Nyt rådhus og sundhedscenter

Præsentation af projektorganisationen

Byggeriet af Egedal Kommunes nye rådhus og sundhedscenter er organiseret under Økonomiudvalget, der er udpeget som byggeudvalg. Den administrative projektorganisation er opbygget med en styregruppe, der består af Direktionen, hvortil centrene: Center for Sundhed og Omsorg og Center for Ejendomme og Intern Service og et ad hoc MED-udvalg er knyttet. Under styregruppen fungerer en projektleder (direktør) for en projektgruppe, der har kontakten til kommunens eksterne rådgivere og entreprenøren. Endvidere refererer en række arbejdsgrupper til projektgruppen.

Projektlederen og projektgruppen har blandt andet ansvar for at koordinere de interne og eksterne processer og for at sikre gennemførelsen af kommunens byggeprogram i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Beretning

I foråret 2013 begyndte hovedprojekteringsfasen, hvori byggeriet planlægges og beskrives i detaljer.

Første spadestik blev taget den 11. marts 2013, og opførelsen af Egedal Kommunes nye rådhus og sundhedscenter skred derefter hurtigt frem.

Præcis ét år efter, den 11. marts 2014, var der rejsegilde.

Den 6. november 2014 blev huset overdraget til Egedal Kommune. I den efterfølgende weekend blev der flyttet ind. Dels fra de syv adresser og dels det nye inventar, så det var klar mandag den 10. november 2014, hvor medarbejderne indtog huset.

Tirsdag den 18. november 2014 indviede Hendes Majestæt Dronning Magrethe II rådhus og sundhedscenteret. Det var en stor dag, og alle sejl var sat til.

Bygningerne fremstår som et usædvanligt smukt og sammenhængende byggeri, hvor den høje grad af bæredygtighed blandt andet betyder, at rådhushaven på taget af sundhedscenteret skal reducere CO2-udslippet og genanvende regnvandet. Der er tale om et yderst energieffektivt byggeri, der efterlever energikravene til 2020-byggeri jævnfør bygningsreglement BR10.

Det særlige bygningsdesign sikrer et lavt energiforbrug og mest mulig brug af dagslys.

Indvendigt bliver borgerne budt velkommen i et 950 kvadratmeter stort og meget lyst og imødekommende borgertorv, et atrium med amfiteatertrappe, en byrådssal og en fleksibel mødesal og udsyn til det åbne kontormiljø.

Der er etableret en hel etage med mødelokaler, der kan bruges af kommunens ansatte og foreningslivet i kommunen.

Kontormiljøet, med de åbne, fleksible og inspirerende rum, sikrer et godt fysisk arbejdsmiljø for kommunens ansatte og medvirker til, at kommunen fortsat er en attraktiv arbejdsplads. At kommunens personale samles i én bygning, indebærer en effektiviseringsgevinst i form af mindre transporttid og forbedret adgang til videndeling medarbejderne i mellem.

Fra rådhuset er der direkte adgang til sundhedscenteret og døgnpladserne.

I sundhedscenteret er der etableret fantastiske faciliteter til, at borgerne kan genoptrænes. Træningsfaciliteterne anlægges, så der bliver mulighed for at træne både inden- og udendørs. Udendørsfaciliteterne forventes klar i foråret 2016. Derudover er der etableret et træningskøkken, hvor borgerne kan trænes i at lave sund mad.

I forbindelse med sundhedscenteret er der opført 20 døgnpladser. Døgnpladserne er beregnet til korte ophold, for eksempel efter endt behandling på hospital og inden borgerne kan klare sig selv i eget hjem. Disse boliger er medvirkende til at sikre, at borgerne ikke opholder sig længere end nødvendigt på hospitalet efter endt behandling.

I forlængelse af de midlertidige boliger opføres et plejecenter med 72 plejeboliger. Under plejecenteret etableres 63 p-pladser. Dette arbejde blev påbegyndt i starten af oktober 2014 og forventes færdig i foråret 2016.

Udvendigt bliver der flere forskellige pladser, hvor der arbejdes med indretning af byrummene, så de tilpasses de urbane tanker, der er lagt op til i lokalplanen for området. Pladserne vil blive færdiggjort umiddelbart efter færdiggørelsen af plejecenteret.

Økonomiopfølgning

Budgetafvigelser

Der er i alt budgetlagt med 330,2 mio. kr. til opførelsen af nyt rådhus og sundhedscenter.

Budgettet er opdelt på tre overordnede poster:

  • Totalentrepriseomkostninger
  • Uforudsete udgifter
  • Øvrige udgifter

 

Den korrigerede kontraktsum med entreprenør Züblin er på 233,6 mio. kr. Betalingen af kontraktarbejdet foregår i henhold til en ratebetalingsplan.

Regnskabet for byggeriet for 2014 viser, at der samlet set er forbrugt 295,7 mio. kr. som det fremgår af tabel 1.

Det samlede budget på 330,2 mio. kr. overholdes, og der er i alt 34,5 mio. kr. tilbage på budgettet til anlægsprojektet i 2015.

Finansiering af rådhus og sundhedscenter

Den 22. august 2012 besluttede byrådet at det nye rådhus og sundhedscenter skulle finansieres via ”lån” i SOLT-depot på 275 mio. kr.

”Lånet” fordeler sig således pr. 31/12-2014: