Center for Plan, Kultur og Erhverv

Præsentation af centeret

Centerets opgaver spænder over mange forskellige opgavetyper.

Planlægning som omfatter udarbejdelse af Plan- og agenda-21-strategier, energi- og klimastrategier, erhvervsstrategi, miljøvurderinger, kommune- og lokalplanlægning og Geografisk Informations System (GIS-system).

Myndighedsbehandling i form af administration af planer og diverse love, herunder byggesagsbehandling, opkrævning af ejendomsskatter og forbrugsafgifter, tilsyn med den almene boligsektor og tinglysning i forbindelse med centerets opgaver. På folkeoplysningsområdet er det administration af tilskudsregler, lokalefordeling, syv aftenskoler og ca. 200 foreninger. Hertil fordeling af lokaler og faciliteter på skolerne.

Driftsopgaver som omfatter driften af Kommunens idræts- og kulturfaciliteter:

  • Fem idrætsanlæg, ni haller, en svømmehal, et friluftsbad samt tre tennisanlæg.
  • En fælles musikskole, der tilbyder musikundervisning til skolebørn i Egedal Kommune.
  • Kultur med blandt andet tre lokalhistoriske arkiver, museum, kunstformidling, øvrige kulturelle foreninger, kulturhuse samt 18 foreningshuse med mere.

 

Beretning

Byggesagsbehandling

Igen i 2014 har centeret kunne fastholde en sagsbehandlingstid på 8 uger, til trods for, at der har været en række store komplicerede byggesager ikke mindst Egedal Rådhus.

Der har også været fokus på at få afsluttet mange byggesager, så ejendomsskatterne bliver rigtige, og det fysiske arkiv minimeres.

Endelig har der været brugt tid på forberedelse af digitale ansøgninger og de ændrede regler for gebyropkrævning. 

Plan- og agenda-21-strategi

I første kvartal blev der sammen med Byrådet arbejdet på formuleringen af Byrådets vision for Egedal: ”Hverdagsliv og fællesskab i bevægelse”. I efteråret har der været afholdt 4 dialogmøder mellem borgerne og Byrådet, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af strategien. Rammen for møderne har inviteret alle til at deltage i fælleskabet og de har været velbesøgte og udbytterige. Arbejdet med visionen på tværs af hele organisationen har været en stor og ressourcekrævende opgave i hele 2014. Det har været prioriteret at sikre en god proces, både i forhold til det politiske niveau, borgere og foreningsliv. 

Kultur og Fritidspolitik

I 2014 har der været arbejdet med formuleringen af en kultur-og fritidspolitik og der har været flere initiativer med inddragelse af borgerne. Dels gennem de 4 borgermøder om Byrådets vision og dels med en interaktiv ”kunst-installation”, der har været rundt i hele kommunen. Desuden er der afholdt en velbesøgt workshop i november måned. Politikken skal vedtages i 2015.

Stenløse kulturhus

I 2014 har der været arbejdet med anvendelsen af Stenløse rådhus til kulturhus og der har været afholdt en ”idegenerende” workshop med foreninger og alle andre interessenter om husets fremtidige aktiviteter. 

Lokalplanlægning

Der er fortsat mange byggeønsker, og ønsker om salg af kommunale ejendomme, som har krævet udarbejdelse af nye lokalplaner. Det været muligt at arbejde med de prioriterede planer for 2014.  

Energiområdet

Centeret har ledet projektet om etablering af 1. fase af det kommunale solcelleanlæg og efterfølgende bidraget til afklaring af vilkår og dispensationsansøgninger i forbindelse med stikprøvekontrol samt krav om selskabsdannelse. Herunder er der udarbejdet notat og henvendelse til blandt andet KL om opfølgning på den generelle debat omkring ændringerne i lovgivningen.

I samarbejde med en række eksterne parter er der søgt og opnået tilskud fra Energistyrelsens EUDP program. Projektet skal udvikle og demonstrere ny innovativ teknologi til bygningsintegration af solceller.

Under Forskningens Døgn d. 24.-26. april blev der planlagt og gennemført et 3 dages offentligt arrangement under titlen ”Sol over Egedal” med seminarer, workshops, rundvisninger med mere.    

Centeret har deltaget i det regionale samarbejdsprojekt ”Energi på Tværs”.

Der er udført planlægning og organisering af samarbejde om energirenovering hos private boligejere. I tilknytning til dette er der udarbejdet 4 ”kommunesider,” der indgår i Magasinet Boligforbedring som er omdelt til 10.500 husstande i Egedal.

Centeret har deltaget i planlægning samt repræsenteret kommunen på to offentlige møder med god deltagelse af Egedal borgere om skrotning af oliefyr i regi af Bolius på vegne af Energistyrelsen.

Der er indgivet høringsvar og efterfølgende indledt en kritisk dialog med KL om den påtænkte ændring af Planloven, som ophæver kommunernes mulighed for at pålægge lavenergi i nybyggeri via lokalplaner.

