Bemærkninger til investeringsoversigt

Økonomiudvalget 

Anlægsprojekt 888-880 Egedal bydelscenter 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. januar 2011 en anlægsbevilling til indtægter på 11,8 mio. kr. vedr. salg af jord og en netto anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til udgifter i forbindelse med bydelscenteret. Hertil kommer at der den 26. februar 2014 er givet anlægsbevilling på 2,2 mio. kr.

Bevillingen dækker køb/salg af jord, byggemodning herunder Amaliestien samt ansættelse af projektled- er. 

Der har i perioden 2011 til 2013 været udgifter på 0,4 mio. kr. og indtægter på 11,8 mio. kr. I 2014 er der på det korrigerede budget afsat 1,3 mio. kr. til udgifter

I 2015 og 2016 er der på budgettet afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i hvert af årene til det fortsatte arbejde, idet der i 2015 fortsat er fokus på Egedal bydelscenter, der indgår i Egedal Kommunes strate- giske mål med kommunikations- og udbudsstrategi i forhold til det i budget 2013 fastsatte mål ve- drørende – ”Promovering af Egedal Byudviklingsområder - 4 årigt strategisk mål”. Det overordnede mål er: 

• at Egedals byudviklingsområde skal være eftertragtet for deres fokus på klima, energi og sundhed – kombineret med spændende arkitektur, inviterende byrum og kreative løsninger, som inspirerer til et aktiv liv. 

Forbrug til og med 2014 (beløb i 1.000 kr.)   
Udgifter  1.351 
Indtægter  -11.840 

Anlægsprojekt 999-998 Stenløse Syd 

Byrådet i Stenløse Kommune besluttede den 25. september 2002 at føre aktiv jordpolitik vedrørende Stenløse Syd. Stenløse Syd projektet er ambitiøst og fremsynet, og det er iværksat med det formål at skabe en ny bydel, der er placeret midt i naturen, men alligevel tæt på den gamle bykerne (ca. 1 km.) og med S-togs- og busforbindelser. Stenløse Syd er et område med energirigtige bygninger. 

Bevillingen dækker køb/salg af jord samt byggemodning. 

Til projektet blev der bevilget netto 10,0 mio. kr. i 2004 som startkapital. På nuværende tidspunkt er startkapitalen betalt tilbage af indtægterne. 

Der har i perioden 2002 til 2013 været udgifter på 124,0 mio. kr. og indtægter på 248,8 mio. kr. I 2014 er der budgetlagt med udgifter på 7,7 mio. kr. og indtægter på 10,2 mio. kr.. 

Udgifter og indtægter vedrørende kloaker er afsluttet med anlægsregnskab. 

Forbrug til og med 2014 (beløb i 1.000 kr.)   
Udgifter  126.151 
Indtægter  -257.557 

Anlægsprojekt 002-001 Salg af Gl. Roskildevej 1A, Ølstykke 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. marts 2013 at give anlægsbevilling til salget 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 19.03.2013  90 
Anlægsbevilling d. 19.03.2013  -2.000 
I alt anlægsæbevilling i alt  -1.910 
Forbrug  -1.906 
Mindreindtægt  -4 
Forbrugspct.  100 

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 

Anlægsprojekt 002-002 Udendørs kunst i Stenløse Syd 

Der er i 2014 afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. og i 2015 på 1,4 mio.kr. til ovenstående projekt til brug for køb af udendørskunst og/eller aktivitetsmuligheder (fx Kunstlegeplads). Udgiften finansieres ved fremtidige grundsalg i Stenløse Syd.

Etableringen af de omtalte udendørs kunst- og/eller aktivitetsmuligheder skal ske i samarbejde mellem brugere/beboere i byområdet og Egedal Kommune. Der blev afholdt Workshop i efteråret 2013. Kunstrådet har den 19. feb. 2014 vedtaget, at der etableres et kunstprojekt, skulptur, som synliggørelse af indgangen til Stenløse Syd. Kunstprojektet, skulptur, placeres i rundkørslen ved Krogholmvej/Agertof- tegårdsvej, og der etableres samtidigt belysning af kunstværket.

Byrådet gav den 30. april 2014 anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til etablering af denne

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 30.04.2014  800 
I alt anlægsbevilling  800 
Forbrug  602 
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015 

Anlægsprojekt 002-003 Kunstpulje 

Rådighedsbeløbet til brug for kunstpuljen fremkommer ved, at der bliver tilskrevet 2 % af salgsindtægter vedr. grundsalg.

Der er i 2014 afsat rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. til kunst.

Der er til brug for kunstpuljen afsat rådighedsbeløb i 2015 0,7 mio. kr. og i 2016 0,4 mio. kr. Beløbene er tilført i forbindelse med salg af Smørum Rådhus og Ølstykke Rådhus. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 17.09.2014  50 
I alt anlægsbevilling  50 
Forbrug 
Forbrugspct.   

Anlægsprojekt 002-004 Salg af restparcellen ved det nye Rådhus og Sundhedscenter 

Kommunalbestyrelsen traf den 29. maj 2013 en principbeslutning om at opføre almene boliger på del af matr.nr. 4et Ølstykke by, Ølstykke. Skema A for alment byggeri er godkendt 30. oktober 2013 og Skema B er godkendt 29. oktober 2014, hvor der også blev truffet beslutning om salg.

Der er givet anlægsbevilling til udgifter på 327.000 kr. (vejbidrag og omkostninger) og 7.356.000 kr. ind- tægter. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 29.10.2014  327 
Anlægsbevilling d. 29.10.2014  -7.356 
I alt anlægsbevilling  -7.029 
Forbrug  323 
Mer-/mindreindtægt 
Forbrugspct.   

Anlægsprojekt 002-005 Salg af parcelhusgrund på Tvillingevej i Smørum 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2013 at give anlægsbevilling til salget 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 30.10.2013  80 
Anlægsbevilling d. 30.10.2013  -744 
I alt anlægsbevilling  -664 
Forbrug  -679 
Merindtægt  -15 
Forbrugspct.  102 

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 

Anlægsprojekt 003-002 Salg af matr.nr. 11x, Ganløse by, Ganløse 

Sagen blev taget af Byrådsmøde den 27. august 2014 derfor ikke afsat rådighedsbeløb og frigivet bevil- ling 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d.   
Forbrug 
Mer-/mindreindtægt 
Forbrugspct.   

Projektet forventes at starte ultimo 2014/primo 2015. 

