Center for Skole og Dagtilbud

Præsentation af centeret

Center for Skole og Dagtilbud varetager den overordnede ledelse af kommunens dagtilbud, skolevæsen, sundhedspleje og tandpleje.

Centeret består af fem afdelinger: Dagtilbudsafdelingen, Skoleafdelingen, Sundhedsplejen, Tandplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt et sekretariat.

Egedal Kommune har fra 1. august 2014 4 distriktsskoler med tilhørende fritidsordninger, fordelt på 12 matrikler, ét 10. klassecenter og èn ungdomsskole. Endvidere har kommunen 32 daginstitutioner, som organisatorisk er fordelt på 5 områder. Herudover er der to private daginstitutioner, en selvejende institution, en dagplejeordning og otte klubber.

Beretning

Medielæringsstrategi

2014 har været præget af implementering og fortsat udvikling af medielæringsstrategien, samt operationalisering af denne. Strategien skal sikre, at læring og de nye muligheder gennem IT spiller sammen i kommunens dagtilbud og skoler.

Lokalt i de decentrale institutioner er der i 2014 arbejdet med at udmønte strategien med fokus på overgange og sammenhænge mellem dagtilbud og skole. Kommunens medielæringsstrategi dækker som noget nyt i Danmark hele 0-18 års området, hvilket har resulteret i national interesse – hvilket blandt andet indebærer, at kommunens skoler og institutioner hyppigt bliver besøgt af fagfolk fra andre kommuner og organisationer der ønsker at se, hvordan børn og ansatte arbejder med læring og IT.

Læsekompetenceplan

De tidligere Skoleudvalg og Familieudvalg har vedtaget en læsekompetenceplan for 0-18 års området. Den beskriver, hvorledes der skal arbejdes med sprog og læsning i dagtilbud og skoler.

Hovedsigtet med læsekompetenceplanen er, at alle voksne omkring et barn ved, hvordan der kan arbejdes med sprog, læsning og skrivning med metoder, som fremmer sprogforståelse, skrivetilegnelse, læsning og læring. Fokus er at skabe en fælles indgang til arbejdet med sprog og læsning blandt de professionelle, men også at involvere barnets nærmeste i læseindlæringen.

Læsekompetenceplanen skal være med til at sikre, at der sættes fokus på læsning, så Egedal Kommunes børn og unge er blandt de bedste læsere i landet.

I 2014 har arbejdet med fortsat implementering og konsolidering af læsekompetenceplanen haft høj prioritet.

Inklusionsstrategi

Centeret har i samarbejde med Center for Social Service udarbejdet en inklusionsstrategi, som var til høring i starten af 2014 og blev vedtaget i august 2014.

Inklusionsstrategien skal sikre en sammenhæng i arbejdet med inklusion både i dagtilbud og skole. Desuden skal den sikre, at der sættes fokus på anvendelse af ressourcer både til støtte og til efter/videreuddannelse af personale.

Områderne i centeret

Dagtilbudsområdet

Inklusion

I dagtilbuddene har de særligt uddannede pædagogiske inklusionsvejledere og støttepædagogkorpset i samarbejde med institutionernes faste personale styrket det generelle pædagogiske læringsmiljø. Sigtet er at der, ikke som tidligere, opleves et stigende antal børn der eksluderes, men at alle børn bliver aktive deltagere i det sociale fællesskab. Næsten 70 % af daginstitutionerne har haft forløb med en pædagogisk inklusionsvejleder.

ICDP – International Child Development Program

I samarbejde med UCN Nordjylland er der frem til 2016 planlagt ICDP kompetenceudvikling/uddannelse, for alle pædagoger på dagtilbud og klubområdet i Egedal Kommune

ICDP-programmet (International Child Development Program) er et teori- og evidensbaseret forebyggelsesprogram, der er udformet af to norske psykologiprofessorer Karsten Hundeide og Henning Rye.

ICDP er et træningsprogram, der kan understøtte og udvikle pædagogisk relationskompetencer hos pædagoger eller andre, der arbejder indenfor området. Målet er at udvikle og forbedre kvaliteten af relationen mellem pædagoger og de børn de arbejder med.

