Målopfølgning for de enkelte mål

       
Mål Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug
Involvering af civilsamfundet
Behovet for et Frivillighedsforum skal afdækkes
CBS er tovholder i forbindelse med afdækning af behovet for et Frivillighedsforum. Det er vedtaget, at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for et frivillighedsforum - dette kan dog tages op på et andet tidspunkt. 300.000 300.000
Forudsat at et Frivillighedsforum ønskes etableret blandt civilsamfundsaktører, opretter og servicerer Kommunen dette Forum. Det er vedtaget, at der ikke er behov for et frivillighedsforum, dog kan punktet tages op på et senere tidspunkt. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer
Aktivering og branding af frivillighedsnetværket ’TAG DEL i Egedal’
CBS vedligeholder og udbygger ‘TAG DEL’-subsitet. Vedligeholdelse og udbygning af sitet TAG DEL fortsætter, og bibliotekerne overtager opgaven. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer
CBS får/har ‘TAG DEL’-ambassadører til at synliggøre ‘TAG DEL’ i Egedal blandt medarbejdere og borgere. For at drive TAG DEL fortsætter varetagelsen af denne opgave. Opgaven vil dog ikke fremadrettet fremgå som et særskilt mål til målopfølgning. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer
CBS er tovholder på to-tre events el. aktiviteter hvor ‘TAG DEL i Egedal’ er hovedtema. Opgaven fortsætter i 2015. I 2014 havde CBS blandt andet Digital Post, IT Cafeen og Flygtningenetværket. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer
CPK har gennem flere tiltag bakket op om brandingen af ‘TAG DEL i Egedal’. For at bakke op om brandingen af "TAG DEL i Egedal" har CPK løbende formidlet kendskabet til initiativet gennem nyhedsbrevet Kultur4U. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer
CSO opretter og følger op på mindst 10 udfordringer på
 ‘TAG DEL i Egedal’.
Siden januar 2014 har CSO oprettet i alt 14 udfordringer på platformen TAG DEL. 9 er relateret til udpakningen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, 3 til Sundhedspolitikken, 1 til kommunikation om sundhed og 1 til Sundhedsteamet Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer
CTM initierer minimum 2 udfordringer på TAG DEL. CTM har afholdt affaldsdag 27. april 2014 og har i 2. halvår 2014 været medarrangør i kommunens dialogmøder. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer
Der iværksættes fortsat tre - fem nye emner til frivillighed fra Egedal Kommune,
CBS fortsætter igangværende emner fra 2013. Bedstemorordningen blev ikke etableret, da der ikke har været udbud og efterspørgsel på denne. De igangværende opgaver i IT-korps, er overgået til bibliotekerne og drives driftsmæssigt herfra. Der drives nu frivillighedsgrupper både på Skelhøj og Søvænget. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer
CBS gør en særlig indsats for at inkludere hjerneskadede borgere i frivillige aktiviteter. Den særlige indsats er igangsat, og driften kører og fortsætter fremadrettet. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer
Kommunen vil fortsat drive en økonomisk pulje til understøttelse af private frivillige initiativer på natur- og miljøområdet. Puljen har i 2014 modtaget 7 ansøgning og der er bevilliget midler til 4 projekter. 60.000 38.932

 