Anlægsprojekt 003-003 Salg af delareal i Ganløse 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægs- bevilling på 50.000 kr. til indtægter. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 29.05.2013  -50 
Forbrug  -50 
Mer-/mindreindtægt 
Forbrugspct.  100 
 

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 

Anlægsprojekt 003-007 Salg af del af matr.nr. 50, Skenkelsø By, Jørlunde 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. august 2012 at give anlægsbevilling til salget. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 29.08.2012  -60 
Forbrug  -56 
Mindreindtægt 
Forbrugspct.  93 
 

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 

Anlægsprojekt 003-008 Køb af Dam Holme 6, Stenløse. 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. maj 2013 at give anlægsbevilling til købet.

Projektet er afsluttet i 2014 og der er aflagt anlægsregnskabet den 26. november 2014 til Byrådet. 

Anlægsprojekt 003-009 Intern overdragelse af matr.nr. 40d og matr.nr. 25a, Stenløse til Fjernvarmeprojekt.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. november 2013 at ejendommene matr.nr. 40d og 25a, Stenløse overdrages til Egedal Kommunes Varmeforsyning til brug for etablering af fjernvarmeanlæg, henholdsvis i Stenløse Syd med en overdragelsessum på 1,4 mio. kr. og ved Maglevad med en overdragelsessum på 4,3 mio. kr. Der er til projektet udgifter på 0,5 mio. kr. til mæglervurderinger. Da en del af ejendommen matr.nr. 25a Stenløse har været anvendt af Materielgården til oplagsplads, har der skulle foretages forureningsundersøgelse og reetablering af jorden. Til brug for projektet er der givet anlægsbevilling 27. nov. 2013 på 5,7 mio. kr. til indtægter og 0,5 mio. kr. til udgifter. I 2013 indgik der indtægt på 5,7 mio. kr. for grundsalget. Hele anlægsprojektet var forventet afsluttet i 2014, men fortsætter i 2015, idet flyt- ning af jord ikke er igangsat af fjernvarmen. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 27.11.2013  470 
Anlægsbevilling d. 27.11.2013  -5.716 
I alt anlægsbevilling  -5.246 
Forbrug  -5.716 
Mer-/mindreindtægt   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 003-010 Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 4et, Ølstykke 

Byrådet vedtog den 28. maj 2014, at der sker salg af byggeretter i forbindelse med nyt Rådhus og Sund- hedscenter i 2015.

Der er givet anlægsbevilling den 28. maj 2014 på 11,4 mio. kr. til indtægter og 20.000 kr. til udgifter. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 28.05.2014  20 
Anlægsbevilling d. 28.05.2014  -11.357 
I alt anlægsbevilling  -11.337 
Forbrug 
Mer-/mindreindtægt   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 003-011 Salg af del af matr.nr. 4næ Smørumnedre By, Smørum 

Byrådet vedtog den 27. august 2014 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 2.000 kr. til indtægter. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 27.08.2014  -2 
Forbrug 
Mer-/mindreindtægt   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 003-040 ”Kildedal Projekt” 

Anlægsregnskab aflagt under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter” 

Anlægsprojekt 005-025 Byggemodning af Galaksen (areal ved Provst Beckers Vej) 

Der blev overført 418.000 kr. til 2012 til færdiggørelse af opsætning af hegn langs Provst Beckers Vej, som var afslutningen på byggemodningsprojektet.

Projektet er delt op i en byggemodningsdel og en salgsdel. Der er aflagt anlægsregnskab for ”Salg af Ga- laksen” den 24. september 2008. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 26.01.2006  7.000 
Anlægsbevilling d. 27.01.2007  -1.575 
Anlægsbevilling d. 27.01.2007  586 
I alt anlægsbevillinger  6.011 
Forbrug  6.061 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015, hvorefter anlægsregnskabet vil blive aflagt til Byrådet. 

Anlægsprojekt 010-085 Salg af Ny Toftegård, Rytterbakken 2A, Ølstykke 

Byrådet vedtog den 27. august 2014 at sælge ovenstående. Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 290.000 kr. til udgifter og 4.500.000 kr. indtægter. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 27.08.2014  290 
Anlægsbevilling d. 27.08.2014  -4.500 
I alt anlægsbevilling  -4.210 
Forbrug  -4.273 
Merindtægt   
Forbrugspct.   

Anlægsprojekt 011-003 Salg af Råbrovej 66 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d.   
Anlægsbevilling d.   
I alt anlægsbevillinger   
Forbrug  15 
Mer-/mindreindtægt   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 011-064 Ophævelse af ejendomshandel Toftholmvej 20, Stenløse 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. november 2014 at give anlægsbevilling til ophævelse af ejendoms- handlen. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 26.11.2014  1.650 
Forbrug  1.650 
Mer-/mindreudgift 
Forbrugspct.  100 
 

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 

Anlægsprojekt 011-065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse 

Byrådet besluttede den 25. juni 2014 at sælge Lillestræde 3L, Ganløse. Samtidig blev der givet anlægs- bevilling på 1,7 mio. kr. til indtægter og 0,3 mio. kr. til udgifter. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 25.06.2014  272 
Anlægsbevilling d. 25.06.2014  -1.692 
I alt anlægsbevilling  -1.420 
Forbrug 
Mer-/mindreindtægt   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 012-083 Salg af Tangbjerg Børnehave, Paukevej, Ølstykke 

Byrådet besluttede den 30. april 2014 at sælge Paukevej 3, (tidligere Tangbjerg børnehave). Samtidig blev der givet anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til indtægter og 0,1 mio. kr. til udgifter. Der er samtidig til- ført kunstpuljen 18.000 kr. til kunst i Egedal kommune i 2014. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 30.04.2014  75 
Anlægsbevilling d. 30.04.2014  -980 
I alt anlægsbevilling  -905 
Forbrug  -903 
Mindreindtægt 
Forbrugspct.  100 

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 

Anlægsprojekt 035-002 Salg af del af Flodvej 62, Smørumnedre By, Smørum 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2013 at give anlægsbevilling til salget. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 24.04.2013 
Anlægsbevilling d. 24.04.2013  -150 
I alt anlægsbevilling  -146 
Forbrug  -150 
Merindtægt  -4 
Forbrugspct.  103 

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 

Anlægsprojekt 533-005 Præstegården i Ledøje 

Anlægsregnskab aflagt under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter” 

Anlægsprojekt 650-001 Egedal Rådhus og Sundhedscenter 

Det nye rådhus og sundhedscenter, som opføres ved Egedal Station, skal ifølge den overordnede vision være et sted, hvor borgerne kommer for mere end blot offentlige serviceydelser. Huset skal også kunne rumme foreningsaktiviteter, koncerter mv. Samtidig skal det nye rådhus indrettes på en måde, så medar- bejderne får endnu bedre mulighed for at samarbejde på tværs af organisationen til glæde for borgerne. Det nye rådhus og sundhedscenter vil frigøre lokaler på 8 forskellige adresser, hvor kommunen i dag har administration. Rådhuset forventes at stå klar til indflytning i andet halvår af 2014. 

