Center for Teknik og Miljø

Præsentation af centeret

Center for Teknik og Miljø udgøres af en centralt placeret administration på rådhuset og en decentral enhed placeret på materielgården. Arbejdet på rådhuset er primært planarbejde og myndighedsopgaver samt anlægsopgaver, mens arbejdet på Materielgården primært er vedligeholdelsesopgaver. Centerets samlede økonomiske ramme er fordelt på nedenstående fire rammer. 

CTM-sekretariat og ledere

Under denne ramme findes lønomkostningerne til ledere og administrativt personel herunder sagsbehandlere samt omkostninger til telefoner, IT, kontorartikler, abonnementer, kørsel, kompetenceudvikling med mere.

Materielgården

Under denne ramme findes omkostninger til løn, decentral administration, personaleomkostninger, materiel samt vareindkøb til renovering og vedligehold af kommunens grønne arealer og kommunale veje samt kommunens vintertjeneste.

Natur, miljø og vej

Under denne ramme findes løn- og driftsomkostninger til vandløbspleje, driftsomkostninger til miljøbeskyttelse og jordforurening, til planlægning på grundvands- og spildevandsområdet, til naturpleje og skadedyrsbekæmpelse samt omkostninger til vejanlæg, broer og busdrift.

Affald

Affaldsområdet er til forskel for de andre rammer brugerfinansieret og skal holdes adskilt fra centrets øvrige tre rammer.

Under rammen findes lønomkostninger, al administrativt indkøb i form af kontorartikler, IT, konsulentbistand med mere samt de store gebyrposter på dagrenovation, storskrald, farligt affald og genbrugsstationer.

Beretning

CTM-sekretariat og ledere

Personalemæssigt har der i 2014 været fokus på den kulturelle forståelse af centerets fælles virke under ”en ny normal”, som indebærer et stadigt krav om effektivisering. Parat til fremtiden er igangsat, centeret vil ”work smarter” tværfagligt, og arbejder på at indføre tidsregistrering på projekter.

Centerets adfærd og kulturelle forforståelse har fået et forandringsmæssigt skub i forbindelse med flytning til nyt rådhus. 

Materielgården

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2012, at dele af Materielgårdens opgaver skal drives ved et privat/offentligt samarbejde under overskriften ”Ny drift – et smukkere Egedal”. HedeDanmark blev valgt som privat samarbejdspartner, arbejdet er startet 1. april 2014. Samarbejdet forløber godt, og er givtigt for begge parter. Samarbejdet sikrer en effektivisering på 1,6 mio. kr., hvoraf det politisk er besluttet, at investere halvdelen i nye investeringstiltag.

På vejområdet har der været fokus på genmarkering af striber på vejene, udbedring af slaghuller samt renovering af fortovsbelægninger. Med lanceringen af ”TIP EGEDAL” app’en har borgerne fået mulighed for at pege på mangler og forbedringspunkter.

I 2014 er der anlagt en ny oplagsplads på Materielgården samt parkeringsplads til de ansatte. Dette skyldes, at den tidligere oplagsplads er overtaget af Egedal Fjernvarme.

Natur, miljø og vej

Vandløb

Kommunens vandløbspleje i 2014 har som altid været genstand for meget debat, især når det gælder grødeskæringen i Værebro Å. Kommunen udfører vandløbspleje i henhold til regulativforpligtigelser. I 2015 igangsættes arbejdet med revidering af kommunens vandløbsregulativer.

Grundvand

Kommunen har i 2013 udpeget BNBO områder (BoringsNæreBeskyttelsesOmråder). Arbejdet med BNBO er fortsat i 2014 i form af samarbejde med HOFOR om realisering af grundvandsbeskyttelse ved arealrestriktioner og fastlæggelse af erstatninger. Arbejdet udmøntes i påbud primo 2015 som forventes påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Spildevand

Alle de kommunale påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land er udsendt, og kun i nogle få specielle tilfælde har påbuddene ført til politianmeldelser.

