Investeringsoversigt

Anlægsregnskaber der i kolonnen ”Afsluttet i 2014” er opført med teksten ”Regnskab 2014” vil blive aflagt sammen med regnskabet jf. ”Bemærkninger til anlægsoversigt” samt ”Regnskab for afsluttede an-læg”.< /p>

Anlægs   Anlægs- Anlægs- Forbrug Forbrug Forbrug Afsluttet i
nr. Anlægstekst bevilling bevilling før 2014 2014 ialt 2014
    Givet Beløb        
    Økonomiudvalget      
           
888-880 01 Egedal bydelscenter 26.01.11 2.503 425 926 1.351 Igangværende
    25.05.11 -1.430 -11.840   -11.840  
    26.01.11 -11.840        
    26.02.14 2.200        
999-998 Stenløse Syd Projekt 28.04.04 18.000 123.960 2.191 126.151 Igangværende
    25.08.04 4.942 -248.782 -8.775 -257.557  
    22.06.05 75.955        
    26.10.06 11.400        
    24.02.10 9.000        
    24.02.10 2.500        
    22.12.10 786        
    22.12.10 50        
    22.12.10 5.000        
    22.12.10 1.443        
    27.04.11 1.350        
    27.04.11 265        
    27.04.11 459        
    27.04.11 200        
    27.04.11 180        
    26.10.11 4.107        
    26.10.11 3.400        
    26.10.11 600        
    30.01.13 3.600        
    24.04.13 4        
    29.05.13 1        
    26.06.13 400        
    30.10.13 65        
    27.11.13 350        
    18.12.13 143        
    26.02.14 168        
    26.03.14 121        
    I alt 144.489        
    22.06.05 -67.170        
    21.12.05 -56.750        
    28.11.07 -82.244        
    22.12.10 -5.207        
    22.12.10 -6.106        
    22.12.10 -11.099        
    27.04.11 -4.580        
    25.01.12 -10.222        
    25.04.12 -920        
    29.08.12 -934        
    24.04.13 -938        
    29.05.13 -10.368        
    26.06.13 814        
    26.06.13 -1.768        
    28.08.13 -801        
    26.03.14 -803        
    28.05.14 -2.517        
    25.06.14 -840        
    25.06.14 840        
    27.08.14 -680        
!   I alt -262.293        

 

Anlægs   Anlægs- Anlægs- Forbrug Forbrug Forbrug Afsluttet i
nr. Anlægstekst bevilling bevilling før 2014 2014 ialt 2014
    Givet Beløb        
002-001 Salg af Gl. Roskildevej 1A 19.03.13 90 3 91 94 Regnskab 2014
  Ølstykke 19.03.13 -2.000   -2.000 -2.000  
002-002 Udendørs kunst i Sten- 30.04.14 800 0 602 602 Igangværende
  løse Syd            
002-003 Kunstpulje 17.09.14 50 0 0 0 Igangværende
               
002-004 Salg af restparcellen ved 29.10.14 -7.356 0 0 0 Igangværende
  det nye Rådhus og Sund- 29.10.14 323 0 323 323  
  hedscenter            
002-005 Salg af parcelhusgrund på 30.10.13 80 10 55 65 Regnskab 2014
  Tvillingevej i Smørum 30.10.13 -744 0 -744 -744  
003-002 Salg af matr.nr. 11x Gan-     0 6 6 Igangværende
  løse By, Ganløse            
003-003 Salg af delarealer i 29.05.13 -50 0 -50 -50 Regnskab 2014
  Ganløse            
003-007 Salg af del af matr.nr. 50, 29.08.12 -60 0 -56 -56 Regnskab 2014
  Skenkelsø By, Jørlunde            
003-008 Køb af Dam Holme 6, 29.05.13 6.100 7.528 -1.490 6.038 Byråd
  Stenløse           26.11.2014
003-009 Intern overdragelse af 27.11.13 470 0 0 0 Igangværende
  matr.nr. 40d og matr.nr. 27.11.13 -5.716 -5.716 0 -5.716  
  25a, Stenløse til Fjern-            
  varmeprojekt            
003-010 Salg af byggeretter vedr. 28.05.14 20 0 0 0 Igangværende
  matr.nr. 4et Ølstykke 28.05.14 -11.357 0 0 0  
003-011 Salg af del af matr.nr. 27.08.14 -2 0 0 0 Igangværende
  4næ Smørumnedre By,            
  Smørum            
003-040 Kildedalsprojekt 30.11.11 2.200 1.102 126 1.228 Regnskab 2014
005-025 Byggemodning af Galakse 26.01.06 7.000 6.027 0 6.027 Under
  (areal v/Provst Beckers V (27.01.07) -1.575 34 0 34 afslutning
    (27.01.07) 586        
    I alt 6.011        
010-085 Salg af Ny Toftegård, Ryt- 27.08.14 290 6 227 233 Igangværende
  terbakken 2A, Ølstykke 27.08.14 -4.500   -4.500 -4.500  
011-003 Salg af Råbrovej 66       15 15 Igangværende
               