Kommunalbestyrelsen har den 21. december 2011 givet anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til brug for op- start af projektet og 22. august 2012 på 330,2 mio. kr. til brug for projektet.

I forbindelse med budgetopfølgningen marts 2014 er der sket en fordeling mellem Egedal Rådhus og Sundhedscenteret, så Sundhedscenteret er budgetlagt med 85,9 mio. kr. og til Rådhusbyggeriet afsat 153 mio. kr. i 2014, 8,7 mio.kr. i 2015 og 3,2 mio.kr. i 2016. Beløbet i 2014 er incl. overførsel af 62,8 mio. kr. fra 2013. 

Anlægsbevilling på 330,2 mio. kr. er fordelt med 85,9 mio. kr. der er afsat under Social- og Sundhedsud- valget. De resterende 244,3 mio. kr. er afsat under Økonomiudvalget.

Projekterne finansieres af reduktioner som følge af mindre transport, lavere energiforbrug, reducerede personaleomkostninger samt forventet salg af administrationsbygninger. 

Byrådet gav den 25. juni 2014 anlægsbevilling til etablering af cykelparkering ved Rådhus og Sundheds- center på 0,354 mio. kr. til henholdsvis udgifter og indtægter, som netto går i nul. Indtægten er puljemi- dler fra Region Hovedstaden. 

Samlet har til rådhusbyggeriet været afholdt udgifter på 223,7 mio. kr. hvoraf 80,8 mio. kr. er forbrug før 2014. Der er indgået indtægter på 241.000 kr. fra Region Hovedstaden, den resterende del af indtægten forventes at indgå i 2015. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 21.12.2011  1.100 
Anlægsbevilling d. 22.08.2012  330.200 
Anlægsbevilling d. 25.06.2014  354 
Anlægsbevilling d. 25.06.2014  -354 
I alt anlægsbevilling  331.300 
Forbrug Rådhus  223.472 
Forbrug Sundhedscenter  78.816 
Mer-/mindrforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 650-004 Parkeringsløsning – Egedal Rådhus 

Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til etablering af parkerings- dæk, midlertidig parkering ved rådhuset, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det an- tal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund.

Anlægsprojektet hænger sammen med ”Anlægsprojekt 488-004 Parkeringsløsning – Sundhedscenteret”. Samlet set er der afsat 27,2 mio. kr. fordelt med 20,3 mio. kr. til etablering af p-dæk, 3,3 mio. kr. til p- fond og 3,6 mio. kr. til etablering af midlertidig parkering under de to anlægsprojekter. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 28.05.2014  11.632 
Forbrug  9.999 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015/2016. 

Anlægsprojekt 650-005 Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum 

Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at sælge Smørum Rådhus, bestående af ejendommen matr.nr. 9i samt ejendommen matr.nr. 9n og 9ri Smørumnedre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægs- bevilling i 2015 på 21,1 mio. kr. til indtægter og 1,5 mio. kr. til udgifter. Samtidig er der tilført kunstpulj- en 90,4 mio. kr. i 2015. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling i 2015 d. 25.06.2014  1.500 
Anlægsbevilling i 2015 d. 25.06.2014  -21.075 
I alt anlægsbevilling  -19.575 
Forbrug  47 
Mer-/mindreindtægt   
Forbrugspct.   

Projektet igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 650-006 Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Allé 1, Ølstykke 

Byrådet vedtog den 25. juni 2014 at sælge Ølstykke Rådhus, bestående af matr.nr. 3as Udlejre. Der er samtidig afsat rådighedsbeløb og frigivet anlægsbevilling i 2016 på 22,5 mio. kr. til indtægter og 4,4 mio. kr. til udgifter.

Samtidig er der tilført kunstpuljen 0,4 mio. kr. i 2016. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling i 2016 d. 25.06.2014  4.361 
Anlægsbevilling i 2016 d. 25.06.2014  -22.500 
I alt anlægsbevilling  -18.139 
Forbrug  163 
Mer-/mindreindtægt   
Forbrugspct.   

Projektet igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2016. 

Anlægsprojekt 651-011 Projekt Administrative Systemer – NØPS. 

Egedal Kommune er 1. januar 2013 overgået til nyt økonomi- og personalesystem.

De nye Økonomi- og Personalesystemer omfatter udskiftning og implementering af Økonomisystem, De- bitorsystem, Løn- og personalesystem, Vagtplan, Indkøbssystem og Ressourcestyringssystem.

Den 30. november 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til projektet.

Projektet afsluttes i 2014.

Der er aflagt anlægsregnskabet den 26. marts 2014 til Byrådet. 

Anlægsprojekt 651-380 Administrative systemer – arkivering og konvertering 

Kommunalbestyrelsen gav den 24. januar 2007 anlægsbevilling. til elektronisk arkivversion af Acadre (lovkrav) g Docajour fra Ledøje-Smørum Kommune 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 24.01.2007  1.680 
Forbrug  1.314 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet fortsætter i 2015. 

Anlægsprojekt 651-381 Udskiftning af Pc’er 

Kommunalbestyrelsen gav den 27. august 2014 anlægsbevilling. til udskiftning af Pc’er i forbindelse med overflytning til nyt Rådhus. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 27.08.2014  914 
Forbrug  906 
Mindreforbrug 
Forbrugspct.  99 

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 

Anlægsprojekt 652-001 Etablering af fælleskommunal IT-forsyning 

Kommunalbestyrelserne i Ballerup, Egedal og Furesø Kommune har besluttet, at etablere et fælles Inter- essentskab I/S, der skal stå for IT-drift og IT-support samt IT-arbejdspladser for de tre kommuner.

Den 28. august 2013 bevilgede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til projektet.

Projektet afsluttet i 2014. 

Der er aflagt anlægsregnskabet den 25. juni 2014 til Byrådet. 

