Jobcenteret

Præsentation af centeret

Jobcenteret har ansvaret for den samlede beskæftigelsesindsats, som sker med udgangspunkt i følgende love:

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Lov om aktiv socialpolitik
  • Lov om sygedagpenge
  • Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
  • Lov om integration af udlændinge i Danmark
  • Lov om danskuddannelse.

 

Det er Jobcenterets kerneopgave, at hjælpe borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder ved at bevare tilknytningen eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at minimere vejen tilbage på arbejdsmarkedet.

Virksomheder som søger arbejdskraft, eller som vil fastholde ansatte i beskæftigelse, kan søge om hjælp hertil. Jobcenteret opsøger virksomheder for at sikre arbejdspladser til borgere, der på grund af fysiske eller psykiske handicap har vanskeligt ved at opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Beretning

Ledighed

Lavkonjunkturen, der for alvor slog igennem i Egedal Kommune i 2009, præger stadig arbejdsmarkedet i kommunen. Ledigheden stabiliserede sig dog igennem 2011 og 2012, og Egedal Kommune har oplevet et løbende fald i ledigheden igennem hele 2014. Således udgjorde ledigheden 2,9 % i oktober 2014 sammenlignet med en ledighedsprocent på 3,6 i oktober 2013.

Stabiliseringen i ledigheden er også slået igennem blandt gruppen af langtidsledige. Gruppen udgøres af personer med mere end 40 ugers ledighed inden for det sidste år. Antallet af langtidsledige arbejdsløshedsdagpenge- eller kontanthjælpsmodtagere udgjorde 263 personer ved udgangen af 2012, mens antallet var faldet til 165 personer i oktober 2014.

Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse

Ordningen blev vedtaget ved udgangen af 2013, og gav forsikrede ledige, der opbruger deres ret til dagpenge eller til den særlige uddannelsesydelse, mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse i op til 1 ¼ år. Under ordningen skal modtagerne af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse deltage i en virksomhedsrettet indsats, der kan bestå af løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation eller nyttejob efter senest fire uger. Der er tale om en midlertidig ordning, der udfases gradvist frem mod 2016.

Kontanthjælpsreform i 2014

Den nye kontanthjælpsreform trådte i kraft 1. januar 2014.  Reformen indebærer blandt andet, at alle ufaglærte unge under 30 år skal påbegynde og gennemføre en uddannelse – om nødvendigt via et uddannelsespålæg. Opgaven bliver løst af Jobcenterets ungeteam, der varetager indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere under 30 år.

Sygedagpengereform

Sygedagpengereformen blev vedtaget den 11. juni 2014, og første del af reformen trådte i kraft pr. 1. juli 2014. Fra 1. juli 2014 får sygedagpengemodtagere økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. Sygemeldte, der efter fem måneder kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne, vil modtage sygedagpenge som i dag. Den samlede p

eriode på sygedagpenge er også den samme som i dag. Sygemeldte, der efter fem måneder ikke kan få forlænget sygedagpengene efter forlængelsesmulighederne, overgår fremover til et jobafklaringsforløb med en ydelse på kontanthjælpsniveau, som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue.

Egedal Kommune har oplevet en stigning i udgifterne til sygedagpenge i 2014.

Virksomhedsrettet indsats

Jobcenter Egedals strategi for den virksomhedsrettede indsats tager afsæt i, at det er jobcentrenes hovedopgave at få de ledige i job, og at dette samtidig er den bedste service, som jobcenteret kan yde over for virksomhederne. Jobcenter Egedal prioriterer den virksomhedsrettede service højt og er en aktiv medspiller i forhold til rekruttering af nye medarbejdere. Målet er at sikre det rette match mellem ledige og virksomhed. Jobcenteret benytter en række forskellige redskaber over for de ledige, herunder virksomhedspraktik og løntilskud. Der er særligt fokus på virksomhedspraktik og privat løntilskud, idet der er evidens for, at netop disse redskaber bringer de ledige hurtigt tilbage i arbejde.

Hovedfokus i 2014 har været at sikre en fortsat professionalisering af indsatsen. Virksomhedskonsulenterne skal således udstyres med viden og kompetencer til at kunne løfte opgaven endnu bedre. Der er ligeledes fokus på at besvare henvendelser fra virksomheder omkring rekruttering af arbejdskraft hurtigst muligt, således at den nødvendige arbejdskraft kan formidles med det samme – gerne i samarbejde med de omkringliggende jobcentre.

Tværgående samarbejde

Jobcenteret har fortsat fokus på at udbygge det tværgående samarbejde med de samarbejdspartnere, som Jobcenteret er i kontakt med omkring indsatsen for borgere og virksomheder. I 2014 har der været fokus på det tværfaglige samarbejde i forhold til det kommunale rehabiliteringsteam, såvel som i Jobcentrets fokus på at skabe en tættere integration og bedre koordinering af Egedal Kommunes erhvervs- og beskæftigelsesindsats. Jobcenteret har i 2014 haft fokus på at styrke det generelle tværgående samarbejde med Center for Borgerservice, Center for Sundhed og Omsorg samt Center for Social Service, mens der har været fokus på at styrke det tværgående samarbejde med Center for Plan, Kultur og Erhverv om virksomhedsindsatsen.