011-064 Ophævelse af ejendoms- 26.11.14 1.650 0 1.650 1.650 Regnskab 2014
  handel Toftholmvej 20            
011-065 Salg af Lillestræde 3L, 25.06.14 272 2 5 7 Igangværende
  Ganløse 25.06.14 -1.692 0 -5 -5  
012-083 Salg af Tangbjerg Børne- 30.04.14 75 10 67 77 Regnskab 2014
  have, Paukevej, Ølstykke 30.04.14 -980 0 -980 -980  
035-002 Salg af del af Flodvej 62, 24.04.13 6 0 0 0 Regnskab 2014
  Smørumnedre By, Smøru 24.04.13 -150 0 -150 -150  
533-005 Præstegården i Ledøje 25.01.12 -3.000 750   750 Regnskab 2014
    25.01.12 2.517 -1.238   -1.238  
    25.01.12 526        
650-001 Egedal Rådhus incl. Sund- 21.12.11 1.100 80.806 142.907 223.713 Igangværende
  hedscenter 22.08.12 330.200 0 -241 -241  
    25.06.14 354        
    25.06.14 -354        
650-004 Parkeringsløsning - 28.05.14 11.632 0 9.999 9.999 Igangværende
  Egedal Rådhus            
650-005 Salg af Smørum Rådhus, 25.06.14 1.550 20 27 47 Igangværende
  Flodvej 77, Smørum 25.06.14 -21.075        
650-006 Salg af Ølstykke Rådhus, 25.06.14 4.361 0 163 163 Igangværende
  Rådhus Allé 1, Ølstykke 25.06.14 -22.500        
651-011 Projekt Administrative 30.11.11 4.428 4.763 0 4.763 Byråd
! Systemer – NØPS           26.03.2014

 

Anlægs     Anlægs-   Anlægs- Forbrug Forbrug Forbrug

Afsluttet i

 
Anlægstekst   bevilling   bevilling  
nr.     Givet   Beløb før 2014 2014 ialt 2014  
651-380 Administrative Systemer - 24.01.07   1.680 1.314 0 1.314 Igangværende  
  arkivering og konvertering                
651-381 Udskiftning af PC'er   27.08.14   914 0 906 906 Regnskab 2014  
                     
652-001 Etablering af fælleskom-   28.08.13   3.705 13.209   13.209 Byråd  
  munal IT-forsyning         -9.504   -9.504 25.06.2014  
Økonomiudvalget i alt – udgifter       157.146      
Økonomiudvalget i alt – indtægter       -15.851      
      Teknik- og Miljøudvalget        
                 
  Brugerfinansieret område              
                   
161-001 Materiel til kildesortering   25.04.12   4.667 5.389 8 5.397 Byråd  
  af dagrenovation i Ledøje   30.05.12   1.212       26.11.2014  
  / Smørum                  
  Reduktion ifm overførsel       -465          
  fra 2013 til 2014                  
      I alt   5.414          
                 
161-002 Affaldsplan 2013-2014 -   18.12.13   4.000 0 3.200 3.200 Igangværende  
  Dagrenovation                  
                   