Teknik- og Miljøudvalget 

Brugerfinansieret område: 

Anlægsprojekt 161-001 Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. juni 2008 at indføre biosortering i Ledøje-Smørum. Det kræver, at der indkøbes nyt affaldsmateriel, og der blev derfor afsat 5,879 mio. kr. til Kildesortering.

Den 25. april 2012 blev der frigivet 4,667 mio. kr. til indkøb af stativer, spande og containere og den 30. maj 2012 blev der frigivet 1,212 mio. kr. til nedgravede containersystemer. 

Projektet afsluttet i 2014.

Der er aflagt anlægsregnskabet den 26. november 2014 til Byrådet. 

Anlægsprojekt 161-002 Affaldsplan 2013 – 2014 - Dagrenovation 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2013, at godkende affaldsplanen 2013 – 2014 og de bevillingsmæssige anlægsinvesteringer på 24,0 mio. kr. fordelt på 161002 Affaldsplan 2013 – 2014 Da- grenovation med rådighedsbeløb på 12,0 mio. kr., fordelt med 4,0 mio. kr. der er frigivet i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 og 165002 Affaldsplan 2013 – 2014 Genbrugsstationer med 12,0 mio. kr. (rådighedsbeløb afsat med 2,0 i 2015 og 10,0 mio. kr. i 2016.) Udskiftningen af beholderene vil ske i etaper, og der vil sideløbende blive kommunikeret direkte til borgerne om udskiftningen. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 18.12.2014  4.000 
Anlægsbevilling d.   
I alt anlægsbevilling  4.000 
Forbrug  3.200 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015. 

Skattefinansieret område: 

Anlægsprojekt 888–880.02 Egedal Bydel - Tværvej 

Projektet blev startet den 24. februar 2010 med anlæg af første etape af Tværvej i Egedal Bydel. Projek- tet er startet i 2010 med projektering.

Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående. Indtægtsbevillingen på 288.000 er tilskud fra Region Hovedstaden til etablering af krydsningshelle på Dam Holme. 

Der er indgået indtægter på 176.312 kr. fra Region Hovedstaden, den resterende del af indtægten for- ventes at indgå i 2015.

Endvidere er der indgået vejbidrag på 2,3 mio. kr. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 24.02.2010  8.000 
Anlægsbevilling d. 25.05.2011  1.430 
Anlægsbevilling d. 24.04.2013  4.098 
Anlægsbevilling d. 25.06.2014  -288 
Anlægsbevilling d. 24.09.2014  438 
I alt anlægsbevilling  13.678 
Forbrug til og med 2014  10.140 
Merforbrug   
Forbrugspct.   

Projekt forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 002-048 Marienlyst - Færdiggørelse 

Egedal Kommune gjorde 2. oktober 2014 krav på udbetaling af en del af garantistillelsen for byggemod- ning af Marienlyst i alt 847.162 kr. til færdiggørelsen af byggemodningen.

Den 8. oktober 2014 er beløbet udbetalt til Egedal Kommune til dækning af udgifter til udbedring af manglerne i byggemodningen. 

Et evt. over- eller underskud afregnes med Finansiel Stabilitet. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d.   
Anlægsbevilling d.   
I alt anlægsbevilling   
Forbrug  -847 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 003-043 Byggemodning Værebro Erhvervsområde 

Den 26. september 2012 bevilgede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 26.09.2012  250 
Forbrug  217 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Der er afsat 8,150 mio.kr. i 2016 til byggemodningsudgifter til udvidelse af Værebro Erhvervsområde. Såfremt der opstår akut efterspørgsel er partierne indstillet på at fremrykke investeringen til byggemod- ningen. 

Anlægsprojekt 081-001 Oprensning af olieforurening 

Kommunalbestyrelsen vedtog henholdsvis tog den 29. februar 2012 og 31. oktober at give anlægs- bevilling til projektet. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 29.02.2012  2.230 
Anlægsbevilling d. 31.10.2012  2.190 
I alt anlægsbevilling  4.420 
Forbrug 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet forventes igangsat i 2015. 

Anlægsprojekt 081-002 Oprensning af olieforurening, Valmuevej 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2013 at give anlægsbevilling til projektet. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 26.06.2013  548 
Forbrug 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet forventes igangsat i 2015. 

Anlægsprojekt 205-010 Maskinhal Materielgård 

Store dele af maskinparken står udendørs året rundt, og det er vanskeligt at holde en fornuftig og økonomisk gangbar vedligeholdelse. Der er derfor afsat 1,5 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 til opførelse af koldhal på Materielgården. 

Projektet blev igangsat i foråret 2012 og afsluttet i 2014.

Der er aflagt anlægsregnskab den 26. november 2014 til Byrådet. 

Anlægsprojekt 205-011 Flytning af oplagsplads ved Materielgården 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. oktober 2013 at give anlægsbevilling til projektet. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 30.10.2013  1.300 
Forbrug  1.298 
Mindrerforbrug 
Forbrugspct.  100 
 

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 

Anlægsprojekt 211-020 Kabellægning udendørsbelysning 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. maj 2012 ovenstående projekt. Det drejer sig om nedlægning af kabel, så anlægget er forberedt på en senere udskiftning af armaturer og master 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 30.05.2012  2.500 
Anlægsbevilling d. 24.09.2014  2.561 
I alt anlægsbevilling  5.061 
Forbrug  4.650 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 211-021 Overtagelse af vejbelysning 

Køb af vejbelysningsanlæggene herunder køb af ekstern og teknisk rådgivning. Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2013 ovenstående projekt. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 30.01.2013  16.500 
Forbrug  16.032 
Mindreforbrug  -468 
Forbrugspct.   

Projektet er afsluttet med udgangen af 2014, mindreforbruget søges overført til anlægsprojekt 211022 Modernisering af vejbelysning.

Anlægsregnskab vil blive udarbejdet i 2015. 

Anlægsprojekt 211-022 Modernisering af vejbelysning 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. januar 2013 at gennemføre en større modernisering af vej- belysningsanlæggene i kommunen med en forventet anlægssum på 50,0 mio. kr. for 2500 lamper. I feb- ruar 2014 opgjorde administrationen, at der moderniseres 3950 lamper inden for anlægssummen på 50,0 mio. kr. Efter at have udbudt moderniseringen kan anlægssummen nu opgøres til 35,0 mio. kr. Til brug for projektet vedtog byrådet den 25. juni 2014 at frigive anlægsbevilling på 35,0 mio. kr. i 2014. Efter budgetopfølgningen juni 2014 er anlægssummen blevet fordelt med 20,0 mio. kr. i 2014 og 15,0 mio. kr. i 2015. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 25.06.2014  35.000 
Forbrug  20.244 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Der søges tilført projektet 468.000 kr. fra anlægsprojekt 211021. Projektet forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 222-010 Brorenoveringer 

Der er afsat 2,62 mio. kr. til Brovedligeholdelse, som gennemføres i henhold til rådgivers fastlagte pro- gram. Fra 2013 er Brovedligeholdelsen overgået til drift. Mindreforbrug for 2012 er søgt overført til 2013, således at projektet kan færdiggøres i 2013.

