Omkostningskalkulationer

Af Kommunens praktiske og personlige hjælp

I forbindelse med frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp fastsætter Byrådet efter budgetvedtagelsen et priskrav for det kommende regnskabsår. Priskravet - den forventede timepris – beregnes som de forventede omkostninger i forhold til det for-ventede antal leverede timer.

Efter regnskabsårets afslutning foretages en efterkalkulation af priserne. Her beregnes den faktiske timepris på baggrund af de faktiske omkostninger i forhold til det faktiske antal leverede timer.

Viser efterkalkulationen, at den faktiske timepris er højere end den forventede timepris, skal forskellen tilbagebetales til leverandørerne. Er den faktiske timepris mindre end den forventede timepris, skal der ikke ske tilbagebetaling til leverandørerne.

Omkostninger, leveret tid og timepris