  Skattefinansieret område              
888- Egedal Bydel   24.02.10   8.000 8.248 4.635 12.883 Igangværende  
880-02 Tværvej   25.05.11   1.430   -419 -419    
      24.04.13   4.098          
      25.06.14   -288          
  Vejbidrag   24.09.14   438   -2.324 -2.325    
               
002-028 Marienlyst - Færdig-         0 -847 -847 Igangværende  
  gørelse                  
003-043 Byggemodning Værebro   26.09.12   250 217 0 217 Igangværende  
  Erhvervsområde                  
081-001 Oprensning af olie-   29.02.12   2.230 0 0 0 Igangværende  
  forurening   31.10.12   2.190          
081-002 Oprensning af olieforure-   26.06.13   548 0 0 0 Igangværende  
  ning, Valmuevej                  
205-010 Maskinhal Materielgård   30.05.12   3.000 3.282 243 3.525 Byråd  
  Ekstra rådighedsbeløb                  
  givet v/budgetopfølg-       500       26.11.2014  
  ningen sep. 2013                  
      I alt   3.500          
205-011 Flytning af oplagsplads   30.10.13   1.300 0 1.298 1.298 Regnskab 2014  
  ved Materielgården                  
211-020 Kabellægning af udendørs   30.05.12   2.500 2.859 1.791 4.650 Igangværende  
  belysning   24.09.14   2.561          
211-021 Overtagelse af vejbelys-   30.01.13   16.500 14.344 1.688 16.032 Under afslutning  
  ning                  
211-022 Modernisering af vejbe-   25.06.14   35.000 0 20.244 20.244 Igangværende  
  lysning                  
222-010 Brorenoveringer   20.06.12   2.620 2.678 0 2.678 Byråd  
                  27.08.14  
222-020 Sti tunneldalfredningen   31.10.12   2.250 20 48 68 Igangværende  
  Ganløse-Slagslunde                  
222-025 Cykelstier i Frederikssund   19.12.12   4.909 1.602 188 1.790 Igangværende  
  fingeren indtægt puljemidl   19.12.12   -1.963          
      24.09.14   -438          
222-028 Cykelsupersti   24.09.14   8.125 0 2.247 2.247 Igangværende  
      24.09.14   -3.250          
222-030 Forskønnelse af stationsom 25.04.12   838 90 77 167 Igangværende  
  rådet ved Stenløse Station 25.04.12   -838 -838   -838    
Teknisk Udvalg i alt – udgifter         35.667      
Teknisk Udvalg i alt – indtægter       -3.590      

 

Anlægs     Anlægs- Anlægs- Forbrug Forbrug Forbrug Afsluttet i
nr. Anlægstekst   bevilling bevilling før 2014 2014 ialt 2014
      Givet Beløb        
      Planudvalget      
               
010-300 Energianlæg   29.08.12 20.000 18.547 3.393 21.940 Igangværende
      19.12.12 4.500        
      19.12.12 -3.150        
052-001 Fredningserstatinger   17.12.14 235 0 232 232 Regnskab 2014
                 