Mål Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug
Kommunen vil involvere relevante foreninger i naturplejeindsatsen. Kommunen har samarbejdet med Balsmosens Vennner, Ledøje Bylaug, Hove Bylaug, Slagslunde Kogræsserlaug, Ledøje Fårelaug og Æblevangen Grundejerforening. 20.000 700
Der etableres et samarbejde mellem frivillige og hjemmeplejen. Der har ikke været ønske om samarbejde fra de frivilliges side, dog er der ved årets slutning etableret et tilbud om Søndagskaffe i menighedsrådene for isolerede ensomme ældre borgere. 50.000 0
Der er lavet en Kultur og Fritidspolitik med involvering af civilsamfundet. For at involvere civilsamfundet i udarbejdelsen af Kultur- og fritidspolitikker har der været afholdt borgermøder om Egedals vision. Vi har anvendt unge-campingvognen til involvering, og installationskunsten "Med og Skab" har stået forskellige steder i kommunen. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Der skabes hvert år mindst ti gode historier om frivillighedstiltag inden for Kommunens grænser
CBS leverer to - tre af de gode historier til det tværgående 1-årige mål. Frivillig fredag er afholdt og var en succes. IT Korpset og Flygtninge-netværket var blandt de gode historier. Naturens dag blev afholdt og mange var mødt op, også dette arrangement betragtes som en stor succes. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Der vil være fokus på den gode historie når puljen til understøttelse af private initiativer på natur- og miljøområdet fordeles. Offentliggørelsen er en fast del af kravene til bevillingen. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
CPK leverer mindst tre af de gode historier om frivillighedstiltag Nyhedsbrevet Kultur4U og forummet TAG DEL i Egedal er indarbejdet som faste formidlingskanaler for gode historier og aktiviteter. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
CSO leverer mindst tre af de gode historier om frivillighedstiltag Alle 3 historier er leveret og der har været positive tilbagemeldinger fra borgere, der har fået øje på frivillige tiltag, de ikke kendte. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
CSD leverer mindst tre af de gode historier om frivillighedstiltag. Der er udarbejdet en beskrivelse af, hvad den gode historie kan være, som skoler, dagtilbud og klubber har taget udgangspunkt i. Der indkom tre gode historier om frivillighedstiltag i 2014. Der vil i 2015 fortsat være fokus på at få de gode historier, ikke bare i forhold til frivillighedstiltag, men også mere bredt. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Promovering af Egedals byudviklingsområder
75% af erhvervslivet, der har kontakt med Egedal Kommune, har oplevet denne som hurtig, imødekommende og faglig korrekt.
CBS sikrer at erhvervs virksomheder enten straks bringes i kontakt med Erhvervskoordinatoren eller med relevant sagsbehandler/enhed. Evalueringen har vist, at alle henvendelser er blevet videregivet og behandlet. Henvendelserne er blevet ekspederet hurtigt og imødekommende. Målet er opfyldt og afsluttet. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer
CPK har guidet erhvervslivet proaktivt. CPK har opnået en bedre dialog og et tættere samarbejde med erhvervslivet. Brugertilfredshedsundersøgelsen er gennemført, og vil blive analyseret i forhold til mulige forandringer og forbedringer af samarbejdet. 250.000 250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kommunen understøtter initiativer fra erhvervslivets side.
Mål Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug
Der er etableret et håndværkerfællesskab omkring energirenovering af private boliger. Der er skabt et håndværkerfællesskab omkring energirenovering af private boliger. De første håndværkere har fået plads på uddannelsen "Bedre bolig - besparelsen betaler". Der vil blive arbejdet videre på at styrke indsatsen yderligere i 2015. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer
Der skal ske en sammenkobling mellem boligselskaberne og de unge ældre.
Der er udarbejdet en strategi for en sammenkobling mellem almene boligselskaber, private investorer, de unge ældre og CSO. Politisk er der besluttet en strategi, hvor kommunen skal understøtte, at der iværksættes studiekredse i regi af aftenskolerne og de almene boligorganisationer. Der er taget kontakt til begge parter og strategien forventes iværksat i 2015. I 2014 er der ansat en koordinator af udbygningen af kommunens byudviklingsområder, og dermed er der kommet overblik over mulighederne, herunder placeringsmuligheder for seniorbofællesskaber. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Der skal afholdes minimum to events i Egedal by.
At CBS, bibliotekerne i samarbejde med Plan og Kultur, stiller sig til rådighed for ”udlån”. Der har ikke været efterspørgsel efter bibliotekerne og Plan, Kultur og Erhvervs udlån. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
