Regnskabsvurdering

Regnskabet er aflagt i henhold til de bestemmelser, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Årsrapporten indeholder et regnskab over Kommunens indtægter og udgifter og en balance, der viser værdien af kommunens grunde, bygninger, driftsmateriel, inventar med videre.

Generelle bemærkninger

Økonomiaftalen mellem KL og regeringen

I 2013 indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2014. Den grundlæggende forudsætning for aftalen er regeringens vækstplan.

Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne lægger begrænsninger på kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter i 2014. Aftalen gælder alle kommuners samlede anlægs- og serviceudgifter. 

Budgetaftalen for 2014 – 2017

Alle partier i Byrådet indgik i efteråret 2013 enstemmigt en budgetaftale for Egedal Kommunes budget 2014 – 2017. Budgettet viderefører kursen for den økonomiske genopretningsplan, som blev vedtaget i budgettet for 2011 – 2014. Det vil sige, at der skal afsættes midler til anlæg, opbygning af kassebeholdningen, afdrag på gælden og til budgetsikkerhed. I lyset af den økonomiske usikkerhed, der er om den samfundsøkonomiske udvikling, er det endnu vigtigere med en sund og robust økonomi. Desuden er det vigtigt med investeringer, der sikrer kommunens værdier, for eksempel bygninger og veje. Derudover er det vigtigt, at der sker investeringer i struktureffektiviseringer.

Genopretningen har båret frugt, og det ses på den økonomiske balance. Samtidig er partierne enige om, at der fortsat skal ske forbedringer.

De økonomiske mål

For også fremadrettet at leve op til de økonomiske mål sættes nye initiativer i gang.

Parat til fremtiden er det næste skridt Egedal Kommune ønsker at sætte i værk, for at forberede os på, hvad der kommer på en ansvarlig måde. I 2018 skal vi have fundet effektiviseringer for 125 mio. kr. årligt, for på den måde at skabe handle- og råderum. Regnskab 2014 markerer således afslutningen for en vellykket genopretningsplan som blev sat i værk i 2011. Samtidig er regnskabet fundamentet for ”Parat til fremtiden”.

Det økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat er sammensat af summen af:

  • kommunens indtægter
  • driftsudgifter
  • anlægsudgifter
  • finansielle poster

 

Kommunens samlede regnskab er et underskud på 139 mio. kr. Det fremkommer ved, at den ordinære drift bidrager med et overskud på 137 mio. kr. der modsvares af et planlagt anlægsforbrug på 274 mio. kr. og et forbrug på det brugerfinansierede område på 2 mio. kr.

Egedal Kommunes økonomiske politik lægger vægt på, at der er strukturel balance. Dette betyder, at resultatet af den ordinære drift skal kunne finansiere anlægsudgifterne. I regnskab 2014 er der et overskud på den strukturelle balance på ca. 137 mio. kr.

Målet om en strukturel balance på 175 mio. kr. er således ikke opfyldt. Anlægsudgifterne er på 274 mio. kr. og den strukturelle balance har således ikke kunne dække anlægsudgifterne. Dette skal ses i lyset at opførelse af et nyt rådhus- og sundhedscenter som blev færdigt i 2014. Der kan således fremadrettet forventes en normalisering af Egedal Kommunes anlægsudgifter, hvorefter det igen forventes at den strukturelle balance vil kunne dække anlægsudgifterne.

Resultat af den ordinære drift

Den ordinære drift omfatter driftsudgifter samt indtægter fra skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms.

Resultatet af den ordinære drift var et overskud på 137 mio. kr. I det oprindelige budget var der budgetteret med et overskud på 125,2 mio. kr. Korrigeret budget udviser et forventet overskud på 111,6 mio. kr.

Resultatet af den ordinære drift viser et mindreforbrug på i alt 11,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Dette skyldes primært et mindreforbrug på driftsudgifter, men der har også været flere indtægter i form af skatter og de finansielle poster har i året bidraget med ekstra indtægter i forhold til oprindeligt budgetteret.

Driftsudgifterne udviser et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er stor forskel på hvor meget de enkelt centre har haft af merforbrug/mindreforbrug. Der henvises til resultatopgørelsen for yderligere specifikationer.

Et af de store mindreforbrug vedrører PPR. Mindreforbruget skyldes primært at der er overført 15 mio. kr. fra 2013 til 2014 som skal bruges til inklusionskurser der løber frem til 2016. SOLT-projekterne har også haft et mindreforbrug, hvilket skyldes det lave renteniveau.

Der er også områder med merforbrug. Voksne med særlige behov har oplevet en aktivitetsstigning samtidig med at kompleksibiliteten i sagerne er blevet større. Modernisering af daginstitutionskøkkener og reparationer og vedligeholdelse af skolerne har også medført et merforbrug.