301-030 Kvalitetsfondsprojekter   27.02.13 3.715 1.834 1.413 3.247 Regnskab 2014
  2013 - Skoler              
318-010 EUDP-projekt (Energite-   18.12.13 1.297 0 680 680 Igangværende
  nologisk udvikling og de-   18.12.13 -1.297 0 -680 -680  
  monstrationsprogram)              
318-003 Kvalitetsfondsprojekter   27.02.13 800 253 380 633 Regnskab 2014
  2013 - Idræt              
514-023 Kvalitetsfondsprojekter   27.02.13 1.800 1.594 213 1.807 Regnskab 2014
  2013 -Institutioner              
532-032 Kvalitetsfondsprojekter   26.02.14 6.416     7.045 Regnskab 2014
  2014              
  301040 Skoler       0 6.015    
  318040 Idræt       0 0    
  514040 Institutioner       0 1.030    
650-031 Ejendomsrenovering   24.04.13 6.511 4.891 8.290 13.181 Regnskab 2014
      26.02.14 6.608   -1 -1  
650-032 Energistyring/besparelse   21.12.11 6.032 7.523 10.910 18.433 Igangværende
  2012   24.04.13 6.132 -472 -259 -731  
      26.02.14 6.221        
650-033 Etablering af solcelleanlæg            
01. Etablering fase 1.   30.05.12 500 15.273 116 15.389 Under afslutning
      31.10.12 12.500        
      30.01.13 2.390        
02. Etablering fase 2.   26.06.13 9.750 667 786 1.453 Regnskab 2014
03. Conserto   19.12.12 6.500 1.558 468 2.026 Igangværende
      19.12.12 -4.550   -36 -36  
  (tilskud til Multihus)   29.05.13 500        
Planudvalget i alt - udgifter       33.926    
Planudvalget i alt - indtægter       -976    
      Social- og sundhedsudvalget    
018-002 Serviceareal - 72 pleje-   17.12.14 5.000 0 126 126 Igangværende
  boliger              
485-003 Renovering af tandklinik   25.06.14 1.877 0 1.877 1.877 Regnskab 2014
  på Boesagerskolen              
488-003 Sundhedscenter       24.067 54.749 78.816 Igangværende
  Anlægsbevilling givet sam-            
  men med Rådhusbyggeri              
488-004 Parkeringsløsning -   28.05.14 4.368 0 2.295 2.295 Igangværende
  Sundhedscenter              
532-028 Tofteparken   26.11.14 9.400 0 0 0 Igangværende
                 
532-029 Indflytning af Hjemme-   26.11.14 270 0 194 194 Igangværende
  plejegruppe Stenløse i              
  Damgårdsparken              
532-030 Renovering af Dam-       0 0 0 Igangværende
  gårdsparken              
542-001 Udsatte boliger – opførsel   24.09.14 -320   -320 -320 Regnskab 2014
  af den 4. udsatte bolig ved            
  Dam Enge -. Statstilskud              
Social- og sundhedsudvalget i alt – udgifter   59.241    
Social- og sundhedsudvalget i alt – indtægter   -320    

 

Anlægs   Anlægs- Anlægs- Forbrug Forbrug Forbrug Afsluttet i
nr. Anlægstekst bevilling bevilling før 2014 2014 ialt 2014
    Givet   Beløb        
    Børne- og Skoleudvalget      
301-002 Renovering og moderni- 17.12.14     1.100 0 27 27 Igangværende
  sering af Boesagerskolens                
  svømmehal                
301-025 Folkeskole og SFO – 26.06.13     3.000 4.626 1.885 6.511 Igangværende
  indefrosne midler 28.08.13     450        
    30.10.13     3.152        
514-025 Institutionsområdet – 26.06.13     381 1.050 2.781 3.831 Igangværende
  indefrosne midler 28.08.13     157        
    30.10.13     3.712        
514-360 Legepladspulje daginsti- 28.12.13     258 0 441 441 Igangværende
  tutioner 26.11.14     189        
                   
514-361 Daginstitution i Smørum 28.11.12     150 29 0 29 Igangværende
Børne- og Skoleudvalget i alt - udgifter       5.134    
Børne- og Skoleudvalget i alt - indtægter       0    
    Kultur- og Fritidsudvalget      
031-277 Udendørs motionsredskab 29.05.13     200 0 400 400 Igangværende
    30.04.14     203        
031-278 Opdatering af Idræts- 30.04.14     5.080 0 5.025 5.025 Byråd
  anlæg               17.12.2014
                   
035-001 Multihus i Stenløse Syd 27.01.10     1.545 3.349 1.917 5.266 Igangværende
    29.05.13     1.014 -500 -1.830 -2.330  
    29.05.13     -500        
318-001 Renovering og moderni- 30.04.14     4.200 0 710 710 Igangværende
  sering af Ganløse Fri-                
  luftsbad                
350-025 Biblioteker – indefrosne 27.11.13     192 0 173   Regnskab 2014
  midler                
350-026 Etablering af åbne biblio- 26.02.14     414 0 414 414 Regnskab 2014
  teker på Ølstykke og                
  Smørum bibliotek                
Kultur- og Erhvervsudvalget i alt - udgifter     8.639    
Kultur- og Erhvervsudvalget i alt - indtægter     -1.830    
Anlæg i alt - udgifter           299.753    
!Anlæg i alt - indtægter           -22.567