Center for Social Service

Præsentation af centeret

Centeret består af en administration, et råd- og vejledningsteam, et tilsynsteam samt både en bevilgende myndighed og udførende enheder.

Centerets opgave er at sikre, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at følgende målgrupper får rådgivning og vejledning eller individuel tilrettelagt støtte:

  • Børn, unge og familier med behov for særlig støtte
  • Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • Voksne med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende

 

Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder: Handicappede og socialt udsatte. De udførende enheder består af udkørende teams, rusmiddelbehandling, væresteds- og aktivitetstilbud samt bosteder med forskellige målgrupper.

Beretning

2014 har været et år, hvor Center for Social Service i udpræget grad har arbejdet med færdiggørelsen af arbejdet med styrkelsen af sagskvaliteten og forbedring af grunddata og økonomistyringsgrundlaget for centeret. Det har endvidere været kendetegnet ved, at de tiltag og opgaveløsninger, som året har budt på, har bygget videre på samarbejde på tværs – både internt i centeret og på tværs af centrene i kommunen – borgerinddragelse, samarbejdsdreven innovation og medarbejderinvolvering i hele centeret. 

Forbedret styringsgrundlag og sagskvalitet

Byrådet besluttede den 30. april 2014, at administrationen i samarbejde med revisionsfirmaerne PwC og Deloitte skal færdiggøre arbejdet med styrkelse af sagskvaliteten samt forbedre grunddata og økonomistyringsgrundlag på centerets område.

Forbedret sagskvalitet

Med afsæt i bemærkningerne i årsrevision for 2012 er der i Center for Social Service i samarbejde med revisionsfirmaet PwC arbejdet med at forbedre kvaliteten i de enkelte sager ved udarbejdelse af sagsgange, hjælpevejledninger, skabeloner og skærpelse af ledelsestilsynet. Arbejdet er estimeret til udgangen af 2014 - alle aktiviteter i projektet er igangsat, og hovedparten af disse er endvidere overgået til implementeringsfasen med fokus på optimering af den daglige drift. Implementeringsfasen forventes at løbe i hele 2015.  

Forbedret styringsgrundlag

Center for Social Service og Center for Administrativ Service har i samarbejde med revisionsfirmaet Deloitte etableret et samarbejdsprojekt i forhold til forbedring af grunddatamaterialet og økonomistyringsgrundlaget for centeret med fokus på kobling af fagdata til økonomidata.

Indsatsen er knyttet tæt an til den generelle målsætning om etablering af ledelsesinformationssystem KOMLIS for alle kommunens fagcentre. Der er udarbejdet et nyt styringskoncept med dertilhørende retningslinjer, arbejdsgange og vejledninger. I 2015 arbejdes der videre med implementering af det nye styringskoncept parallelt med etableringen af systemet i de øvrige centre.  

Strategier

Strategisk mål -Ung i Egedal Kommune

Et af Egedals Kommunes 4-årige strategiske mål er ”Ung i Egedal”, som Center for Social Service er tovholder for. En del af tovholderfunktionen i 2014 var, ”at skabe mulighed for inddragelse af og dialog med de unge og skabe platforme, hvor de unge tager ordet”. I marts 2014 deltog projektet i innovationskonferencen CityLAB med fem unge, to politikere og fire medarbejdere. Deltagerne arbejdede i to intensive dage med casen: Hvordan får vi kontakt til unge og skaber relevant, inspirerende og vedholdende dialog? Her blev idéen om en campingvogn - der kører ud til steder, hvor unge er - skabt af de unge. I september - november 2014 har projektlederen derfor kørt rundt i en campingvogn til skoler, klubber, uddannelsesinstitutioner, arrangementer og lignende. De unge blev inviteret ind i campingvognen til en dialog om: ”Hvad er det gode ungdomsliv i Egedal – og hvordan gør vi Egedal til et godt sted at være ung”. Campingvognen har haft over 35 stop på sin karavanetur rundt i kommunen, og vi har gennemført 29 processtyrede dialoger med i alt 138 unge. Projektet arbejder videre med de unges input og budskaber fra campingvognen i 2015, blandt andet på en ungekonference den 28. februar. 

Udviklingsstrategien

Center for Social Service har igennem længere tid arbejdet med en udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde. Strategien skal tjene som udviklings- og styringsredskab både på det faglige kvalitative plan og på det administrative økonomiske plan. Endvidere fokuserer strategien mod en optimering af effekten i tilbuddene, således at den bliver synlig og mærkbar hos de borgere, tilbuddene retter sig i mod. Strategien foreslår seks konkrete nye tilbud og indsatser, og går ud på at skabe lokale tilbud og give mulighed for at kunne tilbyde en bredere vifte af tilbud.

