Nettooverførsler

Principper

Det skal i forbindelse med afslutningen af regn- skab 2014 opgøres, om der skal budgetoverføres mindreforbrug eller merforbrug fra 2014 til bud- get 2015.

Denne mulighed for at overføre mindre- eller merforbrug mellem budgetårene skal ses som øget frihed til at disponere på tværs af budgetår. Målet er bl.a. at sikre en rationel økonomisk ad- færd og en hensigtsmæssig drift ved f.eks. at kunne spare op. 

Driftsoverførsler

å driften søges overført et mindreforbrug på 38,660 mio. kr. Til sammenligning blev der over- ført 30,454 mio. kr. fra budget 2013 til budget 2014.

Tabellen nedenfor viser, hvorledes driftsover- førslen på 38,660 mio. kr. er tilvejebragt. 

Regnskabet for 2014, samt resultatet af, at der kun er søgt overført mindreforbrug, og ikke mer- forbrug gør, at kommunen har behov for at finde budgetmidler til omprioriteringer. De omprior- iterede midler skal bl.a. anvendes til at dække et forventet merforbrug i Center for Social Service i 2015 grundet aktivitetsstigninger. 

Derudover betyder de store overførsler på drift, at kommunen langt overstiger servicerammen, hvorved der kan ske sanktionering. Der er med andre ord ikke plads i budget 2015 til at over- føre så store summer. 

Udmøntning af overførsler til 2015 

Der overføres 5,042 mio. kr. i form af opsparede midler på institutionsniveau i center for Skole og Dagtilbud. Derudover får Center for Teknik og Miljø overført 1,414 mio. kr. vedrørende en betinget driftsbevilling til bro-renovering.

Der etableres derefter en tværgående over- førselspulje, der indeholder de tilbageværende overførselssummer svarende til 12,204 mio. kr. efter at Center for Social Service er tilført 20 mio. kr.


Endelig bortfalder tidligere politiske beslutninger om overførsel af budgetmidler fra 2014 til 2015. Aktiviteterne i henhold til de politisk faglige beslutninger skal upåagtet gennemføres, men budgetmidlerne skal søges frigivet fra den tværgående overførselspulje på lige fod med øvrige overførte budgetmidler.

Principperne for anvendelse af den tværgående overførselspulje 

Den tværgående overførselspulje administreres efter følgende principper:

  • Fagcentrene kan mellem første og anden poli-tiske budgetopfølgning søge direktionen om frigivelse af midler fra puljen til de aktiviteter, der i første omgang blev søgt overførselsad- gang til.
  • Den løbende budgetopfølgning skal tydeliggø- re hvorvidt fagcentrene kan finansiere aktivi- teterne indenfor det eksisterende budget, og ikke via midler i den tværgående overførsels- pulje.
  • Der vil være fortrinsret til frigivelse af midler til de områder der vedrører statslige pulje- midler o.lign., jf. tabellen nedenfor: 

 

Anlægsoverførsler 

Der overføres netto anlægsmidler til 2015 for 24,141 mio. kr. og for -1,749 mio. kr. til 2016.

Mer- og mindreforbrugene angår både ufor- brugte udgiftsbevillinger samt salgsindtægter, som endnu ikke er indgået. 

 

Overførsel af finansiering 

Overførslerne på anlæg medfører ændrede bal- anceforskydninger mellem årene og ændret lå- neoptagelse. Herudover påvirkes indskud i Landsbyggefonden.

Der flyttes mindre låneoptagelse for 1,155 mio. kr. fra 2014 til 2015 vedrørende energistyring, vejbelysning og låner- ammekorrektion.

Som følge af restfinansiering af det nye rådhus og sundhedscenter er der balanceforskydninger vedr. SOLT 2014 til 2015 for -37,2 mio. kr.

Der flyttes 15,736 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden fra 2014 til 2015.