Center for Ejendomme og Intern service

Præsentation af centeret

Center for Ejendomme og Intern Service varetager blandt andet ejendomsvedligeholdelse, rådgivning og energistyring samt projektering ved kommunalt nybyggeri og ombygninger. Centeret koordinerer en række opgaver vedrørende udlejning af kommunale ejendomme, køb og salg af fast ejendom samt forebyggende og afhjælpende indsats på brand-, rednings- og miljøområdet. Rådhusbetjentfunktionen og tilsyn med den udliciterede rengøring hører desuden til opgaverne i dette center.

Centeret refererer til Økonomiudvalget og Planudvalget.

Beretning

Ejendomsstrategi

Der er i 2014 arbejdet med at implementere ejendomsstrategien indenfor de fire fokusområder: Bedre grunddata, effektiv arealanvendelse, bygningsvedligeholdelse samt bæredygtighed og energieffektiv drift.

Der er i 2014 arbejdet med at kortlægge og standardisere samarbejdsprocesserne mellem Center for Ejendomme og Intern Service og centrene, når der er ledig lokale- eller bygningskapacitet.

Øvrige initiativer, der skal være med til at implementere ejendomsstrategien, beskrives under afsnittene om ejendomsvedligeholdelse, klimakommune og energi.

Ejendomsvedligeholdelse

Der er i 2014 arbejdet på at forbedre kvalitetsniveauet af kommunens ejendomme og samtænke investeringer på tværs af de fire indsatsområder i ejendomsstrategien. Der er i 2014 arbejdet på at udføre forebyggende vedligeholdelse på kommunens ejendomme og mindske det akutte vedligehold. Det har dog vist sig, at tilstanden af klimaskærm og installationer flere steder er nedslidt, hvilket kan medføre behov for akut vedligeholdelse. Der er udarbejdet en langsigtet plan for bygningsvedligeholdelsen, der sikrer den bedst mulige prioritering af vedligeholdelsesindsatsen.

Kvalitetsfondsmidlerne (anlæg) er anvendt i løbet af 2014 og anlægsprojekterne afsluttet.

Der er i forbindelse med ibrugtagning og indkøring af det nye rådhus og sundhedscenteret registreret 600 sager i Center for Ejendomme og Intern Service servicedesk. Sagerne omhandler udbedring af bygningsmæssige og tekniske installationer.

Klimakommune

Som klimakommune i perioden 2009-2014 har Egedal Kommune levet op til målene om at spare på Co2 udledningen. I perioden til og med 2014 har kommunen udledt 15 % mindre Co2 målt i forhold til niveauet i 2007. I løbet af året har kommunen arbejdet på fortsat at være klimakommune, og kommunen er i 2014 blevet godkendt som klimakommune for perioden, der løber fra 2015-2020. 

Energi

Kommunens energicontroller har i 2014 arbejdet på at opbygge en database i KOM-LIS, hvori information om energiforbrug kan analyseres, sammenlignes og vurderes for derved at skabe grundlaget for effektiv energicontrolling.

Der er i løbet af 2014 arbejdet på en tættere kobling mellem energirenoveringer og de større vedligeholdelsesprojekter, eksempelvis når der udskiftes tage. Dette har været med til at sikre de fagligt bedste og mest energibesparende løsninger set i det lange perspektiv.

Stenløse klubhus er blevet energirenoveret, og er blevet energineutral efter, at der er etableret jordanlæg.

Der er indgået nye og billigere forsyningsaftaler, der træder i kraft den 1. januar 2015 på områderne for naturgas og vejbelysning.

Der er i løbet af året arbejdet med optimering af varmeanlæg, idet varmeanlæggene er blevet efterset i løbet af året.

Der er taget nye energirigtige bygninger i brug, idet rådhus- og sundhedspersonalet flyttede ind i det nye rådhus og sundhedscenter.

Der er udarbejdet en status på energirenovering, solceller og fjernvarme. Der er godkendt opsætning af 6.500 m2 solceller ud af puljen på 10.000 m2 i Byrådet.

Desuden er der i løbet af 2014 arbejdet med at afdække muligheden for fjernaflæsning, hvilket stadig afventer en endelig beslutning.

Beredskabet

Brandvæsenet har i 2014 arbejdet med implementering af ny risikobaseret dimensionering af brandvæsenet, som blev godkendt med udgangen af 2013, og tilpasning af det daglige operative beredskab med implementering af redningslift. Der er indgået en samarbejdsaftale med Frederikssund-Halsnæs brand- og redningsberedskab omkring betjening af redningslift. Derudover er der foretaget tilpasninger af det daglige beredskab i forhold til de politisk besluttede ændringer i den nye beredskabsplan.

Brandvæsenet har i 2014 brugt mange ressourcer på det nye rådhus og sundhedscenter blandt andet i forbindelse med indvielsen af det nye rådhus og sundhedscenter, hvor Hendes Majestæt Dronning Magrethe II var på besøg. Der blev opsat telte, og løst andre opgaver af brandvagt og samaritter.

På forebyggelsessiden blev der gennemført brandeftersyn og arbejdet med rådgivning af bygningsmyndigheden, samt deltagelse i kampagner for brandsikkerhed. Antallet af operative opgaver i forbindelse med brand, redning og miljø har fortsat været stigende.

