Omkostningsbaseret balance

Noterne er beskrevet i særskilt afsnit: ”Noter til regnskabet

Kommentarer til omkostningsbalancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort ultimo året for både regnskabsåret og året før. Passiverne er summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er sket en samlet afgang i aktiver og passiver fra 2013 til 2014 på ca. 64 mio. kr. fra 3.616 til 3.552 mio. kr.

Materielle anlægsaktiver

Værdien af kommunens materielle anlægsaktiver er forøget med 113 mio. kr., hvilket primært skyldes en stigning i materielle anlægsaktiver under udførelse på 91 mio. kr. I dette beløb indgår en opskrivning på det nye rådhus og sundhedscenter med 197 mio. kr.

Finansielle anlægsaktiver

De finansielle anlægsaktiver er forringet med 112 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt et fald på SOLT på 102,3 mio. kr. Se endvidere forklaring i beretning for Sælg og lej tilbage - SOLT.

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver er faldet med 65 mio. kr. Den likvide kassebeholdning er faldet med ca. 85 mio. kr. og tilgodehavender er forøget med 40 mio. kr.

Hensatte forpligtigelser

Funktionen dækker forpligtigelser vedrørende tjenestemandspensioner og åremålsansættelser. Kommunens forpligtigelser er fra 2013 til 2014 steget med ca. 8,1 mio. kr. på grund af stigende tjenestemandsforpligtigelser. Herudover er der afsat 5 mio. kr. til eventuelt tab i forbindelse med en verserende retssag. Der er foretaget en aktuarberegning pr. 31/12-12. Tjenestemandsforpligtelsen er blevet fremskrevet ud fra KL’s pris- og lønskøn svarende til en stigning på ca. 3,9 mio. kr.

Kommunen har ansat fire personer med åremålsansættelse. Forpligtelsen til åremålsansættelserne er faldet med ca. 0,8 mio. kr. i året.

Gældsforpligtigelser

De samlede gældsforpligtigelser er faldet med 52,8 mio. kr. Det skyldes et fald af den samlede langfristede gæld på ca. 130,1 mio. kr., hvilket er forskellen mellem afdrag på lån og optagne lån. Den kortfristede gæld er forøget med 73,4 mio. kr. Under kortfristet gæld figurerer en mængde mellemregningskonti hvor summen er steget med 63,9 mio. kr. og herefter udgør en gæld på 53,5 mio. kr. Herudover er der en stigning i anden kortfristet gæld på 10,9 mio. kr.

Egenkapitalen

Egenkapitalen er faldet fra 1.397,9 mio. kr. i 2013 til 1.384,1 mio. kr. i 2014, hvilket svarer til et fald på ca. 13,8 mio. kr. Faldet skyldes årets samlet resultat. Egenkapitalen påvirkes generelt bland andet af årets resultat, afskrivninger på anlægsaktiver, kursreguleringer af likvide beholdninger og afskrivninger på tilgodehavender.