Renteswap

En renteswap er en aftale mellem to parter om at bytte rentebetalinger på aftale vilkår over en aftalt periode. Med en renteswap kan man ændre renteeksponering på et lån eller en leasingaftale. Rentebetalingen kan for eksempel ændres fra en variabel rente til en fast rente eller omvendt.

Currency swap

En currency swap er en rente- og valutaswap. Det vil sige, at man ”bytter” rente og valuta i en aftalt periode. Man kan for eksempel ”bytte” et variabelt forrentet lån i danske kroner til et fastforrentet lån i schweizske valuta.

Nye regler fra 1. januar 2012

Økonomi- og indenrigsministeriet har fra og med 2012 skærpet regler for hvilke finansielle instrumenter kommunerne kan anvende. En kommune kan fremover kun indgå simple rente- og valutaswaps.

  • Ved simple renteswaps forstås aftaler om at bytte almindelige faste/variable renter.
  • Ved simple valutaswaps forstås aftaler om at bytte renter og afdrag/hovedstol i to forskellige valuta. Efter 1. januar 2012 må en kommune ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner eller euro.
  • Swaps indgået før 1. januar 2012 til anden valuta end danske kroner og euro kan fortsat bibeholdes til udløb.
  • Swaps indgået før 1. januar 2012, som ikke er simple, kan ligeledes bibeholdes til udløb. 

 

Renteudgifter

Kommunen har en stor langfristet gæld, og som konsekvens heraf forholdsvis store renteudgifter.  ”Currency Swap” bruges som instrument til at nedbringe kommunens renteudgifter, men på grund af det lave renteniveau i 2014 har de indgåede aftaler ikke været en fordel for kommunen. Siden 2008 har Egedal Kommune inddraget kommunens SOLT–leasingydelse i swap arrangementerne. Ved afslutningen af regnskabsår 2014 har Egedal Kommune nedenstående aftaler.

Nordea opgør hvert år markedsværdier for de indgåede handler. I 2013 var nutidsværdien på -6,7 mio. kr., mens den i 2014 var på ca. -1,9 mio. kr. Faldet skyldes salg af Euro swap i juni 2014.

Markedsværdien (kursværdien) er udtryk for hvad forrentningen kan indfries til på et givet tidspunkt og er som udgangspunkt ikke likviditetsskabende med mindre swapaftalerne lukkes ned. Markedsværdien påvirkes for eksempel af valutakursen, stiger den schweizske valuta i forhold til kronen, falder markedsværdien.

Alle aftaler er ved udgangen af regnskabsåret 2014 indgået med Egedal Kommunes primære pengeinstitut Nordea og med Nordea Finland som modpart. For alle aftaler gælder, at Nordea betaler renterne på kommunens kommunekreditlån og kommunen betaler renterne på ovennævnte aftaler.