Center for Sundhed og Omsorg

Præsentation af centeret

Center for Sundhed og Omsorg samler de fleste tilbud på sundhed-, forebyggelses- og omsorgsområderne i forhold til den voksne del af Egedal Kommunes befolkning. Centret består af fire afdelinger: Pleje, Forebyggelse og Sundhed, Madservice og Kantiner samt administration.

Afdelingerne administrerer døgnpladser samt madservice og kantinen. Hjemmesygepleje, hjemmehjælp og plejeboliger er også forankret i dette center, ligesom her også bliver uddannet ca. 80 SOSU-elever og 70 terapeut og sygeplejestuderende.

Beretning

Ældremilliarden

I finansloven for 2014 blev der afsat en mia. kr. årligt til et permanent løft af ældreområdet i kommunerne. Egedal Kommunes andel var på 5,9 mio. kr. i 2014. 

Den største del af disse penge er brugt på at iværksætte forebyggende og rehabiliterende indsatser. En samlet rehabiliterende indsats er døbt ”Det Gode Hverdagsliv”, hvor kerneindsatsen er tre rehabiliteringskonsulenter/terapeuter der skal arbejde ude i hjemmeplejegrupperne og på plejecentrene sammen med plejemedarbejderne. Dette skal dels sikre gennemførelse af de rehabiliterende forløb, som bliver lovpligtige fra 2015, samt dels at følge alle medarbejdere på skift i hverdagen, og dermed støtte dem i at gøre arbejdet mere aktiverende og rehabiliterende.

Indsatsen er planlagt som en proces over foreløbigt tre år, hvorefter der skal evalueres og planlægges for den videre proces. Indsatsen er rettet mod alle medarbejderne, og skal sikre mere fokus på at støtte borgerne i at bevare deres funktioner eller genvinde disse, og mindre fokus på kompenserende ydelser. Indsatsen kræver ikke kun en stor ændring i opfattelsen af, hvad god hjælp er hos medarbejderne, men også hos borgerne.

Fokus på sundhed og forebyggelse

Der har derudover i 2014 været meget fokus på Forebyggelses- og Sundhedsområdet. Tre nye ledere har sat deres præg på drift og organisering af Træningsteamet og Sundhedsteamet. På træningsområdet er der opnået bedre overblik over de ydelser, der leveres, og effektivitet har været i højsædet, der er leveret signifikant flere ydelser end året før, uden at der har været tilført tilsvarende ressourcer. Nu er teamet flyttet i det nye Sundhedscenter, og samlingen af alle træningsfunktioner i de optimale rammer forventes i 2015 at føre til yderligere effektiviseringer.

Der er også kommet bedre overblik over de opgaver, der leveres af det fagligt og opgavemæssigt meget sammensatte Sundhedsteam. Der arbejdes på en ny organisering og prioritering på området for forebyggende hjemmebesøg, som kunne føre til bedre og mere målrettede indsatser.

Øget kompleksitet i plejen

På plejeområdet er der i 2014 tilført en fast sygeplejerske på alle tre plejecentre, da erfaringerne fra forsøg på Porsebakken viste, at dette var en nødvendighed, idet borgerne i plejeboligerne har et stigende behov for komplekse sygeplejeydelser. Hjemmesygeplejen mærker også stigende kompetencekrav, og ressourcebehovet stiger forsat i takt med opgaveoverdragelsen fra regionens hospitaler. Således fortsatte stigningen i Hjemmehjælpens opgavemængde i 2014, især i aftentimer og weekender, grundet den øgede kompleksitet.

Omstilling af køkkenet og ny kantine

På kostområdet har køkkenet i Damgårdsparken endnu engang optimeret driften. I 2014 blev det besluttet at maden til børneinstitutionerne ikke længere leveres herfra. Der arbejdes derfor med at omstille produktionen da leverancen til midlertidige boliger til gengæld er steget, ligesom der også skal leveres til Plejecenter Egeparken fra 2016.

Kostområdet overtog 1. januar 2014 også driften af kommunens kantiner. Kantinen har haft en meget stor udfordring, med at forberede og igangsætte den nye samlede kantine på det nye rådhus. 

Nøgletal 

Der har været en betydelig stigning i antallet af visiterede timer fra 2013 til 2014 fra 112.134 timer til 127.075 timer svarende til 13 %. Denne stigning er primært sket indenfor personlig pleje og delegerede sygepleje som samtidig er komplekse ydelser. Antallet af visiterede timer i hjemmesygeplejen er ligeledes steget med 753 timer fra 2013 til 2014. Dette svarer til en stigning på 6 %. Også med hensyn til genoptræning er der sket en stigning fra 2013 til 2014 på i alt 162 forløb, hvilket svarer til en stigning på 13 %.

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

I forhold til tabel 1 udviser Center for Sundhed og Omsorgs’ samlede regnskab et nettoforbrug på 345,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 37,1 mio. kr. i merforbrug i forhold til oprindeligt budget og på 13,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

Sekretariat og Ledelse

Sekretariat og ledelse udviser et merforbrug på i alt 23,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, heraf 12,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der primært vedrører den kommunale medfinansiering.