CPK har stået for to events i Egedal By. CPK har stået for flere events i Egedal By, herunder i forbindelse med flytning til og indvielse af det nye rådhus. Forskønnelsen af området bag Føtex er udsat indtil planlægningen af området er kommet helt på plads. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Der vil være en event i forbindelse med indvielsen af klimaprojekt i Egedal by. Lodsejerneforhandlingerne trækker ud. Målet forventes gennemført i 2015. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
CSO deltager aktivt i disse events og promoverer det nye Sundhedscenter. CSO havde en event ved rejsegildet, der fik positive tilbagemeldinger fra borgerne. Åbent hus er afholdt i andre rammer end vi havde forudset, hvilket CSO har været en stor del af. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Der skal være udarbejdet en kommunikations-strategi i forhold til kommunens byudviklingsområder inden udgangen af 1. kvartal
Der skal være udarbejdet en kommunikationsstrategi i forhold til kommunens byudviklingsområder inden udgangen af 1. kvartal. Der er udarbejdet og godkendt en kommunikationsstrategi for kommunens byudviklingsområder. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Der skal være udarbejdet en udbudsstrategi for Egedal byudviklingsområder i 1. halvdel af 2014.
Der skal være udarbejdet en udbudsstrategi for Egedal byudviklingsområder i 1. halvdel af 2014. Udbudsstrategien er udarbejdet og blev vedtaget på Økonomiudvalgsmødet den 22.10.2014. 250.000 13.000
På baggrund af strategien er der udarbejdet et udbudsmateriale. Udarbejdelse af udbudsmateriale er blevet forsinket idet de krav der skulle indføres heri, ikke var klar endnu. Udarbejdelse af udbudsmateriale er blevet udskudt til 1. april 2015. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Der skal i et samarbejde med borgerne være udarbejdet en byrumsplan i 2014 (med lys og vand).
Mål Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug
Der skal i et samarbejde med borgerne være udarbejdet en byrumsplan i 2014 (med lys og vand). Byrumsplanen er udsat til marts 2015. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Sund i Egedal
Forberede Sundhedspolitik med bred borgerinddragelse
Fokusemner afklares, fokusgrupper nedsættes og fokusgruppeinterview gennemføres. Temaerne blev afklaret i foråret 2014. Der blev valgt 6 sundhedstemaer, som i løbet af efteråret blev grundigt drøftet i 7 forskellige fokusgrupper. Hver fokusgruppe bestod af 10-14 interessenter med forskellige perspektiver på temaerne (borgere, eksperter, foreninger og medarbejdere i kommunen). Fokusgruppeinterviewene har resulteret i et omfangsrigt datamateriale (mere end 80 siders referat samt 70-80 forslag til konkrete initiativer), som politikformuleringen nu kan tage udgangspunkt i. 50.000 63.536
Der afholdes et kick-off arrangement om Sundhed med bred deltagelse. Arrangement er afholdt. Ca. 160 borgere deltog. 150.000 71.448
Der ansættes en studentermedhjælper med et særligt fokus på de kommunikative opgaver i relation til ‘Sund i Egedal’ og Sundhedspolitik. Studentermedhjælper har varetaget koordinering, kommunikation, opdatering af hjemmeside mm. 100.000 110.582
Mere sundhed for børn og unge – med fokus på kost og bevægelse
CSD planlægger en fælles sundhedsfestival på børne– og ungeområdet, som bredt involverer civilsamfundet: Børn og unge, forældre, frivillige organisationer, foreninger, private firmaer, lokale medier m.v. Festivallen skal gennemføres i 2015. Det er besluttet, at sundhedsfestivalen skal være tværgående og gennemføres i 2016 eller 2017. Planlægningen udsættes derfor til 2015/16. Årsagen til at festivalen er udskudt er bl.a., at der i 2015 gennemføres en større innovationsfestival, og det er ikke hensigtsmæssigt med to store festivaler samme år. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Det analyseres hvad der skal til for at indføre gratis morgenmad i skolerne i Egedal. Børne- og Skoleudvalget har behandlet forslag til gennemførsel af pilotprojekt med gratis morgenmad på fire afdelinger fra 2015. Udvalget var positivt stillet over for forslaget, men anbefalede at forslaget genoptages i forbindelse med budget 2016. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Afklaring af muligheder for en åben cafe/klub for de bedst fungerende udviklingshæmmede og psykiatrien. Afklaringen viste, at beboerne på Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter generelt vil kunne profitere af etableringen af frivillige i organisationen.  Medarbejderne ser det som dels et tillæg til beboernes liv, dels til en mulighed for at bruge af deres kompetencer i relation til frivillige. Overordnet vurderes det, at frivillige kan tilføre organisationen noget nyt.  Arbejdet går ind i 2015, hvor det sættes i drift. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.

