Regnskabsbeskrivelse

Årsrapport

Der er udarbejdet en årsrapport med det formål at give såvel politikerne som offent­lig­heden et overblik over de vigtigste økono­miske sam­men­hænge og nøgletal i Egedal Kommunes regnskab. Ved siden af årsrapporten er udarbejdet ”Bilag til årsrapporten”.

Regnskabet for 2014 omfatter perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Indhold i Årsrapport

Indhold i bilag til Årsrapport

Årets gang Regnskabspraksis
Regnskabsvurdering Målopfølgning
Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Investeringsoversigt og bemærkninger hertil
Befolkningsudvikling Nettooverførsler
Bevillingsoverholdelse Specialregnskaber
Omkostningsbaseret balance Leasingforpligtelser
Noter til regnskabet Renteswap
Driftsudgifter fordelt efter art Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser
Anlægsoversigt Omkostningskalkulationer
Beretninger Afskrivninger
Personaleoversigt Værdiansættelser
  Obligatoriske oversigter

 

De lovmæssige krav til kommunens årsregnskab

Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 15 af 13. januar 2015, at års­regn­skabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, således at årsregn­skabet kan afgives til revisionen inden den 1. maj i året efter regnskabsåret.

Revisionen skal afgive beretning til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni.

Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra økonomiudvalg og fagudvalg be­handles af Kommunalbestyrelsen, så kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og Kommunalbestyrelsens afgørel­ser hertil, kan sendes til tilsynsmyndigheden senest den 31. august.

De nærmere reg­ler om for­men af kommunernes regnskab er fastsat i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem"

Det endeligt godkendte regnskab skal være tilgængeligt for kommunens borgere.

Regnskabets bestanddele

Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller følgende krav til regnskabets indhold:

Udgiftsregnskab

 • Regnskabsopgørelse
 • Finansieringsoversigt
 • Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevilinger
 • Regnskabsoversigt
 • Bemærkninger til regnskabet
 • Anlægsregnskaber

Omkostningsregnskab

 • Anvendt regnskabspraksis
 • Balance
 • Garantier, eventualrettigheder og –forpligtelser

Øvrige oversigter og redegørelser

 • Personaleoversigt
 • Udførelse af opgaver for andre myndigheder
 • Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand