Bevillingsoverholdelse

Det er ledelsens vurdering, at bestemmelserne om at der ikke må oppebæres indtægter eller afholdes udgifter uden bevilling (Lov om Kommunernes Styrelse § 40), er overholdt i året. 

Kommunen har i alt 10 bevillingsområder på driften.

I forhold til det oprindelige budget er der givet tillægsbevilling på netto 13,4 mio. kr., svarende til 0,6 %. 

Det er kommunens opfattelse, at de konstaterede bevillingsoverskridelser for alle centre på nær Center for Administrativ Service, kan henføres til lovhjemlede meraktiviteter, hvor det ikke har været muligt at få afgivet tillægsbevilling inden regnskabsårets udløb.

Mindreforbruget under Center for Administrativ Service udgør 15,1 mio. kr.

Direktion og Sekretariater har i år et merforbrug på 3 mio. kr.

Den samlede afvigelse i forhold til korrigeret budget ligger på 0,9 %.