Centralt i ICDP står 8 samspilstemaer, som ramme for beskrivelse, analyse og refleksion af pædagogisk praksis. Børn og unges udvikling og inklusion i fællesskabet er afhængig af kvaliteten af deres samspil og relationer til deres centrale omsorgsgivere – forældre og nære professionelle omsorgsgivere.

ICDP tankegangen har ligeledes stor fokus på et tæt samarbejde med forældregruppen.

Science

Fra 2012 er der sat fokus på Science i dagtilbud. Målet er, at udvikle og understøtte den naturfaglige læring i daginstitutionerne. I uge 39 afholdt Egedal Kommunes daginstitutioner en science-uge. Her havde institutionerne arbejdende værksteder, hvor man bød hinanden og forældrene ind til deltagelse og vidensdeling. Målet var, at få et større fokus på læring med et naturvidenskabeligt omdrejningspunkt, vidensdeling på tværs af dagtilbud, inddragelse af lokalmiljøet, biblioteket med videre.

Evalueringen af Science-ugen har vist en betydelig vidensdeling blandt personale og læring hos børnene. Der var ligeledes et stort fremmøde og engagement fra forældrenes side. Projektet blev i 2013 udvidet til også at omfatte skoler og fritidsklubber.

Sprogpakke

Der har siden 2013 været arbejdet med ”sprogpakken”, som har sigte mod at højne det generelle sproglige læringsmiljø i daginstitutionen (i øvrigt sammentænkt med læsekompetenceplanen).

Skoleområdet

Folkeskolereform

Den 1. august 2014 trådte den nye folkeskolereform i kraft. Eleverne har fået flere timer i dansk og matematik. Der er undervisning i engelsk fra 1. klasse og tysk/fransk tilbydes fra 5. klasse. Der er indført understøttende undervisning, fagligfordybelse og lektiehjælp.

Ny skolestruktur

Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2013 at lægge kommunens 12 skoler sammen til 4. Der skal stadig undervises på alle 12 matrikler. Det er udnævnt 4 distriktsskoleledere og 4 distrikts-SFO-ledere, der sammen med de øvrige ledere og bestyrelser arbejder på at skabe rammerne for den nye skolestruktur. De overordnede rammer er beskrevet i ”Vores folkeskole”, hvori indgår input fra borgere og medarbejdere.

Politiske mål

Skoleudvalget har vedtaget, at folkeskolerne skal arbejde med læsning, matematik/naturfag, elevers sociale kompetencer, idræt og sundhed og inklusion som indsatsområder i kommunalbestyrelsesperioden. Skolerne har udarbejdet handleplaner for indsatsområderne. De fremgår af skolernes udviklingsplaner og lokale hjemmesider.

I henhold til Folkeskolelovens § 40a skal kommunalbestyrelsen udarbejde en årlig kvalitetsrapport. Skolerne udarbejder hver deres kvalitetsrapport. Rapporterne er gode redskaber til at skabe overblik i forhold til skolernes indsats for både politikere, skoleafdelingen og skolerne.

Folketinget har besluttet at indføre nationale test i udvalgte fag på bestemte klassetrin:

  • I dansk med fokus på læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse
  • I matematik i 3. og 6. klasse
  • I engelsk i 7. klasse
  • I fysik/kemi, geografi og biologi i 8. klasse.

 

Eleverne testes 10 gange i alt i løbet af ni års skolegang. Resultaterne af de enkelte test offentliggøres ikke, men bruges i skolernes daglige kvalitetsudviklingsarbejde.

De kommunale læse- og matematiktest viser, at der er sket en mindre tilbagegang i resultaterne i læsning for eleverne i kommunens folkeskoler. Der bliver sat målrettet ind på læsning i det kommende år. 

Læsekompetencecenter

Læsekompetencecenteret på Sandbjergcenteret viser gode resultater. Elever med særlige læseindlæringsbehov visiteres til kompetencecenteret for en otte ugers periode. Alle elever, der har været igennem Læsekompetencecenteret har lært at læse gennem den intensive læseundervisning. Lærerne på elevernes hjemskole og forældrene undervises i, hvorledes barnets voksne skal følge op på den intensive indsats.