Påbud om tilslutning til offentlig kloak er udsendt, uden at det har givet anledning til problemer af betydning. Kun på en lokalitet er der stor modstand mod kloakeringspåbuddet med begrundelse om, at påbuddet har økonomisk uoverkommelige konsekvenser for den berørte lodsejer.

Naturpleje

Kommunen gennemfører naturpleje i henhold til sine forpligtigelser og med en prioriteret indsats i natur 2000 området i kommunens nordlige del. Som noget særligt kan fremhæves kommunens bekæmpelse af bjørneklo i 2014, som har resulteret i 101 påmindelsesbreve (184 breve i 2013), 24 påbud og 2 politianmeldelser. 

Klimatilpasning

På baggrund af kort som viser oversvømmelses-truede arealer og potentielle skadetab har kommunen i tillæg til kommuneplan sammen med forsyningsselskabet prioriteret indsatser mod skybrud. Den offentlige høringsperiode udløb den 18. december 2014.

Andre klimaprojekter, der er relevante at nævne, er Skybrudsprojekt Egedal By, undersøgelse af mulighederne for omlægning af Stenløse Å, LAR (Lokal Afledning af Regnvand) løsninger og stormflodsbeskyttelse ved Roskilde Fjord.

Vejbelysning

I løbet af 2014 har kommunen overtaget de fleste af DONG Energys 10.700 udendørslamper. Resten overtages i starten af 2015. Efterfølgende har drifts- og vedligeholdelsesopgaven af udendørslamperne været i udbud. Opgaven udføres nu af SEAS/NVE. Der er også forhandlet en ny strømaftale på plads til udendørslamper.

I 2014 har kommunen også haft moderniseringen af ca. 4.000 armaturer og master i udbud. SEAS/NVE vandt ligeledes dette udbud og har påbegyndt moderniseringen, der fortsætter i 2015. 

Varmeforsyning

”Egedal Fjernvarme A/S” driver varmeforsyning fra tre eksisterende lokalkraftvarmeanlæg og to anlæg i Maglevad og Stenløse Syd.

I 2014 er projektplan ”Bæredygtig fjernvarme i Stenløse Nord” vedtaget. Planen beskriver den fremtidige levering af fjernvarme, idet HMN gasforsyner Stenløse Nord.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en overordnet strategisk energiplan i regi af Gate 21 i fællesskab med Region Hovedstaden videreføres i 2015.

Anlægsprojekter

Vedligeholdelse af broerne i kommunen er fortsat i 2014. Anlæggelsen af supercykelstien mellem Frederikssund og Ølstykke er færdiggjort.  Anlæggelsen af supercykelstien mellem Ølstykke og Ballerup er igangsat og forventes afsluttet medio 2015.

Affaldshåndtering

Indførelse af biosortering i Smørum er nu gennemført. Hermed sorterer alle husstande i kommunen i bio- og restaffald. Derudover er en del af de op til 20 år gamle affaldsbeholdere til rest- og bioaffald i Stenløse og Ølstykke udskiftet med nye beholdere. Dette arbejde fortsætter i 2015. 

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

Center for Teknik og Miljø havde i 2014 samlet set et nettobudget på 95,7 mio. kr. og et korrigeret budget på 91,8 mio. kr.

Regnskabet viser et nettoforbrug på 80,3 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 15,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er mindreforbruget på 11,5 mio. kr.

Centeret har fire rammer: CTM – Sekretariat og ledere, Materielgården, Natur, miljø og vej samt Affaldshåndteringen.

CTM har i 2014 omorganiseret lønbudgettet svarende til den faktiske personaleorganisering i centeret, hvilket betyder at lønbudget og forbrug fremstår mere meningsfuld.

Affaldsområdet er til forskel for de andre rammer brugerfinansieret og skal holdes adskilt fra centerets øvrige rammer. Når affaldshåndteringen ikke medtages i centerets resultat er mindreforbruget på 12 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

CTM – Sekretariat og ledere

Regnskabet viser et forbrug på 12,5 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet på 12,3 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 13,1 mio. kr.