 

 

 

 

 

Mere viden om forebyggelse og sundhedsfremme hos borgere og medarbejdere bl.a. med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne

 

 

Mål Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug
Der nedsættes en tværgående taskforce til udbredelse af forebyggelsespakkerne i forhold til borgerne og medarbejderne. Forebyggelsespakkerne har 162 anbefalinger på grundniveau, 87 % af disse er implementeret. Enkelte giver ikke mening at implementere, da anbefalingen implementeres på en anden vis. Alle Forebyggelsespakker er "udpakket" med en event og en artikel i Lokalavisen. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Der er økonomisk råderum til at anvende personaleressourcer til projektkoordinering samt gennemførelse af projekter. Budgettet er brugt til at frikøbe ressourcer i Sundhedsteamet til understøttelse af processer under Sund Egedal. Opgaverne har bl.a. været i relation til udarbejdelsen af Sundhedspolitik og i forbindelse med præsentation af Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. 150.000 150.571
Med afsæt i forebyggelsespakkerne skal brugerbestyrelserne i dagtilbud og skoler formulere lokale principper og konkrete handleplaner for arbejdet med hygiejne, kost, seksuel sundhed og motion/fysisk aktivitet på den enkelte institution, afdeling og skole. Alle skoler, dagtilbud og klubber har udarbejdet skriftlige handleplaner for arbejdet med forebyggelsespakkerne: Mad og måltider (Kost), Fysisk Aktivitet, Hygiejne og Seksuel Sundhed. I 2015 arbejder alle områder i CSD videre med forebyggelsespakkerne, idet vi har et mål om at ”alle områder i CSD skal nå grundniveauet i forebyggelsespakkerne”. 100.000 100.000
Udvikling af en koordineret sundhedsfremmende indsats
Vi har budt ind med digitale løsninger via Gis til udviklingen af den sundhedsfremmende indsats. Der er offentliggjort et stikort med flere løbe-, gå- og cykelture på hjemmesiden og ruterne er ligeledes indberettet til det fællesoffentlige system "Friluftsguiden". Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Udvikling/optimering af vores IT-informationsplatforme, der samler info om forebyggende tiltag. IT-opgaven var større end først antaget og løsningen har været længe undervejs, idet redigeringen på div. platforme har måttet afvente en større omlægning og opdatering af ydelserne på det forebyggende område. Det forventes, at alt er koordineret færdigt inden udgangen af februar, hvor den ny kommunikationsmedarbejder har gennemgået det samlede informationsmateriale. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Medarbejderne gør Egedal Kommune til en sundere arbejdsplads
Kortlægning, profilering og formidling af aktiviteter som kan bidrage til at gøre Egedal Kommune til en sundere arbejdsplads. Målet er opfyldt for dem med adgang til EgeNettet: Der er oprettet en Sundhedsordning site på EgeNettet, som løbende ajourføres. Dette meldes ud via nyheder på EgeNettet eller Sundhedsordningens nyhedsbrev.  Desværre kan kun medarbejdere med adgang til EgeNettet tilgå sitet, medmindre der bliver fremover en kobling via en Mobile Fitness sundheds-app. Det indebærer, at leder eller evt. arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant fortsat må formidle aktiviteterne til medarbejdere uden adgang til Egenettet, eller disse må sikres adgang via en arbejdscomputer.  Endvidere er der oprettet flere rabatordninger og sikret et link til andre relevante sider på Egenettet, herunder til aktiviteter ift. social kapital på Arbejdsmiljø sitet. Såfremt der besluttes tilslutning til Mobile Fitness sundheds-app, vil dette indgå / kobles til sitet.