Nøgletal

Jobcenter Egedal har oplevet en stor gennemstrømning af borgere henover året. Nedenstående tabel viser antallet af borgere, der var i kontakt med Jobcenteret igennem 2013. Tabellen, der er opdelt på målgrupper, afslører at ca.  6.000 borgere var i berøring med Jobcenter Egedal i løbet af året.

I forhold til de enkelte målgrupper kan den faldende ledighed aflæses i udviklingen i antallet af de forsikrede ledige. Antallet af A-dagpengemodtagere faldt således fra 708 fuldtidspersoner i januar 2013 til 463 fuldtidspersoner i august 2014. Medregnes de særlige initiativer, der blev indført for at hjælpe det store antal ledige, der faldt ud af dagpengesystemet - den særlige uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, ændrer det ikke på det overordnede billede af, at der er sket et fald i antallet af ledige i Egedal Kommune.

På sygedagpengeområdet er der sket en stigning på 15 % i antallet af sygedagpengemodtagere siden midten af 2013. Antallet af sygedagpengesager udgjorde således 487 fuldtidspersoner i september 2014 i forhold til 424 fuldtidspersoner i september 2013. 

Egedal Kommune har oplevet en stigning i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere over de seneste år. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i fuldtidspersoner steg fra 328 i januar 2011 til 471 fuldtidspersoner i januar 2014. I 2014 er udviklingen stagneret, og det samlede antal kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere udgjorde 440 fuldtidspersoner i oktober 2014.

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

Jobcenteret udviser samlet set et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Centerets korrigerede budget er på 231 mio. kr. Forbruget er på 229,8 mio. kr. Tabel 2 viser et resultat på 29 mio. kr. i mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget. Der er givet tillægsbevillinger på -27,8 mio.kr. fordelt på dagpenge til forsikrede ledige, ressourceforløb, driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige samt løn til ledige ansat i kommuner. 

Kontanthjælp til flygtninge

Udgifterne til kontanthjælp til flygtninge har i hele landet været kraftigt stigende. Jobcenteret har ved de løbende budgetopfølgninger indarbejdet de udmeldte kvoter fra udlændingeservice i de administrative forventninger til det stigende antal flygtninge. Der er en merudgift på netto 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. 

Sygedagpenge

Merforbruget på sygedagpengeområdet har hele året været højere end det oprindelige budget som følge af sygedagpengereformen. Udgifterne er på 51,5 mio. kr. og merforbruget netto er 6,0 mio.kr. Figur 2 i regnskabsberetningen viser, at antallet af sygedagpengemodtagere er steget med 15 % i forhold til sidste år.

Fleksjob og ledighedsydelse

Udgifter til løntilskud til personer i fleksjob og på ledighedsydelse udviser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Området bærer præg af stor til og afgang i målgrupperne.

Ressourceforløb

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb er relativt nye ordninger. Der er lagt netto 7 mio. kr. tilbage i kommunekassen og budgettet har vist sig fortsat at være for højt. Dette skyldes den af Jobcenteret valgte strategi om ikke at anvende langvarige ressourceforløb idet det erfaringsmæssigt medfører at borgere overgår til langvarig passiv forsørgelse eksempelvis førtidspension. Der er således et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og 1,8 mio. kr. forhold til korrigeret budget. Jobafklaringsforløb trådte i kraft per 1. juli 2014 og der var 11 personer på ordningen ultimo 2014 – antallet forventes at stige næste år. 

Kontanthjælp og dagpenge

Kontant- og uddannelseshjælp samt dagpenge til forsikrede ledige er også blandt de store overførselsområder og områderne holder de korrigerede budgetter. Samlet set er udgifterne på 88,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der mindreforbrug på henholdsvis 1,2 og 11,2 mio. kr.

Arbejdsmarkedsforanstaltningerne

Arbejdsmarkedsforanstaltningernes regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget er i balance.

Arbejdsmarkedsforanstaltningerne består af følgende 5 områder i tabel 2: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, løn til ledige ansat i kommunerne, servicejob og beskæftigelsesordninger.

Dette resultat er opnået samtidigt med, at der netto er der lagt 11 mio. kr. tilbage i kommunekassen ved årets budgetopfølgninger. Tabel 1 viser således et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Særligt udgifterne til offentlige løntilskud er faldet kraftigt over det seneste år, fordi jobcenteret i højere grad benytter sig af private virksomhedsrettede tilbud, og fordi varigheden for løntilskud jf. lovgivningen er forkortet. 

Jobcenter administration

Samlet set er der 1,3 mio. kr. i merforbrug i forhold til oprindeligt budget på jobcenterets administration som dog opvejes af et mindreforbrug på lægeerklæringer med videre på 0,9 mio. kr. jævnfør tabel 2. I forhold til det korrigerede budget er der samlet set et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.  Dette skyldes hovedsageligt, at udgifterne til Region Hovedstadens kliniske funktions deltagelse i rehabiliteringstemaets møder har været mindre end budgetteret. Mødekadencen er steget hen over året og forventes at ligge på et højt niveau i 2015. Set i forhold til korrigeret budget er der samlet set et mindreforbrug.