Fredninger 

Fredningssagen for Værebro Ådal, som har været under udarbejdelse siden 2007, er i 2013 rejst, med kommunen som medejer. I 2014 har der været høring omkring erstatningerne. Fredningssagen vedrørende Katrinebjerg Enge og Nybølle Å blev afsluttet i 2014 og erstatningerne er udbetalt.

Almene boliger

Styringsdialogen med de almene boligselskaber er med individuelle møder med de enkelte boligselskaber og et årligt fælles møde er fortsat i 2014. Generelt opleves der tilfredshed fra boligselskaberne og et godt internt overblik og tværgående samarbejde. Der har i årets løb desuden været dialog omkring tre nye almene bebyggelser. To som har vundet udbuddet af de to rådhuse i Smørum og Ølstykke, og et som skal etablere plejeboligerne ved Sundhedscenteret og som også har købt restgrunden til familieboliger. De mange nye almene boliger vil bidrage til kommuneplanens mål om at arbejde for en mere varieret boligmasse.

GIS og digitalisering

I 2014 er alle adressefejllister gennemgået og der er oprettet supplerende adresser for alle kommunens erhvervslejemål i henhold til adresseprogrammet, som er en del af statens grunddata projekt. Der er digitaliseret ca. 2.000 skadesløsbreve i tinglysningen. Centeret har haft fokus på, at overgå til digital post og har kun sendt meget få breve i 2014. På GIS området er der udviklet et GIS system til automatisk beregning af, hvilke elever der er transportberettiget. Alle kommunens stiruter er i 2014 lagt ind i Friluftsguiden.dk og ”ud i naturen” som er en fælles offentlig løsning til borgerne på tværs af kommunegrænser.

Erhverv

Der blev i 2013 etableret ”en indgang til kommunen” via erhvervskoordinatoren, og afholdt møder med alle de centre som har kontakt til erhvervslivet, med henblik på nedsættelse af en kommunal task force. Dette arbejde er styrket i 2014 med yderligere to medarbejdere. Der har derudover været afholdt møder med en række virksomheder, herunder kommunens gazeller, nye virksomheder, og repræsentanter for erhvervsområderne. Derudover har kommunen supporteret de lokale håndværksvirksomheder i forbindelse med ”Bedre Bolig ordningen”.

Nøgletal

Centeret har i 2014 arbejdet med 7 lokalplaner, hvoraf 3 lokalplaner er afsluttet i 2014:

Der er arbejdet med et større kommuneplantillæg om klimatilpasning. 

Spejderne i Egedal

FDF’erne i Stenløse er medio 2014 flyttet fra Dam Holme til et helt nyt Multihus i Stenløse Syd, på Barnekær. Indvielsen var en festdag med mange spejdere og deres forældre samt besøg fra Lokale- og Anlægsfonden.oHHolidet  FDF’s kanoprojekt blev også en realitet og udstyret er nu placeret i forbindelse med Multihuset, og dermed tæt på Værebro Å. Multihytten er finansieret med blandt andet fondstilskud fra Lokale- og anlægsfonden med 1 mio. kr. og RealDaniafonden med 1,2 mio. kr., og andre brugergrupper har også mulighed for at anvende Multihytten.

Idrætsanlæg og kultursteder

På idrætsanlæggene har der i 2014 været arbejdet med en styrkelse af helhedstænkningen og der arbejdes med en omstrukturering af organisationen.

I 2014 er der etableret kunstgræsbane i Idrætscenteret Ganløse og der har været indvielse i september 2014. Kunstgræsbanen har været et ønske for Ganløse Fodbold i flere år. Anlægssummen var på godt 5 mio. kr. og den samlede udgift blev 50.000 kr. mindre end anlægsbevillingen. Der har igen i 2014 være aftalt samarbejde med DGI, Julemærkehjemmet og Region Hovedstadens sygehus i Hillerød om gennemførelse af projekt ”Jump4Fun”, hvor såvel Ølstykke Gymnastikforening som Ledøje-Smørum gymnastikforening har etableret hold for børn med overvægtsudfordringer. Endelig er der i 2014 etableret et brugerråd på foreningshuset Græstedgård.

I forbindelse med kulturaktiviteter er der traditionen tro også i 2014 gennemført arrangement med ”Svensker-slaget” i Smørum med ca. 700-800 deltagere. Hertil er der gennemført ”Golden Days” med temaet ”1. Verdenskrig”, hvor der i 2—3 uger blev lavet utallige arrangementer.

Nyhedsbrevet Kultur4U udgives en gang om måneden og er med til at skabe overblik over tilbud og aktiviteter i kommunen.

Igangsætning af en justering af Kultur- og fritidspolitikken er sket i tæt samarbejde med Planafdelingen og på borgermøderne om Plan- og agenda-21-strategien. Hertil har der ultimo november været afholdt en workshop i den nye Byrådssal, hvor ca. 70 borgere deltog.