Inklusion

Antallet af elever, der har behov for specialpædagogisk bistand, er desværre stigende. Center for Skole og Dagtilbud har i flere år arbejdet med inklusion. Det har betydet, at der i 2014 er inkluderet flere børn med særlige behov i kommunens folkeskoler. Formålet med inklusion er at sikre den enkelte elev plads i det sociale fælleskab, og at skabe et bedre undervisningstilbud til elever med særlige behov i deres nærmiljø. Fra 2011 til 2014 er der overført 22 mio. kr. fra specialområdet til normalområdet til støtte for inklusion.

Byrådet har bevilget 15 mio. kr. til inklusionsuddannelse til alle lærere og pædagoger i skolen og SFO. Uddannelsen foregår over en 2-årig periode og afsluttes i foråret 2016.

LP Model

Alle skoler arbejder stadig med LP-modellen. LP-modellen er en pædagogisk og praktisk analysemodel for klassens lærere, hvor resultaterne baserer sig på forskning og i forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Der lægges vægt på, at lærerne skal have fokus på interaktionen mellem eleven og omgivelserne, og sammen med dette også se kritisk på egen undervisning og klasseledelse.

Skolerne har god gavn af LP modellen i deres arbejde med eleverne - og ikke mindst i arbejdet med inklusion. 

CULT

Der er etableret en ny enhed i centeret, hvor alle de specialpædagogiske tiltag er samlet. Center for Udvikling, Læring og Trivsel.

Der arbejdes stadig med at implementere den nye bekendtgørelse, hvor Pædagogisk Psykologisk Rådgivning involveres, når en elev har behov for mere end 12 lektioners støtte. Psykologerne er også involveret i, at vurdere støtte til elever, der ikke har et så stort behov - eksempelvis undervisningsdifferentiering, supplerende undervisning og holdundervisning.

I samarbejde med CULT og skolelederne er psykologernes og skoleledernes nye rolle defineret i forhold til den nye bekendtgørelse. Vægten bliver lagt på udvikling af gode læringsmiljøer og undervisning til alle samt på - i samarbejde med medarbejderne i skole og dagtilbud - at kvalificere inklusionsarbejdet.

Den nye lovgivning skaber mulighed for en anden praksis, hvor der bliver plads til og tydeligere fokus på det forebyggende, konsultative og udviklende arbejde.

Tandplejen

Hjemmeside

Basistandplejen har i 2014 arbejdet videre med tandplejens hjemmeside, så den nu kun skal vedligeholdes. Hjemmesiden er en subside til kommunens hjemmeside. På hjemmesiden findes oplysninger om tandplejen generelt, samt link til relevant lovgivning. Tandplejens pjecer og dokumenter til brugerne kan også findes på hjemmesiden. Der er i 2014 tilføjet specifikke oplysninger om tænder og plejen af disse, samt et felt med svar på hyppigt stillede spørgsmål.

Tandplejen har i 2014 arbejdet med sundhedsbudskaber samt anden viden om tænder til at vise på skærmen i venteværelserne. Det er ikke helt på plads, men vil snarest blive ibrugtaget.

Profylakse

Tandplejen underviser i alle 4. klasser i kommunen om caries opståen og forebyggelse. Endvidere undervises i alle 6. klasser om syreskader på tænder, som følge af indtagelse af syrlige drikke og fødevarer.

Tandregulering

Tandregulering foregår i samarbejde med Furesø og Ballerup kommuner. Den fælles tandreguleringsklinik ligger i Ballerup. Samarbejdet er etableret for at sikre en høj faglig standard blandt andet ved mulighed for sparring blandt specialtandlægerne. Egedal Kommune betaler et beløb baseret på kommunens andel af 0-17 årige i forhold til de andre kommuner. Visitation af alle børn og unge foretages ved hver undersøgelse af tandlæger og tandplejere. Senest i 12 års alderen skal det vurderes, om der skal screenes af en specialtandlæge med henblik på en eventuel tandreguleringsbehandling.

Omsorgstandpleje

I 2014 er omsorgstandplejen udliciteret til et privat firma – Hjemmetandlægen I/S. Det betyder, at borgere, der visiteres til omsorgstandpleje, behandles af Hjemmetandlægen i eget hjem

Specialtandpleje

Der er indgået en aftale med Frederikssund Kommune, således at borgere, der er visiteret til specialtandpleje, behandles i Frederikssund.