I februar 2014 godkendte Byrådet, at administrationen kunne arbejde videre med Udviklingsstrategien. Det første tilbud, der vil blive gennemført, er etableringen af to ud af fire hybelpladser til unge mennesker. Endvidere er der tilvejebragt mulighed for etablering af et tilbud om hverdagsaktivering på Tofteparken, idet Byrådet har godkendt ombygning af Tofteparken blandt andet til dette. 

Borgerinvolvering

Center for Social Service har som mål, at vi vil åbne os op mod omverden og invitere borgerne ind – og at centerets forebyggende ydelser dermed også blive mere synlige ude blandt borgerne.

Udsattestrategi

I forbindelse med udarbejdelsen af handicappolitikken i 2013 blev det besluttet, at der i 2014 skulle igangsættes en proces i forhold til udarbejdelse af en strategi for udsatteområdet. Der er i efteråret afviklet en workshop med deltagelse af politikkere, medarbejdere, borgere og pårørende for udvælgelse af temaerne til selve strategien. Der vil blive arbejdet videre med selve udarbejdelsen af strategien i løbet af 2015 med yderligere borgerinddragelse.

Temaaftner

I løbet af 2014 har Center for Social Service afholdt tre temaftener for borgerne om selvskadende adfærd, sensitive børn og unge, alkohol og hash samt et teaterarrangement vedrørende alkohol.

Temaarrangementerne har været yderst velbesøgt og præget af både oplæg fra medarbejderne og dialog med og mellem de fremmødte borgere. Ved temaaftenen vedrørende unge, alkohol og hash var der endvidere to unge, som fortalte deres historie. Temaarrangementerne har givet information og ny viden, og skabt opmærksomhed på Center for Social Services mulighed for at udøve både vejledning, rådgivning og forebyggende tiltag.

Tiltag på tværs

Implementering af handicappolitikken

Arbejdet med Handicappolitikken i 2013 mundede ud i en ny politik og 21 forslag til handlinger. I 2014 er der på tværs af centrene arbejdet med 9 af de 21 konkrete initiativer ved nedsættelse af tværgående arbejdsgrupper. Arbejdet med de øvrige 12 initiativer vil fortsætte i 2015 og 2016. 

Rådgivning ud på skolerne

Råd og Vejledningsteamet startede sammen med Center for Skole og Dagtilbud i august 2013 et projekt med rådgivning ud på skolerne. I projektforløbet er tre skoler tilknyttet og formålet er, at flytte rådgivningen ud til såvel skolernes ansatte som til børnene/de unge og deres forældre. Der er tale om et projekt, der løber over to år. Evalueringen af projektet vil blive foretaget i løbet af foråret 2015.

Styrket kultur på tværs

Der er afholdt et to dags seminar for medarbejderne i tværfaglig myndighed og myndighedsafdelingen i Center for Social Service med fokus på en styrket og koordineret myndighed. Seminariet har skabt grobund for det videre arbejde med nedsættelse af tværfaglige teams omkring den enkelte borgersag.

Der er endvidere afholdt en temadag for medarbejderne i Jobcenteret, Center for Borgerservice og Center for Social Service vedrørende styrkelse og videreudvikling af det tværfaglige samarbejde.

Fusionsprocessen i forhold til sammenlægning af botilbud

Den 1. januar 2014 blev botilbuddene Skelhøj og Søvænge fusioneret til et botilbud, Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud. Det betyder, at administrationen nu er samlet på tværs af tilbuddets syv fysiske adresser: Skelhøj, Søvænge, Vejbo, Bakkebo, Rugvænget, Lillestræde 3C og 3L og Café Zigzag.

Fusionen har skabt mulighed for skabelsen af en ny organisation med fælles vision, som danner grundlag for fremtiden. Der arbejdes på at skabe retningslinjer, politikker og fælles rammer med fokus på de nye muligheder, det nye fællesskab giver. Der er udviklet nye tiltag, som giver viden og fælles læring for personalet, og i 2015 åbner et tilbud med mulighed for hverdagsaktivering for beboerne. Endvidere er der udarbejdet et nyt ydelseskatalog, der tydeliggøre et fælles serviceniveau, og der er udarbejdet en ny takststruktur, som træder i kraft i 2015. 

Innovationsteamet

I 2013 blev Center for Social Services Innovationsteam – et team, der består af ledelse og medarbejdere – dannet. Teamet har i det forløbne år været særligt involveret i arbejdet med de fire tværgående strategiske mål samt ideworkshop i forhold til ”Parat til Fremtiden”.