Forberedelsen af Stenløse Kulturhus har gennem hele 2014 været højt prioriteret. Dette er sket via afvikling af workshop i Stenløse Rådhussal, hvor foreningslivet og borgere var inviteret til deltagelse. Biblioteket, Ung Egedal og Musikskolen er fælles om at medskabe initiativer sammen med en brugergruppe, der imidlertid først etableres i det nye år.

Musikskolen

I 2014 har Musikskolen gennemført en række aktiviteter. Især foråret er en travl tid for Musikskolen med diverse arrangementer og uropførelser. Festival i samarbejde med Ung Egedal i Egedal Centeret 14/6 2014 var en stor succes. I forbindelse med indvielse af det nye rådhus og Hendes Majestæt Dronning Magrethe II’s besøg leverede Musikskolen en stor indsats.

Der har såvel i foråret som efteråret været intensive drøftelser med skoleområdet i forbindelse med den nye folkeskolereform. Musikskolen har som projekt igangsat et samarbejde med Ganløse og Slagslunde skole og har prioriteret selv at finansiere projektet. Vi forventer der til kommende budgetår afsættes passende midler til forsatte samarbejdsprojekter med folkeskolen.

Kunstrådet har bevilliget 180.000 kr. til talent-/ blæserprojekt for sæson 2014/15. Musikskolen har ydet lignende tilskud til projekt.

Lokalebookning

Der arbejdes på et nyt og tidssvarende lokalebookingssystem til afløsning af nuværende bookingsystem, som ikke længere vedligeholdes. Det er af afgørende betydning at det ny bookingsystem er webbaseret, så foreningsliv, borgere og brugere får et brugervenligt system, og kan reservere lokale online.

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

I det følgende beskrives de dele af budgettet, hvor der er de største afvigelser mellem det oprindelige budget og regnskabet. Der har på centeret været et merforbrug på knap 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er givet tillægsbevillinger på godt 5,3 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er overført fra 2013 til 2014.

Administration, byggesager, planer og erhverv m.v.

Der er i 2014 givet tillægsbevillinger på i alt 3,0 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. er overførsler fra 2013 til 2014. Det samlede mindreforbrug på udgiftsområdet er på knap 1,2 mio. kr., idet der også på dette område er en ekstraordinær merindtægt på 1,2 mio. kr. på byggesagsbehandling.

I forbindelse med sene ansættelser af dels midlertidige byggesags- og planmedarbejdere samt fastansættelser 2013/14 i forhold til bevillingernes ikrafttræden, blev der overført lønmidler på 0,5 mio. kr. til 2014. Denne andel af lønmidler skal søges overført til 2015, idet de midlertidige ansættelser først ophører i løbet af foråret 2015. Der er desuden i efteråret 2013 bevilget 0,9 mio. kr. til ansættelse af yderligere 2 medarbejdere med det formål at få afsluttet en række ophobede byggesager samt til afslutning af lokalplaner i planafdelingen. Disse er ansat i 2014.

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på Geokodning og Digitalisering af lokalplaner som søges overført til udførsel i 2015.

Endelig skal det bemærkes, at der ikke er bogført udgifter på Ledøje Præstegård, da den ikke er i brug. Der er på denne konto afsat 0,3 mio. kr.

Kultur- og øvrige kulturelle formål

Der er i 2014 givet tillægsbevilling på i alt 1,2 mio. kr., hvoraf der er overført 0,3 mio. kr. fra 2013 til 2014. Der er omplaceret en andel af lønbudget til Museum- og arkivområdet, idet der mangler ca. 0,3 mio. kr., som søges overført til 2015.

Regnskabet for 2014 udviser et mindreforbrug i forhold til der korrigerede budget på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget dækker primært over manglende udbetalinger af tilskud på grund af færre ansøgninger fra foreningslivet til folkeoplysningsområdets puljer. Der resterer 0,1 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets pulje, som søges overført til 2015, øremærket til Stenløse Kulturhus til etablering af lydanlæg, ligesom 0,3 mio. kr. til imødegåelse af manglende afregninger af mellemkommunale tilskud samt afregning af aftenskolernes tilskud for 2013/14 begrundet tidsmæssige forskydninger.

Der er et mindreforbrug på folkeoplysningsområdets på 0,6 mio. kr., idet der mangler afregninger af tilskud til lokaler for 2014. Beløbet søges overført til 2015, idet ansøgninger indkommer i løbet af foråret 2015.

Idrætsanlæg m.v.

Der er i 2014 givet tillægsbevillinger på 0,7 mio. kr. (overførsel af mindreforbrug fra 2013) til udgiftsområdet.

På Idrætsområdet under ét, er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette beløb søges overført til 2015, til blandt andet foreningslivets ønsker til forskellige aktiviteter (kaldet de ”lavt hængende” frugter). Det drejer sig om mindre inventarønsker med mere. 

Målopfølgning

Beskrivelsen af målopfyldelse kan ses i bilag til årsrapport.