Den kommunale medfinansiering af regionerne udviser et merforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er i forhold til 2013 sket en stigning i udgifterne på 8,3 %, hvilket ligger betydeligt over gennemsnittet for regionen. En del af denne stigning, 0,9 mio. kr., kan forklares gennem indførelse af det enstrengede akutsystem, samt en stigning i udgifter til somatiske patienter.

Den øvrige finansiering af regionale udgifter har et samlet merforbrug på i alt 1,3 mio. kr. Dette merforbrug vedrører færdigbehandlede patienter der venter på hospitalet, hvor der har været et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til korrigerede budget, delvis modvirket af mindreforbrug på den specialiserede ambulante genoptræning og vederlagsfri fysioterapi med et mindreforbrug på samlet 1,0 mio. kr. Den store stigning i antallet af færdigbehandlede patienter har i løbet af året været søgt mindsket gennem oprettelse af yderligere midlertidige døgnpladser, finansieret af en omplacering på 0,7 mio. kr. fra færdigbehandlede patienter. 

Ældreboligerne udviste i 2014 et mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.  

Køb og salg af plejehjemspladser og fritvalgsydelser i ældreboliger udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. fordelt med henholdsvis 0,5 mio. kr. i merudgifter vedrørende køb og 0,9 mio. kr. i mindreindtægter vedrørende salg. I forbindelse med ½ års regnskabet blev der givet en tillægsbevilling til køb på 3,8 mio. kr., mens indtægterne vedrørende salg blev nedjusteret med en tillægsbevilling på 4 mio. kr. Området har i 2014 fortsat været præget af stigning i antal borgere der flytter til andre kommuner og fald i antal udenbys borgere der flytter til Egedal Kommune.

Budgettet til SOSU Elever fik tilført en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. vedrørende ”Treparts midler”. Der var ved regnskabsafslutningen et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. hvilket primært skyldes at de modtagne tre partsmidler dække hele uddannelsesperioden, og således også udgifter der afholdes i 2015.

Tilskudsmidler, herunder Ældremilliarden udviste et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. i 2014 og de uforbrugte midler overføres til 2015.

Plejeområdet

Overordnet har Plejeområdet et merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og 16,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

På Plejecenterne er der et merforbrug på netto 2 mio. kr. En væsentlig årsag til dette er, at det oftere er nødvendigt at sætte ekstra bemanding på enkelte borgere, der har helt særlige behov, primært på grund af demens, både i demensenhederne og i andre enheder. Disse opgaver løses primært med intern arbejdskraft, men der har også i perioder måttet anvendes eksterne vikarer.

Forbruget har også været belastet af en særlig stor kursusaktivitet i 2014. Alle medarbejdere har været på 2½ dages kursus i forbindelse med ”Det Gode Hverdagsliv”, derudover har udvalgte medarbejdere været på demensuddannelse, et uddannelsesforløb på i alt 24 dage, dette uddannelsesforløb har ca. 10 medarbejdere plejecenterne fulgt.

På Hjemmeplejeområdet er der et lille merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og et merforbrug på 10,5 mio. kr. i forhold til oprindelig budget. Hjemmeplejen er i løbet af 2014 blevet tilført ekstra økonomiske midler på grund af en øget tilgang af visiterede timer på i alt 8,3 mio. kr. Den seneste budgetopfølgning er foretaget på baggrund af opgørelser i antallet af visiterede timer fra juli 2014. I løbet af de sidste 5 måneder har stigningen i antallet af visiterede timer været højere end forventet, hvorfor det samlede budget for hjemmeplejen er overskredet.

Døgnpladserne har et merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2014. Merforbruget skyldes dels åbning af ekstra pladser i løbet af året, men også at der har været mange borgere med behov for ekstraordinære foranstaltninger på grund af demens, der har krævet en øget bemanding, i nogle tilfælde over hele døgnet. Aflastningen og Rehabiliteringsafsnittet blev i forbindelse med indflytningen i de nye Døgnpladser lagt sammen til en samlet enhed, og denne sammenlægning, har været forbundet med væsentlige personalemæssige udfordringer, på trods af en høj grad af medarbejderinvolvering.

Forebyggelse og Sundhed

Overordnet udviser regnskabet et netto mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den primære årsag til mindreforbruget er lønrefusioner på 1,5 mio. kr., idet der ved barsler ikke blev ansat vikarer.

En anden væsentlig årsag er indtægter for 1,3 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi og børnetræning. Dette område har ikke været budgetlagt, hvilket vil ske fra 2015 og frem.

Træningsteamet vil primo 2015 gå i gang med et LEAN projekt, når dette er tilendebragt vil en samlet vurdering føre til en gennemgang af den samlede budgetramme for området.

Madservice og Kantine

Overordnet udviste området et mindreforbrug på netto 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Egedal Kommunes Madservice havde en merudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende fødevarer mens Egedal Kommunes Kantine havde et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig, at budgettet ikke er tilpasset den sammenlægning af de 3 tidligere rådhuskantiner, henholdsvis i Smørum, Stenløse og Ølstykke, der skete i forbindelse med opstart af det nye rådhus og sundhedscenter i Ølstykke. Kantinen vil i 2015 gennemføre et LEAN projekt, når dette er tilendebragt vil en samlet vurdering føre til en gennemgang af den samlede budgetramme for området.