Der henvises til centrenes beretninger. Der er for driftsområderne under et søgt om overførsel af uforbrugte midler til 2015 for 38,7 mio. kr.

Finansielle poster er 2,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 1,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der merindtægter på 4,5 mio. kr. vedrørende finansielle poster.

Udviklingen af den ordinære drift i perioden 2011-14 er vist i nedestående graf. 

For perioden er gennemsnittet på 161,8 mio. kr. Resultatet af den ordinære drift er således mindre i 2014 end gennemsnittet, hvilket primært skyldes en stigning i driftsudgifterne.

Anlæg

På anlægsområdet er der nettoudgifter for i alt 274 mio. kr. Dette svarer til et merforbrug på 98,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for 135,6 mio. kr.

 

De væsentligste anlægsaktiver er opstillet i cirkeldiagrammet. 

I forhold til det korrigerede budget er der et netto mindreforbrug på 36,7 mio. kr. Der søges overført 44,1 mio. kr. til 2015 til brug for uafsluttede projekter. 

Der er nærmere redegjort for anlæg under afsnittet ”bemærkninger til investeringsoversigten” i bilag til årsrapport.

 

 

 

 

Udviklingen af anlægsudgifter i perioden 2011-14 er vist i nedenstående graf. 

For perioden ses et gennemsnit på 128,8 mio. kr. Anlægsudgifterne har således i 2014 været væsentlig større end normalen. Det skyldes opførelsen af et nyt rådhus- og sundhedscenter som blev færdigt i 2014. Det nye rådhus- og sundhedscenter blev taget i brug den 10. november 2014 og Hendes Majestæt Dronning Magrethe II indviede bygningen den 18. november 2014. Bygningen har givet kommunen en attraktiv arbejdsplads, hvor samlingen af medarbejderne har givet en effektiviseringsgevinst både i form af mindre transporttid og en forbedret adgang til vidensdeling medarbejderne i mellem. 

Resultat af det skattefinansierede område

Resultatet af det skattefinansierede område viser et underskud på 137 mio. kr., hvilket er 87 mio. kr. større end det oprindelige budget. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger for -149 mio. kr., hvilket giver en merindtægt i forhold til det korrigerede budget på 62,1 mio. kr.  

Forsyning

Forsyningsvirksomhederne, Affaldshåndteringen og Varmeforsyning er brugerfinansieret og indeholder både drift og anlæg, hvor der over en årrække skal være balance mellem indtægter og udgifter. Da varmeforsyningen er selskabsdannet pr. 1. januar 2013, er der sket en væsentlig rettelse i forhold til oprindeligt budget og korrigeret budget.

På driften viser forsyningsvirksomhederne (affaldshåndteringen) et nettomerforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er 5,2 mio. kr. mindre end det oprindelige budget og 0,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget. På anlæg viser forsyningsvirksomhederne et netto forbrug på 3,2 mio. kr., hvilket er 37,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budget og 0,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Varmeforsyningen

Er overgået til selskabet Egedal Fjernvarme A/S med virkning fra 1. jan 2013 og det oprindelige budget i 2014 er derfor 0-stillet.

Affaldshåndtering

Det oprindelige nettodriftsbudget er på 4,1 mio. kr. Det består af et udgiftsbudget på 55,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 51 mio. kr. Regnskabet viser et netto mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Under anlæg er der på området et forbrug på 3,2 mio. kr., hvilket er 3,2 mio. kr. større end oprindeligt budget og 0,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Årets resultat

Det samlede resultat af det skatte- og brugerfinansierede område udgør et underskud på 139 mio. kr. i 2014. Det svarer til en ændring på 44,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er alt i alt givet tillægsbevillinger på 107,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne består af:

  • Skatter, tilskud, udligning og refusion af købsmoms -1,7 mio. kr.
  • Driftsudgifter -13,4 mio. kr.
  • Finansielle poster 1,8 mio. kr.
  • Anlægsudgifter 135,6 mio. kr.
  • Forsyning (renovation) -42 mio. kr.

Udviklingen af årets resultat i perioden 2011-14 er vist i nedenstående graf. 

For perioden er gennemsnittet på 32,2 mio. kr.

Årets resultat er således væsentlig mindre end normalen, hvilket skyldes opførelsen af nyt rådhus- og sundhedscenter.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen skal kunne rumme mellemværender med for eksempel renovationsområdet, institutionernes opsparing/overførsler, klausulerede midler m.m. Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en vis kassebeholdning. Byrådets erklærede mål er, at kassebeholdningen ved udgangen af året skal andrage mellem 100 - 125 mio. kr. ekskl. eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler.

Da budgettet for 2014 blev godkendt, var der en forventning om en positiv kassebeholdning ultimo 2014 på 129,3 mio. kr. 

Ved regnskabsaflæggelsen for 2014 udviser kassebeholdningen en positiv saldo på 198,5 mio. kr.