Sundhedstjenesten

Barselsbesøg

I de sidste 5-6 år er indlæggelsestiden efter et barns fødsel faldet markant. Det er blevet standard at de fleste udskrives indenfor 4-6 timer efter fødslen. I Egedal har det medført tidligere besøg af en sundhedslejerske for at forebygge genindlæggelse for dehydrering, gulsol og ernæringsproblemer.

Sundhedsstyrelsen reviderede anbefalingerne for barselsperioden sidste år. De nye anbefalinger indgår i den samlede beskrivelse af de regionale og kommunale opgaver i forbindelse med graviditet og barsel.

Sundhedstjenesten har implementeret barselsperioden på følgende måde: "Sundhedsplejersken tager telefonisk kontakt med familien senest på 3. dagen efter fødslen og vurderer i samråd med familien og ud fra et fagligt skøn om behov for et barselsbesøg, som tilrettelægges i løbet af ugen (mandag-lørdag)".

For tidlig fødte

Det var 6 % af alle nyfødte, der var født før uge 37. Hovedparten af de familier med præmature børn har fået et eller flere behovs besøg af en sundhedsplejerske ud fra en individuel vurdering ud fra familiens ressourcer.

Efterfødselsreaktioner

Der har været kørt tre efterfødselsgrupper i samarbejde med Center for Social Service. Mellem 6-8 % nybagte mødre oplever en efterfødselsreaktion. Der tilbydes gruppeforløb efter en visitationssamtale for at vurdere, om den nybagte mor kan have glæde af det. Fædrene tilbydes et par gruppemøder kun for fædre. Grupperne mødes efter tre måneder for at drøfte, hvordan man i familien er kommet videre. Hovedparten af de som har deltaget i gruppeforløb, har udtrykt stor tilfredshed med deltagelsen.

Forebyggelsespakkerne fra sundhedsstyrelsen

Sundhedsplejerskerne har planlagt, koordineret og støttet op omkring event hver måned i forbindelse med alle forebyggelsespakkerne til de 0-16 årige. Det var lige fra januar måned om tobakkens betydning, februar om seksuel sundhed til september måned om hygiejne.

Seksuel sundhed

95 % af de 16-95 årige danskere siger at seksuel sundhed er vigtig for deres livskvalitet ifølge en befolkningsundersøgelse.

Sundhedsplejerskerne har været ude i flere daginstitutioner og SFO og har undervist i, hvad seksuel sundhed betyder for børn. Initiativet skal støtte børnene i at udvikle en god seksuel sundhed og understøtte børnenes generelle sundhed.

Sundhedsplejerskerne har deltaget i "ugesex" med SSP og ungdomsskolen med 2 aftenarrangementer for elever i 7-9 klasse samt for deres forældre.

Workshop om sundhed trivsel for 10. klassecentret

En fælles tværfaglig dag, hvor eleverne reflekterede over alkohol, stoffer og seksualitet. For arrangementet stod SSP, misbrugskonsulent, livsstilværkstedet og en sundhedsplejerske.

Workshop om sundhed/ trivsel for gymnasiet

En fælles tværfaglig dag, hvor eleverne reflekterede over alkohol, stoffer og seksualitet. For arrangementet stod SSP, misbrugskonsulent, livsstilværkstedet og en sundhedsplejerske.

0-6 årige børn med motoriske vanskeligheder

Der er set et stigende behov for børnene og vejledning til institutioner/ familier med motoriske problematikker. Der har været et behov for 40 % mere end den afsatte tid.

Overvægtige nybagte mødre

Der har nu været gennemført 2 gruppeforløb over 1,5 år for overvægtige nybagte mødre efter "små skridt metoden". Alle deltagere fik et vægttab på mellem 7-10 kg, men det var svært at fastholde mødrene i gruppeforløbet, da de undervejs skulle starte på arbejde.

Overvægtige skoleelever

Antallet af overvægtige elever er stadig højt men der er sket et fald især hos de svært overvægtig.

Sundhedsplejerskerne har kørt gruppeforløb over 1,5 år for de overvægtige 6-7 klasseelever i samarbejde med ungdomsskolen. Det var svært at rekruttere de overvægtige elever. Hos lidt over 50 % af eleverne faldt deres BMI, hvilket er et flot resultat. Lignende gruppeforløb vil ikke tilbydes igen, da sundhedsplejerskerne oplevede at eleverne havde svært ved at indgå i et gruppeforløb, men de havde gavn af de individuelle samtaler.