 

Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Mål Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug
Hver arbejdsplads drøfter og beslutter mindst et sundhedstiltag, som medarbejderne på arbejdspladsen ønsker at arbejde med. Målet er opfyldt, hvad angår den centrale indsats: Der er skabt enighed om, at Sundhedstiltag på de enkelte lokale arbejdspladser skal iværksættes gennem de lokale MED-udvalg (Center-MED hvor dette dækker hele arbejdspladsen uden decentrale enheder). Sundhedstiltagene iværksættes via et kort oplæg til Lokal-MED med efterfølgende drøftelser blandt medarbejderne f.eks. på personalemøder. Til inspiration for de lokale sundhedstiltag er der udarbejdet et idekatalog ”Sundhedsaktiviteter på Egedal Kommunes arbejdspladser, nov. 2014”(digital, som kan printes). Den rammeansvarlige leder beslutter rammerne for sundhedstiltagene. Oplæg og idekatalog bliver udsendt primo 2015 til alle Center-MED, lokal-MED og Personalemøder med MED-status. Ideer og kommentarer fra H-Med er indarbejdet i den endelige udgave. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Der iværksættes nye rygeregler med totalt rygeforbud i arbejdstiden og på kommunale matrikler. Målet er opfyldt: De nye rygeregler er trådt i kraft 1. oktober 2014. Rygestopkurser blev afholdt i 2014 og tilbydes fortsat i 2015. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Der udarbejdes en kostpolitik for den nye kantine, med synlig profilering (evt. smiley-ordning) af kostsammensætningen i de forskellige retter. Kostpolitik er udarbejdet og vedtaget af kommunens H-MED den 29. oktober 2014. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
CPK har bidraget med forskellige indslag. Der har ikke, i CPK, været fokus på pausegymnastik i 2014. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
CBS vil sikre at så mange som mulig deltager i DHL hvert år, og vil i 2014 prøve at tage initiativ til at vi sammen med øvrig  personale i det nye rådhus, får skabt nogle løbehold. DHL er afsluttet, der vil komme nye hold i 2015 hvor vi igen vil deltage i det årlige DHL. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
CBS vil have yderligere fokus på medarbejderes livstil. CBS vil fortsat have frugtordning for deres ansatte. Ydermere vil CBS opfordre deres ansatte til at benytte det nye rådhus træningscenter. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
CSO er tovholder for fire nye sundhedsevents. Alle 4 events er afholdt med stor opbakning fra borgerne og alle gentages med forbedringer i 2015. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Medarbejderne deltager i 'Vi cykler på arbejde' I august blev der delt præmier ud for flest kørte km, den gode historie, flest antal kørte dage og en tilfældig udvalgt gruppe. Præmien bestod af en fl. vin og Büllow lakrids til hver deltager. Hvert hold bestod af 5 personer. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.

 

 

 

Ung i Egedal
Der skal ske en screening af udfordringerne der ses for gruppen af unge udenfor job eller uddannelse

 

