Renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiopfølgning

Området viser en merindtægt 5,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til det korrigerede budget er der en merindtægt på 5,3 mio. kr. 

Renter af likvide aktiver 

Den budgetterede indtægt udgør forrentning af kommunens likvide beholdning. Der er en afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 96 %. Renteindtægterne er faldet grundet det lave renteniveau.

Renter af kortfristede tilgodehavender

Den budgetterede indtægt vedrører renter i forbindelse med betalingskontrol (debitorsystemet) og andre tilgodehavender. Afvigelsen på 1,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt at der har været foretaget reguleringer i ejendomsskatter.

Renter af langfristede tilgodehavender

Den budgetterede indtægt på 30,6 mio. kr. vedrører hovedsageligt SOLT. Indtægten herfra er afkast af den kapital, som kommunen har placeret hos 4 kapitalforvaltere. Der er en merindtægt på 4,8 mio. kr. hvilket skyldes højere afkast end forventet.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Den budgetterede udgift vedrører forrentning af mellemværende mellem kommunen og renovationsordningen. Der er mindreudgifter for 51 t. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et lavere renteniveau.

Renter af langfristet gæld

Den budgetterede udgift vedrører renter af kommunens langfristede gæld. Afvigelsen på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget skyldes, at forrentningen af kommunens variabelt forrentede lån har været noget mindre end budgetteret.

Kurstab og kursgevinster

Der blev i 2008 indgået SWAP-aftaler for ca. 50 % af leasinggælden vedrørende SOLT. Der har i 2011 været indfriet 4 swap-aftaler og i 2013 indfriet én, hvorfor udgiften er reduceret. En swap er en aftale mellem to parter om udveksling af rentebetalinger i en given periode. Der er tale om et fast renteben og et variabelt renteben.

Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget på 1,5 mio. kr. skyldes mindreudgift til SWAP i forbindelse med SOLT. I forhold til det korrigeret budget er det 0,3 mio. kr.

Tilskud og udligning

Der er i forhold til det oprindelige budget en afvigelse på 0,7 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger på 2,2 mio. kr., hvilket skyldes midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt regulering af bidrag til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden og endeligt midtvejsregulering af de generelle tilskud.  Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør en merindtægt på 1,5 mio. kr. og skyldes, at budgettet fejlagtigt blev reduceret som følge af nye skøn for ledighed - reguleringen vedrørte 2015 og ikke 2014. Herudover indgår restafregning af bidrag vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med økonomiske problemer.  

Refusion af købsmoms

Der budgetteres ikke med købsmoms, idet den netto momsudgift, som kommer fra alle momsbærende drifts- og anlægskonti, afregnes med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, således at funktionen efter endelig afregning går i nul. 

Det betyder at afvigelsen i forhold til det korrigerede budget udgør en mindreindtægt på netto 0,3 mio. kr. Denne afvigelse skyldes, at kommunens refusion for tilbagebetalt grundskyld blev mindre end forventet.