Der er aflagt anlægsregnskab den 27. august 2014 til Byrådet. 

Anlægsprojekt 222-020 Sti tunneldalfredningen Ganløse – Slagslunde 

Tunneldalfredningen strækker sig over Ganløse Eged, Klokkekilde og Slagslunde Skov. Det væsentligste formål med fredningen er, at fastsætte et sammenhængende stisystem i et landskab, der hidtil har været vanskeligt tilgængeligt.

Ifølge Fredningskendelsen af tunneldalsfredningen skal Egedal Kommune senest den 23. december 2011 have påbegyndt anlæg af de stier, der fremgår af fredningen. 

I alt drejer det sig om anlæggelse af et stianlæg på ca. 3 km. Stien anlægges i 3 meters bredde, med grus i 2 meters bredde. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 31.10.2012  2.250 
Forbrug  68 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet igangsat i 2012 og fortsættes i 2015. 

Anlægsprojekt 222-025 Cykelstier i Frederikssundsfingeren, indtægt fra puljemidler 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2012 ovenstående projekt startende i 2013 og frem til 2014. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 19.12.2012  4.909 
Anlægsbevilling d. 19.12.2012  -1.963 
Anlægsbevilling d. 24.09.2014  -438 
I alt anlægsbevilling  2.508 
Forbrug  1.790 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015, men da der ikke har været afholdt de udgifter der var beregnet i for- bindelse med projektet har det indflydelse på, at der ikke indgår den forventede indtægt fra puljemidler på 1,963 mio. kr., men en reguleret indtægt ca. 716.000 kr. 

Anlægsprojekt 222-028 Cykelsupersti 

Til brug for projektet er der afsat rådighedsbeløb på 8,1 mio. kr. til udgifter i 2014 og 4,1 mio. kr. til in- dtægter i 2015.

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 30. januar 2013, at der blev ansøgt om tilskud fra Vejdi- rektoratets cykelpulje til at anlægge de manglende dele i Egedal Kommune af cykelsuperstien i Fred- erikssundsfingeren. Den samlede anlægssum er på 8,1 mio. kr. Vejdirektoratet har i juli 2013 givet tilsagn til at give 50 % af anlægssummen i tilskud og Egedal kommunes egenfinansiering er derfor 4,1 mio. kr. Kommunen får imidlertid først tilskuddet i 2015, når anlægget er færdigetableret, og kommunen skal derfor stå i forskud. 

Linjeføringen af Supercykelstien fra Egedal til Ballerup er lagt fast, og entreprisen er sat i rådgiverudbud. Rådgiverne skal udarbejde udbudsmaterialet for selve anlæggelsen af Supercykelstien. Anlæggelsen af Supercykelstien forventes etableret og afsluttet inden udgangen af 2014.

Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 24.09.2014  8.125 
Anlægsbevilling d. 24.09.2014  -3.250 
I alt anlægsbevilling  4.875 
Forbrug  2.247 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Med udgangen af 2014 manglede der stadig at blive anlagt en del af supercykelstien og vejbelysning samt slidlag på hele strækningen. Der er en forventning om at udgifterne til projektet kan blive reduceret med ca. 3 mio. kr. Såfremt udgiften reduceres vil der også kunne forventes en mindre indtægt i tilskud fra Vejdirektoratet.

Projektet forventes afsluttet i 2015.

Anlægsprojekt 222-030 Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse Station, samt salg af p- areal og centergade

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2012 ovenstående projekt.

Samtidig blev der givet anlægsbevillinger på 0,8 mio. kr. til udgifter og 0,8 mio. kr. til indtægter.

Der har i årene 2012 og 2013 været afholdt udgifter for 90.000 kr. og indgået indtægter på 0,8 mio. kr. Til forskønnelse af stationsområdet er der afsat 0,7 mio.kr. i 2015 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 25.04.2012  838 
Anlægsbevilling d. 25.04.2012  -838 
Forbrug  -671 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015 

Planudvalget 

Anlægsprojekt 010-300 Energianlæg (ESCO-projekt) 

Kommunalbestyrelsen bemyndigede på sit møde den 30. november 2011 administrationen til at gennem- føre udbud af et ESCO-projekt. På Økonomiudvalgets møde den 22. august 2012 annulleres EU udbuddet af ESCO-projektet med henblik på genudbud. Der afsættes 20 mio. kr. til energibesparende foranstalt- ninger i udvalgte bygninger i 2013. 

Projektet har til hensigt at reducere energiforbruget og omfatter ca. 1/3 af Kommunens bygningsmasse. Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 29.08.2012  20.000 
Anlægsbevilling d. 19.12.2012  4.500 
Anlægsbevilling d. 19.12.2012  -3.150 
I alt anlægsbevilling  21.350 
Forbrug  21.940 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet fortsætter i 2015. 

Anlægsprojekt 52-001 Fredningserstatninger 

Byrådet vedtog den 17. december 2014 at give anlægsbevilling på 0,235 mio. kr. til fredningserstatninger på Katrinebjergfredningen. 

Sagen, som Egedal kommune i 2007 har overtaget fra Københavns amt er nu endelig afgjort (både fred- ning, erstatning og godtgørelse) den 25. september 2014 i Natur- og Miljøklagenævnet. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 17.12.14  235 
Forbrug  232 
Mindreforbrug 
Forbrugspct.  99 
 

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 

Kvalitetsfondsprojekter 2013 og 2014 

Anlægsregnskab aflagt samlet under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter” 

Projekter 2013 

Anlægsprojekt 301-030 Kvalitetsfondsprojekter - skoler Anlægsprojekt 318-003 Kvalitetsfondsprojekter - idræt Anlægsprojekt 514-023 Kvalitetsfondsprojekter – institutioner Projekter 2014 

Anlægsprojekt 532-032 Kvalitetsfondsprojekter fordelt på: 301040 Skoler, 318040 Idræt og 514040 Institutioner. 

