere end forventet.