Udover de daglige opgaver har brandvæsenet forberedt reformen af beredskabet, hvor der på landsplan skal etableres maksimalt 20 beredskaber. Egedal brandvæsen arbejdede i forvejen på en sammenlægning af Furesø og Egedal brandvæsen. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 og de 20 beredskaber på nationalt plan blev der arbejdet for en mulig samarbejdsaftale mellem Gribskov Hillerød, Frederikssund, Halsnæs, Furesø og Egedal kommuner. Opgaven med risikostyring er i den forbindelse overført til anden afdeling i Center for Ejendomme og Intern Service og større investeringer er sat i bero.

Det nyopstartede ungdomsbrandvæsen blev videreført med stor tilslutning til projektet. Ungdomsbrandvæsenet deltager i det nye program for brandkadetter i Danmark.  

Køb og salg

Planlægningsarbejdet vedrørende Egedal Bydel er startet i 2014. De to gamle rådhuse i Ølstykke og Smørum blev solgt i 2014 og overgår til ny ejer i 2015. I Stenløse Syd er det bebyggede område udvidet, idet en stor del af de udbudte parceller er solgt.

Forsikring

Der er i løbet af 2014 forberedt implementeringen af et nyt risiko- og krisehåndteringssystem. En større proces med registrering af løsøre blev startet i 2014 og går forud for revurdering af kommunens samlede forsikringsbehov. Der er i 2014 arbejdet på, at forlænge den eksisterende forsikringsaftale. 

TSM-området

I forlængelse af beslutningen om at samle de tekniske servicemedarbejdere i Center for Ejendomme og Intern Service, er der igangsat et kompetenceudviklingsprojekt. Der er i 2014 gennemført et AMU-kursus i energitjek for alle tekniske servicemedarbejdere (TSM’er), med opfølgning gennemgang/undervisning i alle skolers installationer, så driften kan optimeres. Når projektet er afsluttet forventes en driftsbesparelse. Der er fire tekniske servicemedarbejdere som er blevet tilbudt at tage uddannelsen som ejendomsserviceteknikker. Der er gennemført obligatoriske AMU-forløb indenfor bygningsdrift for de tekniske servicemedarbejdere.

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

Centerets driftsregnskab for 2014 viser et forbrug på 110,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget på 96,6 mio. kr. er der et merforbrug på 14,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 100,2 mio. kr. er der et merforbrug på 10,7 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 3,6 mio. kr.

Intern Service

Der var et oprindeligt nettobudget på 55,1 mio. kr. og et korrigeret budget på 58,3 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et forbrug på 67,4, hvilket giver et netto merforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et netto merforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

En del af budgetoverskridelsen skyldes modernisering af dagsinstitutionskøkkener, så der kunne etableres en madordning. I forbindelse med modernisering af køkkenerne på dagsinstitutionerne, er omkostningerne på 4,5 mio. kr. afholdt af budgettet for intern service. Centeret for Skole og Dagtilbud dækker en del af omkostningerne med 1,5 mio. kr. af deres mindreforbrug i 2014, som Center for Skole og Dagtilbud ikke søger overført til 2015.

I Egedal Kommune er der omkring 220.000 m² bygningsareal, der skal vedligeholdes. For at fastholde bygningernes værdi skal der afsættes omkring 160 kr. pr. m² til vedligeholdelse. Der har været et efterslæb på vedligeholdelse af kommunens bygninger, hvilket der også i 2014 er arbejdet på, at få rettet op på.

En del af merforbruget i intern service skyldes, at der på skolerne er udført en del nødvendige større reparationer og vedligeholdelsesarbejder. Der er lavet reparationer og vedligeholdelse for 1,7 mio. kr. på skolerne, blandt andet er der lavet stern og udført inddækning på Hampelandskolen, på Stengårdskolen er der repareret tag på cykelskuret, og Maglehøjskolen er renoveret tag. Desuden er der på Lærkeskolen lavet et nyt handicaptoilet for 275.000 kr.

I Egedal Kommune er der omkring 220.000 m² bygningsareal, der skal vedligeholdes. For at fastholde bygningernes værdi skal der afsættes omkring 160 kr. pr. m² til vedligeholdelse.

Der har været et efterslæb på vedligeholdelse af kommunens bygninger, hvilket der også i 2014 er arbejdet på, at få rettet op på.

En del af merforbruget i intern service skyldes, at der på skolerne er udført en del nødvendige større reparationer og vedligeholdelsesarbejder. Der er lavet reparationer og vedligeholdelse for 1,7 mio. kr. på skolerne, blandt andet er der lavet stern og udført inddækning på Hampelandskolen, på Stengårdskolen er der repareret tag på cykelskuret, og Maglehøjskolen er renoveret tag. Desuden er der på Lærkeskolen lavet et nyt handicaptoilet for 275.000 kr.

Redningsberedskab og risikostyring

I forhold til det oprindelige nettobudget på 7,3 mio. kr. er der et merforbrug på 1 mio. kr., hvilket skyldes udskiftning og reparation af tyverisikring, adgangskontrol og brandalarmeringsanlæg.

Der har været budgetlagt med 195 operative opgaver (udrykninger) for beredskabet, og der har i 2014 været 229 operative opgaver, hvilket indebærer en merudgift.

Forsikringsområdet

På forsikringsområdet var der et oprindeligt budget på 9,4 mio. kr. Der blev i løbet af året givet en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Regnskabsresultatet viser, at der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

I forhold til forsikringsskader har der været indtægtsført en forsikringsskade på 1,5 mio. kr. Erstatningskravet er efterfølgende blevet afvist, og der er i 2014 sket en tilbageførsel af indtægten på 1,5 mio. kr.