Direktion og Sekretariater

Præsentation af centeret

Beretning

Direktionens fokus i 2014 har været centreret om tre områder:

Et nyt Byråd der tiltrådte i 2014. En ny valgperiode betyder, at arbejdet med en Plan- og agendastrategi for perioden skulle påbegyndes – kommunens øverste planmæssige styringsdokument.

På Byrådets årlige strategiseminar blev der arbejdet indgående med at formulere en vision, som indgår i Plan- og agendastrategien. Visionen udstikker retningen for kommunen den kommende valgperiode.

Efterfølgende har der været afholdt 4 dialogmøder med borgerne rundt omkring på skoler, hvor målet har været at indhente forslag og ideer, der kan give visionen ”kød og blod”. De mange input fra dialogerne indarbejdes i forslaget til Plan- og agendastrategien, inden den sendes i høring.

Parat til fremtiden – økonomisk råderum var overskriften på Chefgruppens ambitiøse aftale, om at skaffe et økonomisk råderum på 125 mio. kr. med årsvirkning i 2018 gennem effektiviseringer og innovative aktiviteter – uden serviceforringelser for borgerne. De 125 mio. kr. i Parat til fremtiden adresserer de udfordringer, som udsigten til en faldende driftsbalance (forskellen mellem indtægter og udgifter) på 50 mio. kr. og den demografiske udvikling (flere længelevende ældre) 25 mio. kr. vil give. Desuden skal der skaffes et økonomisk råderum på ca. 50 mio. kr. til politisk prioritering. Der arbejdes med 16 såkaldte hypoteser indenfor en række forskellige områder. Hypoteserne kvalificeres i takt med at gevinstpotentialerne kvantificeres. 

Indflytning i rådhus og sundhedscenter var en længe ventet begivenhed. Ibrugtagning af huset og de nye arbejdskulturer, som huset indbyder til, har været grundigt forberedt, så indflytningen blev så smidig som mulig - til mindst mulig gene for borgerne.  Kronen på værket var Hendes Majestæt Dronning Magrethe II’s indvielse den 18. november 2014. 

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

Driftsregnskabet for Direktion og Sekretariater for 2014 viser et forbrug på 18,7 mio. kr. jf. tabel 1. I forhold til det oprindelige budget på 46,6 mio. kr. er der et mindreforbrug 27,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på 3,1 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 27,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget består af:

  • Mindreforbrug på 25,6 mio. kr. på rammen under Kommunaldirektøren.
  • Merforbrug på 0,2 mio. kr. på rammen under Udviklingssekretariatet.
  • Merforbrug på 0,4 mio. kr. på rammen under SDIR – Sekretariatet og ledere.
  • Mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på rammen under Digitalisering og effektiviseringsteam.
  • Merforbrug på 29.000 kr. på rammen under TDIR Centerchefer med videre.
  • Merforbrug på 0,1 mio. kr. på rammen for Direktør for CBS, JOB med videre.

 

I det følgende er redegjort for de dele af budgettet, hvor der er størst afvigelse mellem det oprindelige budget og regnskabet. 

Kommunaldirektørens ramme

Mindreforbruget på Kommunaldirektørens ramme udgør 25,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, mens der set i forhold til det korrigerede budget er et merforbrug på 3,6 mio. kr.

Det skyldes, at kommunaldirektørens budgetramme blandt andet indeholder puljemidler som udmøntes ved budgetomplaceringer, hvilket reducerer det korrigerede budget. Det gælder for eksempel budgetsikkerhedspuljen på 20 mio. kr., hvoraf der i 2014 er anvendt 10 mio. kr.

Endeligt indgår, at midler til de strategiske mål, er flyttet fra 2014 til overslagsårene. Dertil kommer at der i det korrigerede budget er indregnet et samlet forventet mindreforbrug på 15 mio. kr. i 2014.

Udviklingssekretariatet

Udviklingssekretariatet har et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det vedrører en tillægsbevilling til et projektportefølje-styringssystem.

Digitalisering og effektiviseringsteam

Der er et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. på budgetrammen for Digitalisering og effektivisering i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes, at budgetrammen blev nedlagt i februar 2014, og at aktiviteterne blev omplaceret primært til Center for Administrativ Service.

Øvrige direktørområder

På de øvrige direktørrammer er der et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forskellen skyldes primært korrektion af IT-lønbudget samt udviklingspulje.