Personaleoversigt

Personaleoversigt 2011-2014 – Fordelt på hovedkonto

Personaleoversigten angiver det faktiske personaleforbrug omregnet til fuldtidsansatte målt i årsværk. Oversigten tæller alle personer, som har været aflønnet af Kommunen, det vil sige både fastansatte og timelønnede personer. Ansatte som er langtidssygemeldte, eller på barsel, tæller også med i personaleoversigten. Opgørelsen er baseret på forbruget. Det betyder, at nyansattes ferie fratrækkes.

Personaleoversigten er opdelt på hhv. hovedkonto og på centre. I oversigten der er opdelt på centre er forsyningsvirksomhed, elever og personer i jobtræning skilt ud.

Ser man på det samlede personaleforbrug i perioden 2011 – 2014, er der tale om et fald på 40,2 årsværk over en 4-årig periode.

Det totale personaleforbrug i 2014 var på 2.817,5 årsværk. 

Direktører og Sekretariater

Direktion og sekretariater har anvendt 9,9 årsværk i 2014. En sammenligning til 2011 og 2012 er ikke muligt, da Direktion og Sekretariater da var en anden konstruktion. Derudover blev bevillingen til Borgmestersekretariatet og Kommunalbestyrelsen i 2013 flyttet til Center for Administrativ Service. Af forbruget i 2014 vedrører Direktion og Ledelse 5,32 årsværk og Sekretariat og Forvaltninger vedrører 4,56 årsværk.

Center for Administrativ Service

Fra 2011 til 2014 er antallet af fuldtidsmedarbejdere i CAS steget fra 49,7 til 60,5 svarende til en stigning på 10,8 medarbejder. Den vigtigste forklaring på det øget ressourceforbrug er, at der er tilført opgaver til området. Først og fremmest er Borgmestersekretariatet i forbindelse med organisationsændringen i 2013 placeret under Center for Administrativ Service. Det betyder at der er tilført knap 11 fuldtidsstillinger. Ligeledes blev indkøbsfunktionen med tre medarbejdere i 2012 flyttet til Center for Administrativ Service.

Alt i alt er der tale om en ændret opgavesammensætning og deraf også ændret personaleforbrug. Det svingende personaleforbrug skyldes således, dels at der henover årene har været en del vakancer, der er gennemført personalereduktioner, der har været midlertidige ansættelser. 

Center for Skole og Dagtilbud

Fra 2013 til 2014 er antallet af fuldtidsstillinger på Center for Skoler og Dagtilbud steget fra 1.415,62 til 1.430,44 svarende til en stigning på 14,8 årsværk.

Folkeskolerne og Ung Egedal har i 2014 haft 36,9 flere årsværk end i 2013. Denne stigning kan forklares med henholdsvis at der var konflikt på skoleområdet i forbindelse med overenskomstforeningen i april 2013, og at 4 tekniske servicemedarbejdere er flyttet fra Center for Ejendomme og Intern Service til Center for Skole og Dagtilbud i august 2013.

SFO’erne reducerede med 5,4 årsværk i 2014, der hovedsagelig vedrører faldende børnetal i de mindre klasser. Herudover har daginstitutionsområderne og dagplejen tilsammen oplevede et fald på 10,3 årsværk, der primært skyldes faldende børnetal.

Center for Sundhed og Omsorg

Samlet set er der en stigning i antal årsværk for i Center for Sundhed og Omsorg fra 374 årsværk i 2013 til 406 årsværk i 2014, svarende til en samlet stigning på 32 årsværk.

Der er en række forskellige årsager til denne stigning. Kantinen er i 2014 rykket fra Center for Ejendomme og Intern Service til Center for Sundhed og Omsorg. Dette betyder en stigning på 7 årsværk. Der er i forbindelse med ældremilliarden og deri blandt øget rengøring samt styrket hverdagsrehabilitering oprettet 10 stillinger. Dette har betydet 7 årsværk i centret heraf lidt over to i genoptræningen.

Genoptræningsområdet steg i perioden med i alt 7 årsværk. Udover den ovennævnte indsats, skal hovedårsagen til stigningen findes i vikarer i forbindelse med barsler og langtidssygemeldinger. Sundhedsteamet er steget med 6 årsværk der ligeledes primært kan forklares med vikarer i forbindelse med barsler og langtidssygemeldinger. 