Sundhedstjenesten vil i 2015 tilbyde et nyt koncept for de motiverede familier.

Håndhygiejne

Der har været stor fokus på håndhygiejne, da undersøgelser viser, at et fokus på håndhygiejne nedsætter sygeligheden blandt børn og voksne. Alle daginstitutioner og dagplejen har taget imod et hygiejnetilsyn af en sundhedsplejerske. Alle nye SFO børn fik undervisning i håndhygiejne da de startede i SFO. Alle 2. klasser fik 2 timers undervisning om håndhygiejne, hvor der samtidig var praktiske øvelser. 

Der blev udført en elektronisk spørgeundersøgelse på alle skoleelever som viste at 27 % af alle elever vaskede deres hænder på under 10 sekunder, hvilket er for kort tid for at kunne udføre korrekt håndhygiejne. Derudover viste resultatet at kun 40 % af alle elever huskede at vaske omkring deres negle. Ud fra spørgeundersøgelsen blev der arrangeret event i form af flyers og uddeling af neglebørster.

Nøgletal

I budgettet var forudsat, at der i alt skulle passes 4.351 børn i Egedal Kommunes dagpleje, daginstitutioner, private pasningsordninger og klubber. Samlet har der været passet 4.389 børn.

Der er således passet 38 flere børn end forudsat i budgettet.

Der er i løbet af året foretaget budgettilpasninger i overensstemmelse med denne forskydning mellem budgetteret og faktisk antal pladser i de forskellige pasningsformer.

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

Det samlede oprindelige nettobudget for Center for Skole og Dagtilbud udgjorde i 2014 i alt 707,3 mio. kr. Det korrigerede budget er øget til 738,2 mio. kr. Årets nettoresultat udgør 704,1 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det korrigerede budget er 30,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Dette er begrundet i overførsler fra 2013 til 2014. Blandt andet 15 mio. kr. til inklusionsuddannelse samt de samlede overførsler på de eksterne områder.

Indenfor de tre udvalgsområders institutioner/driftsområder er der tale om både mer- og mindreforbrug. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der et samlet mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2,3 mio. kr.

Tandplejen har på grund af stillingsvakance i en periode et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Der er et mindreforbrug på specialtandplejen, omsorgstandplejen og tandreguleringen. Der er overførte midler fra 2013 afsat til renovering, der ikke helt er brugt.

Sundhedstjenesten har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes opsparing til større kurser. 

På Børne- og Skoleudvalgets område er der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 32,3 mio. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag til budgetkorrektionen er overførsler til inklusionsuddannelse fra 2013 til brug i 2014-16.

Af de 34,1 mio. kr. i mindreforbrug er 21,8 mio. kr. på PPR. 15 mio. kr. er bevilget til inklusionskurser, der er planlagt over 2 år frem til 2016.

På institutionsområderne er der samlet 3,2 mio. kr. i mindreforbrug. Dette skyldes opsparing til ICDP kurser og køkkenrenovering i forbindelse med frokostordningen.

Der er et mindreforbrug på skoleområdet på 1,5 mio. kr. samlet, men heraf skal 9,3 mio. kr. fra demografipuljen lægges i kassen. Derved er der et merforbrug på 7,8 mio. kr. på skoleområdet. Dette kan dækkes af mindreforbruget på PPR, hvorved der er 2 mio. kr. i mindreforbrug på PPR.

Center for Skole og Dagtilbud vælger at reducere det beløb som søges overført fra 2014 til 2015 med 1,5 mio. kr., som kan medvirke til at finansiere en del af udgiften til renovering af institutionskøkkener som Center for Ejendomme og Intern Service har afholdt i 2014.

Det er tidligere besluttet i Direktionen, at Center for Skole og Dagtilbud skal have 281.000 kr. fra den strategiske uddannelsespulje til delvis finansiering af ICDP-uddannelse. Disse penge er af tidsmæssige årsager ikke overført til Center for Skole og Dagtilbud, hvilket efterfølgende skal ske.

Målopfølgning

Beskrivelsen af målopfyldelse kan ses i bilag til årsrapport.