Noter til regnskab

Noter til den udgiftsbaserede resultatopgørelse

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2014 en uændret udskrivningsprocent for den kommunale indkomstskat på 25,7 pro- cent og en grundskyldpromille på 23,98. Det blev samtidig besluttet at budgettere på baggrund af det statsgaranterede udskrivnings- grundlag. Indkomstskatten indbragte 1.987,5 mio. kr. i 2014.

Kommunens indtægter fra selskabsskat, anden skat og dækningsafgift er stort set på samme niveau som indtægterne indbragte i 2013 regnskabet.

Anden skat vedrører kildeskattelovens § 48 E, populært kaldet forskerskatten, samt skat af dødsboer.

Grundskyld indbragte 222,8 mio. kr., hvilket er 17,8 mere end i 2013.

Egedal Kommune har totalt modtaget 69,4 mio. kr. i generelle tilskud. Heraf udgør udgifterne til den kommunale udligning 126,6 mio. kr., mens der er modtaget 134,9 mio. kr. i statstilskud. Udligning af selskabsskat har bibragt 5,8 mio. kr., mens udligning vedrørende udlændinge har kostet 10,2 mio. kr. Der er i 2014 betalt 5,2 mio. kr. i bidrag til regionen og et bidrag på 4,1 mio. kr. til puljen for Kommuner i Hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder. Beskæftigelsestilskuddet er i 2014 på 60,3 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til 2013 på 9,7 mio. kr. I 2014 er der ikke modtaget tilskud fra Kvalitetsfonden. I 2013 modtog kommunen kva- litetsfondsmidler for 14,9 mio. kr. 

Endelig har kommunen modtaget tilskud vedrø- rende dagtilbud på 4 mio. kr. og ældreplejen på 9,3 mio. kr. 

Kommunens fokus på at indkræve moms ve- drørende varekøb og køb af ydelser har resul- teret i, at refusion af købsmoms er steget fra 0,1 i 2013 til 1,0 i 2014. 

De samlede renteindtægter for 2014 udgør i alt 37,7 mio. kr. Størstedelen kommer fra forrent- ning af SOLT kapitalen, som i 2014 har givet et afkast på 35,4 mio. kr., hvilket er 8,7 mio. kr. højre end i 2013. 

SOLT er forkortelsen for ”sælg og lej tilbage”. Det omfatter aftaler Egedal Kommune har ind- gået vedrørende en række skoler i Stenløse og Ølstykke samt rådhuset i Stenløse. SOLT er nærmere beskrevet under beretninger. 

Forrentning af den likvide kassebeholdning har i 2014 indbragt 0,2 mio. kr. 

De samlede renteudgifter for 2014 udgør 17 mio. kr. Renteudgifter af langfristet gæld vedrører renter af kommunens lån. 

Kurstab og kursgevinst vedrører fortrinsvis udgifter på Swap. I året er kurstab faldet 8,6 mio. kr. hvilket er grundet at der i året er indfriet en af swap aftalerne. Se yderligere i bilag til årsrapport under afsnit om renteswap. 

Noter til finansieringsoversigten

Den endelige låneramme kan først opgøres når årets regnskabsresultat foreligger. Eventuel regulering af lånoptagelse i 2014 kan foretages frem til 31. marts 2015. 

Der er i løbet af 2014 optaget lån for 0,9 mio. kr. mere end kommunens låneramme giver mulighed for, hvorfor der i 2015 bliver foretaget et ekstraordinært afdrag på 0,9 mio. kr. 

Den likvide beholdning har i de seneste år været stigende fra en beholdning i 2011 på 41,3 mio. kr. til en beholdning ved udgangen af 2013 på 83,6 mio. kr. I 2014 er beholdningen faldet til 198,5 mio. kr. Faldet skyldes primært færdiggørelse af det nye rådhus- og sundhedscenter. 

Noter til den omkostningsbaserede balance

Kommunens kortfristede tilgodehavender er fra 2013 til 2014 steget med 40,0 mio. kr. 

Dette vedrører primært mellemregning mellem foregående og følgende regnskabsår som er fal- det med 37,9 mio. kr. Beløbet er et udtryk for, hvad der i supplementsperioderne er bogført vedrørende henholdsvis nyt og gammelt år. Når saldoen på kontoen er faldet, betyder det, at der i supplementsperioderne for regnskabsår 2014 er bogført mindre udgifter, end der var for regnskabsåret 2013. 

Langfristede tilgodehavender er fra 2013 til 2014 faldet med i alt 113,7 mio. kr. Pantebreve er på 1,0 mio. kr. i 2014.