Anlægsprojekt 650-031 Ejendomsrenovering 

Anlægsregnskab aflagt samlet under ”Regnskab for afsluttede anlægsprojekter” 

Anlægsprojekt 650-032 Energistyring/besparelse 2012 - 2016 

Fortsættelse af projekt om energiledelse i Egedal Kommune, der er opstartet 2008, hvor der blev ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til energibesparende foranstalt- ninger. 

Budgetbeløbet på 6,123 mio. kr. er afsat til energibesparelser med særlig vægt på energistyring og en- ergibesparende foranstaltninger. Budgetbeløbet er afsat i 2013 – 2016 samt efterfølgende år.

Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 21.12.2011  6.032 
Anlægsbevilling d. 24.04.2013  6.132 
Anlægsbevilling d. 26.02.2014  6.221 
I alt anlægsbevilling  18.385 
Forbrug  17.702 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet fortsætter til og med 2016.

Energistyring fra 2017 starter i nyt projekt 650034. 

Anlægsprojekt 650-033 Etablering af solcelleanlæg 

Projektet er underopdelt til solcelleanlæg fase 1 og fase 2., og 03 Concerto. 

01 Fase 1 

Den 30. maj 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen, at der afsættes 500.000 kr. til brug for forprojektering med intern og ekstern rådgiver. Den 31. oktober 2012 blev afsat 12,5 mio. kr. til at etablere solcellean- læg på de kommunale ejendomme og 30. januar 2013 på 2,390 mio.kr.

Fase 1 projektet er under afslutning. 

02 Fase 2 

Kommunalbestyrelsen gav den 26. juni 2013 anlægsbevilling på 9,750 mio.kr. til brug for fase 2 omfat- tende 4.000 m2 solceller på kommunale ejendomme, hvoraf 0,5 mio.kr. dækker rådgiverudgifter vedr. udbud og statistiske beregninger. 

03 Concerto 

Kommunalbestyrelsen gav den 19. december 2012 anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. og 4,550 mio.kr. til indtægter. til at etablere solcelleanlæg EU-CONSERTO Class1. Den 29. maj 2013 gav Byrådet en negativ bevilling på 0,5 mio. kr. til indtægtsbevillingen, der flyttes til projekt 035001 Multihus i Stenløse Syd. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 30.05.2012  500 
Anlægsbevilling d. 31.10.2012  12.500 
Anlægsbevilling d. 30.01.2013  2.390 
Anlægsbevilling d. 26.06.2013  9.750 
Anlægsbevilling d. 19.12.2012  6.500 
Anlægsbevilling d. 19.12.2012  -4.550 
Anlægsbevilling d. 29.05.2013  500 
I alt anlægsbevilling  27.590 
Forbrug 01 Fase 1  15.389 
Forbrug 02 Fase 2  1.453 
Forbrug 03 Concerto  1.990 
I alt forbrug  18.832 
Mer-./mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet fortsætter i 2015. 

Social- og Sundhedsudvalget 

Anlægsprojekt 018–002 Serviceareal – 72 plejeboliger 

Opførelse af serviceareal til første og anden etape af plejeboliger, der består af henholdsvis 39 og 33 nye plejeboliger. Servicearealet opføres på forskellig vis i første og anden etape. Servicearealet til første etape er placeret i sundhedscenteret, mens servicearealet til etape to består af et rum på hver af de tre etager i plejeboligbyggeriet. 

Staten yder et tilskud på 40.000 kr. (2009-pris) pr. plejebolig. Indskuddet i Landsbyggefonden er budgetteret på konto 8. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 17.12.2014  5.000 
Forbrug til og med 2014  126 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet fortsætter i 2015. 

Anlægsprojekt 485-003 Renovering af tandklinik på Boesagerskolen 

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 blev det besluttet at afsætte 1,9 mio. kr. i 2014 til renovering af tandklinikken på Boesagerskolen. Projektet omfatter etablering af et nyt klinikrum samt til indretning af en fællesreception for tandplejen og sundhedsplejen, da det nye klinikrum etableres som en del af sundhedsplejens venterum. 

Byrådet gav den 25. juni 2014 anlægsbevilling.

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 25.06.2014  1.877 
Forbrug  1.877 
Mer-/mindreforbrug 
Forbrugspct.  100 

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 

Anlægsprojekt 488–003 Sundhedscenter 

Anlægsbevilling givet sammen med Rådhusbyggeri, der har til og med 2014 været et forbrug på 78,816 mio.kr.(se skema under Projekt 650-001 Rådhusbyggeri og Sundhedscenter). 

Anlægsprojekt 488–004 Parkeringsløsning - Sundhedscenteret 

Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at give en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til etablering af parkerings- dæk, midlertidig parkering ved rådhuset, samt at der foretages indbetaling til parkeringsfond for det an- tal pladser, som ikke vil kunne etableres på egen grund.

Anlægsprojektet hænger sammen med ”Anlægsprojekt 650-004 Parkeringsløsning – Egedal Rådhus”. Samlet set er der afsat 27, 2 mio. kr. fordelt med 20,3 mio. kr. til etablering af p-dæk, 3,3 mio. kr. til p- fond og 3,6 mio. kr. til etablering af midlertidig parkering under de to anlægsprojekter. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 28.05.2014  4.368 
Forbrug  2.295 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015/2016. 

Anlægsprojekt 532-028 Tofteparken 

I budgetaftalen for 2015-2018 er det besluttet at afsætte 9,4 mio. kr. i 2015. I forbindelse med at de nu- værende aktiviteter, der er på Tofteparken, flyttes til det nye rådhus og Sundhedscenter, foreslås det at anvende lokaler i Tofteparken til de udekørende teams samt hverdagsaktivering.

For at kunne anvende lokalerne i Tofteparken til dette formål, skal 8 almene boliger nedlægges og om- bygges. Restgælden i boligerne skal indfries. 

Byrådet gav den 26. november 2014 anlægsbevilling. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 26.11.2014  9.400 
Forbrug 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet igangsættes i 2015. 

Anlægsprojekt 532-029 Indflytning af Hjemmeplejegruppe Stenløse i Damgårdsparken 

Byrådet vedtog den 28. maj 2014 at afsætte rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. i 2014 til brug for ombygning af faciliteterne i Damgårdsparken, således at hjemmeplejegruppen for Stenløse kan have til huse i Damgårdsparken, i de lokaler som ledelse og administration forlader, når administrationen flytter til det nye rådhus. Ombygningen indebærer kun nedrivning af 2 ikke bærende vægge og etablering af ny dør, der deler administrationsgangen. Ombygningen vil skabe nogle gode centralt beliggende rammer for hjemmeplejegruppen. 