Plejen, inkl. Rehabiliteringsafsnittet, er steget med 11 årsværk, der især kan forklares med den stigning der er sket i visiterede timer i løbet af 2014, samt øget rengøring i forbindelse med ældremilliarden.

Center for Borgerservice

Personaleforbruget i Center for Borgerservice udgør i 2014 104,6 årsværk, heraf 5 årsværk vedr. brugerstyret hjælpeordninger i henhold til Servicelovens §§ 95 og 119, som ikke er administrativt personale.

De øvrige 99,6 årsværk fordeler sig på følgende måde: Bibliotekerne 22,8 årsværk, Den Tværfaglige Myndighed 26,1 årsværk og Borgerkontakt 50,6 årsværk. Samlet set svarer det til en stigning på 3,87 årsværk.

Bibliotekernes årsværk er steget med 0,32 årsværk, da en medarbejder er gået op på fuld tid fra 33 timer. Den Tværfaglige Myndighed har en stigning på 0,23 årsværk, som skyldes øgede timer til stillingen som hospitalskoordinator.

Borgerkontakt har i 2014 haft en stigning på 3,25 årsværk. Stigningen skyldes opnormering af 1 årsværk på integrationsområdet, ansættelse af programleder 1 årsværk og ansættelse af medarbejder i projekt med løntilskud.

I opgørelsen for borgerkontakt er der medtaget 4 årsværk for personer i digitaliseringsteamet, som organisatorisk er flyttet til Center for Administrativ Service pr. 1/11-2014. Personerne er dog først flyttet løn- og budgetmæssigt pr. 1/1-2015.

Jobcenter

Personaleoversigten for Jobcenteret viser en stigning i personaleforbrug på 3 årsværk til i alt 50 årsværk. Stigningen skyldes ansættelsen af 2 fleksjobambassadører, der er lønnet af et statsligt tilskud. Hertil kommer dels en midlertidig ansættelse af en virksomhedskonsulent, og at stillingen som erhvervskoordinator i en del af 2014 har hørt under Jobcentret, men nu er flyttet til Center for Plan, Kultur og Erhverv.

Center for Social Service

Tabellen over antal fuldtidsstillinger fra 2011 til 2014 på Center for Social Service viser, at der er 12,1 flere fuldtidsansatte i centeret fra 2013 til 2014.

Stigningen i ansættelser er på området midlertidigbotilbud, hvilket primært skyldes større omsorgsbehov på indtægtsdækket enkeltmandspladser. På administrationen er der en stigning på 0,91 fuldtidsstilling, hvilket dækker over ansættelse til økonomistyring. Der nednormeres med en stilling primo 2015. Med administration forstås myndighed og sekretariat.

Center for Ejendomme og Intern Service

I Center for Ejendomme og Intern Service har der været et fald i antal medarbejdere fra 2013 til 2014 på 15,65 medarbejdere.

Faldet skyldes, at kantinen er flyttet til Center for Social og Omsorg. Dette har medført et fald på 9,95 personer færre i Center for Ejendomme og Intern Service i 2014. Dannelsen af et tværkommunalt it-selskab med Ballerup og Furesø Kommuner har betydet, at der er 5,7 medarbejdere, der er flyttet til det nye it-selskab.

Center for Teknik og Miljø

I Center for Teknik og Miljø har der været et samlet fald i antallet af ansatte fra 76,13 til 71,17. Reduceringen i medarbejderstaben er sket på Materielgården, og skyldes gennemførelse af ”Ny Drift”, hvorved flere opgaver enten er sendt i udbud eller købt hos eksterne leverandører.

På personaleoversigt er der desuden en del interne forskydninger af årsværk, som skyldes revision og om rokering af medarbejdernes placering på lønkonti.

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Det samlede antal medarbejdere er steget fra 75,54 til 79,40. Der er en lille vækst på Stadion og idrætsanlæg, hvilket skyldes, at der i 2013 var en stillingsvakance i en periode. Det samme gør sig gældende på øvrige idrætsfaciliteter. På musikarrangementer er der en vækst på 1,33 stilling, hvilket primært skyldes, at en del af lærerne i Musikskolen er ansat i flere kommuner, og at Egedal Kommune for en dels vedkommende er ”administrator” af disses ansættelser og derfor fakturerer en del af den dermed forbundne udgift til andre kommuner, men de pågældende er formelt ansat i Egedal.