Mål Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug
CSS tager initiativ til at få kortlagt gruppen af unge sammen med Jobcenter og CSD. Det oprindelige udgangspunkt for kortlægningen var: "Hvor mange unge er socialiseret?" Kortlægningen skulle tage udgangspunkt i allerede eksisterende data, der gav et indblik i unge, ungeadfærd og ungdomslivet i Egedal. Kortlægningen skulle være kvantitativ og tage udgangspunkt i materiale, som CSS havde adgang til og kunne trække i vores ni centre. Alle centre blev bedt om at trække data om unge i Egedal i perioden 1.-31.maj 2014. Det viste sig sværere end forventet for centrene at trække data. Det var ofte et omfangsrigt arbejde, og tiden der skulle bruges på at finde data, matchede ikke brugbarheden af data. Styregruppen for Ung i Egedal besluttede derfor den 22.september 2014, at: "Der skal som udgangspunkt ikke sættes gang i et større/omfangsrigt udtræksarbejde". Endvidere at: "Kortlægningen skal primært bestå af rå udtrækstal - ikke prosa og et større analysearbejde. Kortlægningen skal fylde få sider". Kortlægningen er afsluttet. I alt fem centre har bidraget med data - JOB, CSD, CPK, CBS og CSS. CEI, CTM og CSO har ikke relevante data om unge. CAS har været forhindret i at levere data fra E-sundhed på grund af IT-opsætning.  Kortlægningen forelægges styregruppen den 19.februar 2015. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
CBS Bibliotekerne, sammen med Jobcenter og CSS, skaber alternativt projekt for unge , som vil være et meningsfyldt aktivitetstilbud. Projektet skal omhandle unge og biblioteker, med fokus på muligheder, demokrati, og fremtid. Det har ikke været muligt at finde implementere den oprindelige projektide. Men der er indgået et samarbejde mellem bibliotekerne og jobcenteret for få de unge i nyttejobs på biblioteket. Bibliotekerne har udfærdiget flere eksempler på nyttejobs særlig tilpasset unge. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
CSD kortlægger sammen med relevante parter den eksisterende vejledningsindsats samt starter en dialog omkring hvordan vejledningsindsatsen kan styrkes/udbygges i Egedal Kommune. CSS, Jobcenter og CSD har haft enslydende mål vedrørende Ungdommens Uddannelse (UU). Derfor blev det i juni besluttet af chefgruppen, at slå de tre UU mål sammen. Jobcenter blev tovholder på det fælles mål. CSD deltager nu i tværgående arbejdsgruppe om målet. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
CSD undersøger muligheden for at indgå samarbejde med socialrådgiveruddannelsen, pædagoguddannelsen, læreruddannelsen m.fl. om at studerende og/eller personale fungerer som frivillige mentorer for børn og unge i Egedal Kommune. Kortlægning af mulig mentorordning er gennemført. Den viser, at der allerede er flere mentorordninger, fx har Ung Egedal et samarbejde med Rotary og hos UUV har man en ordning med det formål at gøre unge, uden ungdomsuddannelse, uddannelsesparate. Derfor er det besluttet ikke, at starte yderligere mentorordninger op, da der er en god dækning med de eksisterende ordninger. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.

 