Projektet er afledt af beslutningen om at opføre et nyt rådhus, samt beslutningen om at ledelse og stab for CSO skulle flytte ind på det nye rådhus. Dette efterlader kontorer og mødelokaler på 1. sal i Damgårdsparken tomme.

Byrådet gav den 26. november 2014 anlægsbevilling. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 26.11.2014  270 
Forbrug  194 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 532-030 Renovering af Damgårdsparken 

Byrådet vedtog den 26. februar 2014, at der gives en betinget tillægsbevilling til anlægsbudgettet (af- sættes som rådighedsbeløb) på 0,5 mio. kr. Frigivelsen af rådighedsbeløbet er betinget af, at Byrådet ikke godkender gennemførsel af projektet vedr. renovering af Damgårdsparken. Der er ikke givet anlægs- bevilling. Anmodning om frigivelse af rådighedsbeløbet vil blive fremlagt særskilt. 

En gennemførelse af planen er afhængig af, om der kan opnås støtte til indfrielse af de eksisterende lån i de nuværende boliger fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har 1⁄2 til 1 års ventetid på at komme på tilsyn i forhold til ansøgninger, så der kan tidligst forventes et officielt svar i efteråret 2014.

Der stiles efter at igangsætte en renovering af Damgårdsparken i foråret 2016. Når Plejecenter Egeparken står klar til indflytning, er der her en enestående mulighed for at flytte beboere fra Damgårdsparken samlet til nye faciliteter, således at Damgårdsparken kan rømmes helt eller delvist i en byggeperiode. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling   
Forbrug   
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet forventes igangsat i 2016. 

Anlægsprojekt 542–001 Udsatte boliger – opførsel af den 4. udsatte bolig ved Dam Enge 

I forbindelse med opførelsen af 1 skæv bolig Dam Enge 9 D, er der søgt om statstilskud på 400.000 kr. inkl. Moms (320.000 ekskl. moms).

Ministeriet for By og Bolig og Landdistrikter har bevilget 400.000 kr. og udbetalt tilskuddet i 2014 til op- førslen af 1 skæv bolig. 

Regnskab for udgiftsdelen er aflagt som en del af regnskab 2013. Byrådet gav den 24. september 2014 anlægsbevilling til indtægten. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Indtægter 
Anlægsbevilling d. 24.09.2014  -320 
Forbrug  -320 
Mer-/mindreindtægt 
Forbrugspct.  100 

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 

Børne- og Skoleudvalget 

Anlægsprojekt 301-002 Renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal 

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 blev det besluttet at afsætte rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. i 2014 til brug for renovering og modernisering af Boesagerskolens svømmehal. Renoveringen og mod- erniseringen er afledt af myndighedskrav, hvor alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres for at leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 28. april 2010. Der er til alle kom- muner givet en generel dispensation til 1. maj 2015. Boesagerskolens svømmebad skal opfylde de stillede myndighedskrav, derfor skal der udskiftes sandfiltre og korrekt type med dyssebund. Med bag- grund i erfaringstal fra Teknologisk institut skønnes den samlede udgift at udgøre 1,1 mio. kr. 

Byrådet gav den 17. december 2014 anlægsbevilling. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 17.12.2014  1.100 
Forbrug  27 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet igangsat i 2014 og forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 301-025 Folkeskole og SFO – indefrosne midler 

Der er afsat rådighedsbeløb på 6,6 i 2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning d. 29. maj 2013. Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til projektet henholdsvis 26. juni 2013, 28. august 2013 og 20. oktober 2013 til brug for renovering af relevant bygningsmasse, lege- pladser, investeringer i IT-infrastruktur og materiel. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 26.06.2013  3.000 
Anlægsbevilling d. 28.08.2013  450 
Anlægsbevilling d. 30.10.2013  3.152 
I alt anlægsbevilling  6.602 
Forbrug til og med 2014  6.511 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet afsluttes først i 2015, da der er indkøbt IT-udstyr, der først betales i 2015. 

Anlægsprojekt 514-025 Institutionsområdet - indefrosne midler 

Der er afsat rådighedsbeløb på 4,3 mio. kr. i 2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommunalbestyrel- sens beslutning d. 29. maj 2013. Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling til projektet henholds- vis 26. juni 2013, 28. august 2013 og 20. oktober 2013 til brug for reetablering af Møllehøjs legeplads og opsætning af hegn, ombygninger i Hindbærvangen, så den kan fungere som aldersintegreret institution. Klub Egedal – renovering af bygningsmasse, udeområder, BMX-bane, klatretårn, skaterbane. Endvidere etablering af multibane, streetbasket og etablering af udeområder med legeredskaber samt udvikling af udeområder og etablering af alternativt legeområde. Daginstitutionerne - renovering og anskaffelse af legeredskaber, opsætning af hegn og etablering af skur. Desuden til brug for forbedring af it-infrastruktu- ren på daginstitutionsområdet. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 26.06.2013  381 
Anlægsbevilling d. 28.08.2013  157 
Anlægsbevilling d. 30.10.2013  3.712 
I alt anlægsbevilling  4.250 
Forbrug til og med 2014  3.831 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet afsluttes først i 2015, da der er indkøbt IT-udstyr, der først betales i 2015. 

Anlægsprojekt 514–360 Legepladspulje daginstitutioner. 

Puljen benyttes dels til lettere vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser og dels til renovering i forbindelse med etablering af sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes legepladser.

Der er indgået aftale om, at institutionen medfinansierer en del af udgiften, når et projekt igangsættes på den enkelte institution. 

Der er samlet afsat rådighedsbeløb i perioden 2014 til 2018 på i alt 2,0 mio. kr., så der foretages de nød- vendige forbedringer, så alle legepladserne er i forsvarlig og sikkerhedsmæssig stand.

Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 28.12.2013  258 
Anlægsbevilling d. 26.11.2014  189 
I alt anlægsbevilling  447 
Forbrug  441 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet fortsætter i 2015 og efterfølgende år, hvor der er afsat rådighedsbeløb på 394.000 kr. årligt. 