Socialtilsynet – forberedelsesproces af det nye sociale tilsyn

Med udgangspunkt i en ny lov omhandlende socialtilsyn, som trådte i kraft den 1. januar 2014, har udførerenheden i samarbejde med et konsulentfirma gennemført en proces på tværs af kommunens tilbud indenfor handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. Processen har haft til formål at give de af Egedal Kommunes sociale tilbud, som er omfattet lovændringen, et grundigt indblik i den nye lovgivning og tilhørende kvalitetsmodel, bedømmelsesgrundlag samt kriterierne for godkendelse som tilbud. Et andet vigtigt fokus på processen var at kvalificere tilbuddenes arbejde med udarbejdelse af oplysninger til Tilbudsportalen.

Processen har overordnet haft til formål at sikre:

  • Grundigt kendskab til ny lovgivning
  • En fælles skabelon til beskrivelse af tilbuddene samt sparring på indhold
  • Sparring til udvikling af dokumentationsmateriale
  • En skriftlig tilbagemelding til ledelsen, som kan anvendes i det fremadrettede arbejde internt

 

Processen blev gennemført fra april til juni 2014 og gjorde, at både ledelsen og medarbejderne var godt forberedte, da tilsynet kom i oktober og november 2014.

Tendenser på området

Børn og ungeområdet

I kølvandet af mediernes fokus på området, er der på landsplan set en massiv stigning af underretninger vedrørende børn og unge. Dette gør sig også gældende i Egedal Kommune - i 2012 og 2013 blev der registreret en stigning i antallet af ny-henvendelser på over 100 % sammenlignet med tal fra årene 2007-2011. Dette har betydet, at der over de seneste år er sket en markant stigning i antal af børn og unge i Egedal Kommune, der modtager forebyggende foranstaltninger efter lov om social service § 52.

Voksenområdet

I de tidligere år, er der vurderet en stigning i kompleksiteten og tyngden af den enkelte borgers belastning især på psykiatriområdet. Antallet af borgere, som modtager ydelser fra centerets kompetenceområde, er ikke forandret, men der ses en stigning i tyngden af de bevilligede ydelser. Dette gør sig særligt gældende for midlertidig døgntilbud i henhold til lov om social service § 107. Deres funktionsnedsættelse ses mere komplekse og sammensatte end tidligere, og denne målgruppes behov for ydelser er ofte de højt specialiserede og individuelle tilbud. Samtidig ses der en stigning i antallet af Særligt Tilrettelagt Ungdomsforløb (STU), hvor kun den mest komplekse gruppe af unge kan visiteres til, kombineret med et midlertidigt døgntilbud. Der ses endvidere også en stigning i omfanget af bevilling af støtteperson i henhold til lov om social service § 85. 

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

Center for Social Service udviser et samlet merforbrug på 38,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til det korrigerede budget er merforbruget på i alt 16,0 mio. kr.

Sekretariat og ledelse

Sekretariat og ledelse udviser et mindre forbrug på 0,6 mio. kr. Mindre forbruget dækker over et merforbrug på løn på 0,7 mio.kr., som er indhentet ved en generel tilbageholdenhed vedrørende alle øvrige driftsudgifter.

Myndighed

Myndighed udviser et merforbrug på 16,8 mio. kr.

I sidste halvår af 2014 er der gennemført et revisionsprojekt, hvor det er konstateret, at der har været en aktivitetsstigning som i regnskabsåret 2013 og denne stigning har først helårseffekt i 2014.

Aktivitetsstigningen ses på området for voksne med særlige behov, hvor der er en øget kompleksitet i sagerne. Aktivitetsstigningen ses altså ikke som et øget antal sager, men udgiften per sag er steget.

Årsregnskabet 2014 på myndighedsområdet er større end forventet i løbet af efteråret 2014. Efter en gennemgang af prognoserne, er der konstateret en ikke uforudset tilgang på ca. 1,4 mio. kr. Tilgangen ses primært på længerevarende botilbud, anbringelser på børneområdet og på aktivitets- og samværstilbud.

Den resterende og største forskel imellem årsregnskabet 2014 og prognosen, er at der har været disponeret for lavt i seneste prognose.

Udfører

Samlet set balancerer de udførende enheder i forhold til det korrigerede budget.

Den samlede budgetoverholdelse dækker over et merforbrug på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, som modsvares af et mindre forbrug på de udekørende teams og social- og psykiatriområdet.

Merforbruget på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter er netto på 0,9 mio. kr. i 2014. Forklaringen på merforbruget er manglende implementering af en besparelse på 3%, som er besluttet i Kommunekontaktrådet (KKR).

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter har i sidste kvartal af 2014 udvist økonomisk tilbageholdenhed, for at minimere merforbruget. Merforbruget er sammensat af både merudgifter og merindtægter, hvorfor både udgifts- og indtægtsbudget er tilpasset i 2015.