Det skal sikres, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetence-givende uddannelse
Indgå i tætte samarbejder omkring ungeindsatsen på beskæftigelsesområdet med: Erhvervsskolerne: Der er blevet holdt møde med erhvervsskolerne, hvor de kom med oplæg omkring deres tilbud. Derudover deltager beskæftigelses-projektet på relevante messer på erhvervs-skolerne. Dette har givet Jobcenteret større viden om erhvervsskolernes tilbud.  Internt: Der er afholdt 2 møder med CSS om tværgående samarbejde. Der bliver løbende holdt møder vedr. overlevering af de 17,5 årige fra CSS til JC. Dette har skabt bedre relationer til bl.a. CSS og det tværgående samarbejde er forbedret. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Mål Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug
Benytte Mentorordninger til at støtte de unge. Der er etableret et samarbejde med en ekstern mentor. Brugen af mentorordningen har skabt progression hos de unge, så de er kommet tættere på uddannelse/beskæftigelse. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Sikre samarbejde med de lokale virksomheder, blandt andet gennem Route 25 projektet. Der er fokus på en tidlig indsats. Der er blevet ansat en konsulent, som arbejder med jobåbninger til unge samt laver opsøgende virksomhedsarbejde. Dette har resulteret i, at der er skabt et bedre samarbejde med de lokale virksomheder, og at Jobcenteret yder en bedre virksomhedsservice. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Screening af unge lediges læse- og skriveevner med henblik på opkvalificering, med henblik på at de unge kan påbegynde en erhvervskompetencegivende uddannelse samt mindske frafaldet. Der er indgået en rammeaftale med VUC som månedligt afholder læse-, skrive- og regnetests på Jobbroen. Der tilbydes ligeledes undervisning til de borgere, der har behov for det. Der er herigennem udviklet en bedre screeningsmetode, hvorved de unge, der har brug for hjælp, nemmere kan blive spottet. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Fortsat benytte uddannelsespålæg. Unge under 30 år på uddannelsesydelse uden en erhvervsuddannelse får et uddannelsespålæg. Via et samarbejde med UU spores de unge ind mod den rette uddannelse. Antallet af unge under 30 år uden en erhvervsuddannelse på uddannelseshjælp er nedbragt i 2014. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
CSS vil i 2014 sammen med Jobcenteret og CSD og UU skærpe indsatsen i forhold til de unge og uddannelse og beskæftigelse. Målet blev nedlagt i maj 2014. JC, CSD og CSS havde hver især centermål, som handlede om UU. Alle tre mål handlede om at styrke/udbygge/indgå tætte samarbejder/skærpe indsatsen. Det blev vurderet hensigtsmæssigt at slå de tre mål sammen. JC er tovholder. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Vi skal skabe en mulighed for gensidig inddragelse af og dialog med de unge
CSD arbejder for medinddragelse og indflydelse i forhold til aktiviteterne i de eksterne enheder for på den måde at understøtte større frivillighed, borgerinddragelse og gennemsigtighed. Arbejdsgruppen med repræsentanter fra Klub Egedal, Ung Egedal, biblioteker, musikskolen og CPK har udarbejdet handleguide for medinddragelse og indflydelse i de eksterne enheder. Oplægget er godkendt af CSD ledelse. Handleguiden og den videre implementeringsproces drøftes i enhedernes bestyrelser og MED-udvalg i første halvdel af 2015. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Der er lavet en Kultur og Fritidspolitik med involveringen af unge. Både de unge og de ældre er blevet inddraget i udarbejdelsen af Kultur og Fritidspolitikken via følgegrupper, borgermøder og Unge-campingvognen. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Etablere et ‘ungeforum’ for dialog, for at få revitaliseret og skabt platforme hvor de unge tager ordet
Mål Mål Kommentar Mål Budget Mål Forbrug
CSS vil i 2014 sammen med CBS, CDS, Jobcenter og CKEF etablere et ‘ungeforum’. 2 politikere, 5 unge og 4 medarbejdere deltog i marts 2014 i Innovationskonferencen CityLAB med casen: "Hvordan får vi kontakt til unge og skaber relevant, inspirerende og vedholdende dialog?" Her blev idéen om en campingvogn - der kører ud til steder, hvor unge er - skabt af de unge. I september - november 2014 har vi kørt rundt i en campingvogn til skoler, klubber, uddannelsesinstitutioner, arrangementer og lignende. Vi har inviteret unge ind i campingvognen til en dialog om: "Hvad er det gode ungdomsliv i Egedal - og hvordan gør vi Egedal til et godt sted at være ung". Campingvognen har haft over 35 stop på sin karavanetur rundt i kommunen og vi har gennemført 29 processtyrede dialoger med i alt 138 unge. 3 unge, 3 politikere og 3 medarbejdere kogte den 8. januar 2015 de unges mange vigtige budskaber fra campingvognen ned til 7 temaer.  Vi skal arbejde videre med de 7 temaer på en ungekonference den 28.februar 2015. 600.000 600.000
CSD deltager i kommende samarbejde med relevante centre omkring definering af et fremtidigt ‘ungeforum’. Dette skal ske i et direkte samarbejde med kommunens unge. Centercheferne fra CSD og CSS har koordineret og nået frem til, at det er unødvendigt, at CSD har dette som et selvstændigt mål, da der arbejdes med ungeforum i CSS (overordnet projektleder på ungetemaet). CSD indgår som samarbejdspartner i CSS’ arbejde med målet. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.
Behov i forhold til et Ungehus/Ungested skal afklares
CSD vil sammen med relevante centre nedsætte en arbejdsgruppe, som undersøger behovet og muligheder for etablering af ungehus/sted. Unge involveres direkte i processen omkring afdækningen. Endvidere spørges bredt til de unges ønsker og behov. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Klub Egedal, Ung Egedal, biblioteker, Musikskolen og CPK har foretaget en undersøgelse af behov og muligheder for etablering af ungehus/-sted. En gruppe unge er kommet med input til dette. Børne- og skoleudvalget blev orienteret om undersøgelsens resultater på møde i november. Udvalget tog orienteringen til efterretning og gav udtryk for at der skal arbejdes videre med idéen om et ungested/-hus. Udgifter afholdt af involverede centres egne rammer.