Budgettet er blevet korrigeret med et overført mindreforbrug på 0,8 mio. kr. fra 2013, forårsaget primært af et ikke realiseret/udsat indsatsprojekt i Værebro Ådal samt forsinket ansættelse af ny afdelingsleder. Ved udgangen af 2014 er der fortsat uklarhed over den kommunale indsats i Værebro Ådal.  

Materielgården

Regnskabet viser et forbrug på 23,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til budgettet på 25,7 mio. kr., og et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 27,8 mio. kr. 

Budgettet blev korrigeret med et overført mindreforbrug på 1,8 mio. kr. fra 2013.

Mindreforbruget på 4,5 mio. kr. skyldes især en betydelig merindtægt på 4,9 mio. kr., men også et merforbrug på 1,0 mio. kr. til øvrig drift, grøn pleje, 1,1 mio. kr. på øvrig drift, sort pleje (herunder vejbelægning), samt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til vintertjeneste, og et spredt mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

Bevægelserne skyldes prioriterede indsatser på Materielgården, med et merforbrug til vejbelægninger på ca. 2,0 mio. kr., og et merforbrug til maskinparken og intern logistik på 1,0 mio. kr.

Det pointeres at budgettet på 0,3 mio. kr. til signalanlæg fremadrettet ikke vil række, idet det ikke længere er muligt at skaffe reservedele. Det bliver sandsynligvis nødvendigt at udskifte signalanlæggene.

Natur, Vej og Miljø

Regnskabet viser et forbrug på 45,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til budgettet på 53,5 mio. kr., og et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 52,5 mio. kr.

Det oprindelige budget blev korrigeret med -1,0 mio. kr., som dækker over øgede indtægter på ca. 2 mio. kr., og overførte midler fra 2013 til blandt andet brorenovering på omkring 3 mio. kr.

Mindreforbruget på 7,0 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. til belysning, et   mindreforbrug til brorenovering på 1,2 mio. kr., et budgetsat mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til BNBO anvendt i 2013, en ikke budgetsat merindtægt på 1,2 mio. kr. fra statslig medfinansiering ved olieforurening på Tværstræde, mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på naturområdet som følge af sygdom i administrationen, et mindreforbrug på 0,15 mio. kr. pga. udsatte indvindingstilladelser (Vandforsyningsplan) samt et spredt mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Fra budget 2015 og fremefter er vejbelysningsbudgettet reduceret med 1,2 mio. kr., idet kommunen overtager de sidste master, og foretager de sidste udskiftninger i 2015, er der stadig en vis usikkerhed om det endelige driftsbudget for 2015.

Kommunens indsats i forbindelse med grundvandsbeskyttelse har supplerende statsfinansieret frem til 2017, herefter reduceres den statsfinansierede del til ca. 1/4 frem til 2020.

Affaldshåndtering

Forbruget dækker over et brugerfinansieret udgiftsbudget på 55,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 51,0 mio. kr.

Regnskabet viser en nettoindtægt på -1,1 mio. kr., hvilket udgør et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 4,1 mio. kr., og et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på -1,6 mio. kr.

I 2014 er budgettet for affaldshåndtering nedjusteret med 5,8 mio. kr. fordelt på 7,5 mio. kr., som skyldes akkumuleret overdækning, der er udbetalt fra Vestforbrænding og reduktion i det forventede forbrug på øvrig drift, samt 1,7 mio. kr. som skyldes reducerede indtægter/takster.

Der er ultimo 2014 et mellemværende mellem kommunen og det brugerfinansierede affaldsområde på -34,6 mio. kr. Der er i 2014 gennemført en række justeringer af affaldsbudgettet for at nedbringe mellemværendet, dertil kommer vedtagelse af en ny affaldsplan som nedbringer mellemværendet med 24 mio. kr. Det er planen at det resterende mellemværende udlignes via takstnedsættelser over de kommende 4 år. Ovenstående regnskab har betydet at mellemværendet i 2014 er reduceret med 2,1 mio. kr.

Målopfølgning

Beskrivelsen af målopfyldelse kan ses i bilag til årsrapport.