Anlægsprojekt 514–361 Daginstitution i Smørum 

Kommunalbestyrelsen gav den 28. november 2012 anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til forundersøgelser i forbindelse med projektet. Projektet blev startet i 2013. Administrationen blev anmodet om at udarbejde en analyse af behov og muligheder for at etablere en stor integreret børneinstitution i Smørum, herunder muligt samspil med folkeskolerne, som følge af ændret skolestruktur og lovgivning. Sidstnævnte forud- sætninger er endnu ikke fastlagt, hvorfor en dækkende analyse ikke kunne indgå i forberedelsen af bud- get 2014. 

Administrationen anmodes derfor om i 2014 at undersøge mulighederne for at opnå driftsbesparelser ved at nedlægge eksisterende institutioner og i stedet bygge en ny institution i Smørum. Analysen skal afdække samlede udgifter til drift, investeringer i ombygning af eksisterende institutioner eller opførsel af ny institution samt mulighed for indtægter ved evt. salg af de eksisterende institutioner. 

I budgetaftalen for 2015 til 2018 er det blevet besluttet at fjerne de afsatte 40,6 mio. kr. til opførsel af ny institution i Smørum. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 28.11.2012  150 
Forbrug  29 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Kultur- og Fritidsudvalget 

Anlægsprojekt 031–277 Udendørs motionsredskaber 

Til brug for projektet er der i forbindelse med budgetvedtagelse for 2013 afsat rådighedsbeløb på samlet 0,4 mio. kr. fordelt med 0,2 mio. kr. i 2013 og 0,2 i 2014 til brug for etablering af i alt to områder til udendørs motionsredskaber ”motionsøer” en i hvert af årene.

Der er 29. maj 2013 givet anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til brug for udendørs motionsredskaber ”mo- tions ø” i forbindelse med opførelse af Multihus i Stenløse Syd og den 30. april 2014 er der givet anlægs- bevilling på 0,2 mio. kr. til etablering af ”motions ø” ved det nye rådhus i Egedal Byområde. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 29.05.2013  200 
Anlægsbevilling d. 30.04.2014  203 
I alt anlægsbevilling  403 
Forbrug  400 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 031–278 Opdatering af Idrætsanlæg 

Til brug for projektet er der i 2014 afsat rådighedsbeløb på 5,1 mio. kr. Byrådet har den 30. april 2014 givet anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til etablering af kunstgræsbane i Ganløse. Projektet er startet i 2014 og kunstgræsbanen blev indviet medio september 2014.

Der er aflagt anlægsregnskab den 17. december 2014 til Byrådet. 

Anlægsprojekt 035–001 Multihus i Stenløse Syd 

Multihuset er planlagt til at rumme flere brugergrupper såsom spejderaktiviteter, værested for demens- ramte, værested for børn og unge, institutionsbesøg m.v. Der blev i 2011 søgt og opnået fondsmidler til projektet; bl.a. har Lokale- og Anlægsfonden, RealDania og Friluftsrådet givet tilsagn om et samlet beløb på ca. 2,2 mio.kr. 

Kommunalbestyrelsen har samlet afsat rådighedsbeløb på 2,642 mio. kr. i perioden 2008 til 2013. Der er givet anlægsbevillinger som nedenstående. 

  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 27.01.2010  1.545 
Anlægsbevilling d. 29.05.2013  1.014 
Anlægsbevilling d. 29.05.2013  -500 
I alt anlægsbevilling  2.059 
Forbrug  2.936 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 318-001 Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad 

Ved budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat rådighedsbeløb i 2014 på 4,2 mio. kr.

I henhold til myndighedskrav skal alle kommunale svømmebade renoveres og moderniseres og leve op til Naturstyrelsens bekendtgørelse, der trådte i kraft 28. april 2010. Der er til alle kommuner givet en 

generel dispensation frem til 1. maj 2015. Teknologisk Institut har udarbejdet prisoverslag ud fra kendte erfaringstal for renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad og tilhørende vandbehandlingsanlæg, således at det samlede svømmebadsanlæg kan opfylde de stillede myndighedskrav. Teknologisk Institut skønner den samlede udgift til 4,2 mio. kr. Byrådet har givet anlægsbevilling til projektet den 30. april 2014. Arbejdet er igangsat i 2014. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 30.04.2014  4.200 
Forbrug  710 
Mer-/mindreforbrug   
Forbrugspct.   

Projektet forventes afsluttet i 2015. 

Anlægsprojekt 350-025 Biblioteker – indefrosne midler 

Der er afsat rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. i 2013 fra tidligere indefrosne midler, jf. Kommu- nalbestyrelsens beslutning d. 29. maj 2013.

Kommunalbestyrelsen har den 27. november 2013 givet anlægsbevilling til brug for udskiftning af lysar- maturer på Ølstykke Bibliotek, dette bevirker, at elforbruget til belysning kan reduceres betydelig ved opsætning af nye og energibesparende armaturer. Der vil samtidig opnås en bedre og mere behagelig belysning. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 27.11.2013  192 
Forbrug  173 
Mindreforbrug  19 
Forbrugspct.  90,1 
 

Projektet anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. 

Anlægsprojekt 350-026 Etablering af åbne biblioteker på Ølstykke og Smørum bibliotek 

Byrådet besluttede den 26. februar 2014 at etablere ”åbne biblioteker” i Smørum og Ølstykke, som er biblioteker, der har udvidet åbningstid morgen og aften, uden der er personale til stede. Borgerne har adgang til biblioteket via deres sygesikringskort. Samtidig gav Byrådet anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til etablering af ”åbent bibliotek” i Smørum. 

Smørum bibliotek etableres som ”åbent bibliotek” pr. 1. maj 2014 og Ølstykke bibliotek etableres som ”åbent bibliotek” pr. 1. januar 2015.

I budgetaftalen for 2015-2018 blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. i 2015 til etablering af åbent bib- liotek på Ølstykke bibliotek, samt en samlet afledt drift til begge biblioteker på 0,1 mio. kr. pr. år i 2015 og overslagsårene. 

Bemærkninger (beløb i 1.000 kr.)  Udgifter 
Anlægsbevilling d. 26.02.2014  414 
Forbrug  414 
Merforbrug/mindreforbrug 
Forbrugspct.  100 
 

Projektet er delt op i åbent bibliotek i Smørum og åbent bibliotek i Ølstykke. Den del af projektet der vedr. åbent bibliotek i Smørum anses for at være afsluttet og anlægsregnskabet hermed aflagt. I 2015 vedr. anlægsprojektet kun etablering af åbent bibliotek i Ølstykke.