Kassebeholdningen er altid et udtryk for et øjebliksbillede på et givent tidspunkt, som dermed kan påvirkes af mange faktorer. Eksempelvis, hvornår borgere og virksomheder betaler deres regninger til kommunen. De regninger, der er udsendt eller modtaget, men endnu ikke er betalt, udgør en del af posten under tilgodehavender og dermed en del af de øvrige balanceforskydninger. Desuden er kassebeholdningen i slutningen af en måned altid meget lav, da der bliver udbetalt løn til medarbejdere, mens månedens skatteindtægter først indgår måneden efter.

Det giver derfor mening at supplere vurderingen af kommunens økonomi, med den gennemsnitlige kassebeholdning over et år. Altså et gennemsnit af saldiene for hver dag i de seneste 365 dage. Den 31. december 2014 var den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage på 332,8 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2013 på 295,3 mio. kr. Det betyder, at der henover året er sket en stigning i den gennemsnitlige kassebeholdning på 37,5 mio. kr.

Kassebeholdningen ultimo 2014 vurderes som tilfredsstillende.

Budgetopfølgninger

I Egedal Kommune laves der 3 årlige budopfølgninger til det politiske niveau som giver en status på økonomien og et overblik over forventninger til året.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 viste et forventet mindreforbrug i 2014 i størrelsesordenen 9,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 var der et forventet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget i 2014 på 6,9 mio. kr.

Forventningen ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 var et mindreforbrug på 31,2 mio. kr. i 2014 i forhold til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger på driftsområderne

I løbet af 2014 er der givet tillægsbevillinger til driftsområderne for netto 13,4 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 blev der givet tillægsbevillinger på driftsbudgettet på -0,6 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2014 blev der givet tillægsbevillinger til driften på -0,8 mio. kr.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. september 2014 blev der givet tillægsbevillinger på driftsbudgettet på -10,0 mio. kr. Derudover har der løbende været givet tillægsbevillinger.

Samlet set er der givet tillægsbevillinger for i alt 107,1 mio. kr. Udover de 13,4 mio. kr. der er givet som tillægsbevillinger vedrørende driftsområderne, er der givet tillægsbevillinger på 1,8 mio. kr. til finansielle poster og 135,6 mio. kr. til anlægsudgifter, mens der er givet -42,1 mio. kr. til forsyning.

Serviceudgifter

Hvert år indgår KL og staten en aftale om kommunernes økonomi for det kommende år. Det aftales blandt andet, hvor meget serviceudgifterne må udgøre.

Kommunernes serviceudgifter i 2014 opgøres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto, fratrukket nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (hovedkonto 1), nettodriftsudgifterne til overførselsudgifter (for eksempel kontanthjælp og førtidspensioner) og udgifter til forsikrede ledige, nettodriftsudgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet, nettodriftsudgifter til ældreboliger samt indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.

Det korrigerede budget for kommunens serviceudgifter udgør 1.763 mio. kr. Regnskabet viser, at der er brugt 1.738,7 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på serviceudgifter på 24,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Kommunens serviceramme udgør 1.705 mio. kr. Regnskabsresultatet svarer dermed til en overskridelse på 33,7 mio. kr. Dette kan resultere i en sanktionering fra statens side, når kommunernes samlede regnskabsresultat er opgjort.

Fremadrettet

Regnskabsresultatet for såvel drift som anlæg viser, at der samlet set skubbes et mindreforbrug mellem budgetårene.

Det understøttes yderligere af KL´s økonomiske nøgletal, der viser, at Egedal Kommunes driftsoverførsel af mindreforbrug fra 2013 på 30,5 mio. kr. var det 8. største beløb for overførsler blandt landets kommuner.

Herudover viser regnskabet, at der er budgetområder der er økonomiskudfordret, hvilket gør, at kommunen har behov for at finde budgetmidler til omprioriteringer. De omprioriterede midler skal blandt andet anvendes til at dække et forventet merforbrug i 2015 på Center for Social Service på ca. 20 mio. kr. grundet aktivitetsstigninger.

For at imødekomme dette skal kommunen forberede sig på hvad, der kommer, på en ansvarlig måde. Derfor er projektet ”Parat til fremtiden” iværksat som et initiativ, der skal sikre Egedals handlefrihed og råderum.

Konklusion

I et år med ekstraordinære store anlægsudgifter på grund af opførelse af nyt rådhus- og sundhedscenter har den strukturelle balance ikke kunne dække anlægsudgifterne hvilket har været forventet, ligesom anlægsudgifterne, fremadrettet forventes at normaliseres. Med en kassebeholdning der pr. 31. december 2014 viser 198,5 mio. kr., anses kommunens finansielle beredskab for tilfredsstillende. En sammenfattende vurdering viser således, at der overordnet set er en sund økonomi.