Driftsudgifter

Den artsopdelte oversigt over driftsudgifterne viser, hvordan kommunens samlede udgifter fordeler sig på lønninger, køb af varer og tjenesteydelser, betaling til og fra stat, regioner og kommuner, tjenestemandspensioner, øvrige tilskud og overførsler samt indtægter både i form af skatter og tilskud, refusion og øvrige indtægter.

Lønninger

De samlede lønninger er fra 2013 til 2014 steget ca. 53,5 mio. kr. hvilket er grundet en stigning i det faktiske antal personale forbrug på ca. 39 fuldtidsstillinger, se endvidere personaleoversigten.

Køb af varer og tjenesteydelser

Der er fra 2013 til 2014 sket en stigning i køb af varer og tjenesteydelser på ca. 73,8 mio. kr. hvorefter omkostningsniveauet er langt over niveauet i 2010.

Betaling til og fra stat, regioner og kommuner

Betalinger til stat, region og kommuner er fra 2013 til 2014 faldet med ca. 26,1 mio. kr., hvilket er grundet at der i 2014 ikke længere bliver anvendt en intern afregningsmodel i Center for Social Service.

Der er budgetteret med en fremskrivning på 1,32 %, jf. Budget 2014-17.

Betalinger fra stat, region og kommuner er fra 2013 til 2014 faldet med ca. 34,8 mio. kr., hvilket er grundet at der i 2014 ikke længere bliver anvendt en intern afregningsmodel i Center for Social Service.

Der er budgetteret med en fremskrivning på 1,32 %, jf. Budget 2014-17.

Overførsel til personer

Udgifterne hertil ligger meget under den forventede stigning på 1,8 %. Udgifterne er faldet med 4,8 %, svarende til 19,1 mio. kr. På området sociale opgaver og beskæftigelse er der i forhold til 2013 sket et fald på 17,7 mio. kr.

Tjenestemandspensioner

Udgifterne er i 2014 faldet med 9,6 %, svarende til et fald på 1,9 mio. kr. i forhold til regnskabet i 2013. Der er i året indtægtsført 12 måneders indbetalinger fra kommunens pensionsselskab.

Øvrige tilskud og overførsler

Forbruget er faldet med 2,3 mio. kr.

Finansforskydninger (puljemidler)

Puljemidler er steget fra ca. 2,5 mio. kr. i 2013 til 5,1 mio. kr. i 2014, hvilket svarer til en stigning på 2,6 mio. kr.

Statsrefusion

Der har i 2014 været et fald i statsrefusioner på 20,9 mio. kr., dette skyldes et fald i forhold til regnskabet 2013 på området sociale opgaver og beskæftigelse. På underområderne kontante ydelser og førtidspensioner er der i forhold til 2013 sket et markant fald på 19,3 mio. kr.

Skatter og tilskud

Der er fra 2013 til 2014 sket en stigning i skatter og tilskud på 27,9 mio. kr.

Dette skyldes en stigning i skatter på 49,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes stigninger i kommunal indkomstskat på 31,6 mio. kr. og grundskyld på 17,8 mio. kr.

Tilskud og udligning er faldet med ca. 21,9 mio. kr., hvilket skyldes en stigning i udgiften til den generelle udligning og tilskud på 33,1 mio. kr.

Finansudgifter og indtægter

Samlet set er indtægterne 15,9 mio. kr. lavere i 2014 end i 2013. Dette skyldes at renteindtægterne på deponerede beløb for lån er steget 9,1 mio. kr. i forhold til 2013. Kurstab er faldet med 8,6 mio. kr. i forhold til 2013. Faldet på kurstabet er grundet salget af en swap i sommeren 2014.

Andre indtægter

Indtægterne er steget med ca. 7,7 mio. kr. fra 2013 til 2014.