Aktier og andelsbeviser er faldet med 19,1 mio. kr. Dette skyldes primært en regulering efter modtagelse af endeligt årsregnskab 2013 på Egedal Fjernvarme. De øvrige indregnede værdier er reguleret i henhold til de modtagne årsregnskaber for selskaberne.

For Egedal Forsyning er der igen i år sket en forøgelse af egenkapitalen i selskabet, hvilket har forøget værdien under aktier og andelsbe- viser på den andel som Egedal Kommune ejer. 

Andre langfristede tilgodehavender er forøget med 7,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes forøgelse af udlån til pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter.

Udlån til beboerindskudslån er steget til 8,6 mio. kr. i 2014, hvilket svarer til en stigning på 0,2 mio. kr.

Deponerede beløb er faldet med 102,3 mio. kr. Faldet skyldes et fald i SOLT depoterne. Se yder- ligere forklaring i beretningen for Sælg og lej tilbage – SOLT. 

Tabellen med hensatte forpligtigelser viser at disse er steget med 6,5 mio. kr. fra 2013 til 2014. Stigningen skyldes en stigning i pensionsforpligtelsen på 4 mio. kr.

Med virkning fra 1. juli 2013 er der indført et loft for, hvor meget staten skal finansiere af pension for visse basismedarbejdere. Dette bevirker, at Egedal Kommune har fået en ekstra forpligtigelse vedr. de personer der ligger over loftet. Ultimo 2014 drejer det sig om 15 personer.

Den kommunale forpligtigelse vedrørende åre- målsansættelser optages i regnskabet. Beløbet er et udtryk for den forpligtigelse, i form af fratrædelsesgodtgørelse, som kommunen har i forbindelse med ophør af et åremålsansættelsesforløb. 

Ifølge de autoriserede regler skal kommunerne hvert år på udvalgte funktioner opgøre forventede tab. I 2014 er der registreret forventede tab for 0,6 mio. kr., som vedrører lån til betaling af ejendomsskatter og beboerindskudslån.

Skyldige feriepenge er faldet til 182,2 mio. kr. i 2014, hvilket svarer til et fald på 1,6 mio. kr.

Hensættelser til retssager er de hensatte forplig- telser, der enkeltvis overstiger 1 mio. kr. på rets- sager m.v. Kommunens juridiske afdeling oply- ser, at der verserer en retssag hvor omkostningerne kan løbe op i 5 mio. kr. Der forventes ikke tab på forsikringssager, der overstiger 1 mio. kr. 

Kommunens kortfristede gæld er steget med 73,3 mio. kr. i 2014.

Anden kortfristet gæld er steget med 10,9 mio. kr. Anden kortfristet gæld er gæld til kommunens leverandører af varer og tjenesteydelser. 

Herudover fremgår et mellemregningskonti i år på ca. 53,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 64 mio. kr. Pr. ultimo 2013 var det et tilgodehavende på mellemregningen med Egedal Fjernvarme. Denne mellemregning er i 2014 indfriet. Herudover er der et skyldigt beløb til skat for skyldig A-skat og Am-bidrag. 

Den samlede langfristede gæld er i 2014 faldet med 130,1 mio. kr. Gælden til Kommunekredit er faldet med 14,3 mio. kr. Derudover er den langfristede gæld vedrørende finansielt leasede aktiver nedbragt med 111,8 mio. kr. Langt stør stedelen af dette beløb vedrører SOLT, og under deponerede beløb figurerer en beholdning på ca. 580 mio. kr., som via afkast over årene skal sik- re, at kommunen kan tilbagekøbe de solgte bygninger ved udløb. 

Egenkapitalen udgør forskellen mellem kommu- nens aktiver/formue og passiver/gæld. Egenka- pitalen er på denne måde et udtryk for kommunens formue, som de seneste år har ligget på 1 mia. kr. I 2014 er egenkapitalen faldet med 18,9 mio. kr. 

Der er nærmere redegjort for udviklingen i aktiver og passiver i kommentarerne til omkostningsbaseret balancen pr. 31.12.2014. 

Tabellen viser udviklingen i de garantier, eventualrettigheder og –forpligtigelser, som kommunen har godkendt, og som det fremgår af tabellen, har disse forpligtigelser været svingende de seneste år.

I 2014 er Kommunens garantiforpligtelser steget 754 mio. kr. Denne stigning er primært grundet optagelse af forpligtelsen til Udbetaling Danmark på 586 mio. kr. Der ud over er der optaget forpligtelser til 6 andre selskaber som ikke tidligere har været optaget.

I ”Bilag til Årsrapport” er forpligtigelserne specificeret.